Fredrikstad SV
er et rødt, grønt, sosialistisk og feministisk parti. Vi er et parti som bygger våre verdier på likeverd, solidaritet, mangfold og rettferdig fordeling. Vi er opptatt av at Fredrikstad skal være en by for mange, ikke for de få.

En by hvor man behandles likt og har like muligheter. En by hvor vi arbeider sammen i fellesskap for å skape en miljøvennlig, åpen og inkluderende kommune.

Vi har alltid dette med i vårt politiske arbeid. Både i samarbeidet med de ulike partiene, i utvalgene og de ulike politiske sakene.

Fredrikstad er en by i vekst, både når det gjelder innbyggere, næring og aktivitet. Innbyggertallet vårt øker, en forventet utvikling er over 90.000 innbyggere innen 2030. Dette er positivt og gir mange muligheter.

Vi skal samtidig sørge for en boligbygging som gjøre at Fredrikstad er en by som folk har mulighet til å bo og leve i, slik at vi ikke blir en by for et lite antall med stor lommebok. Vi mener en god modell er at kommunen inngår tettere samarbeid med utbyggerne. Dette kan ivareta varierende boligstørrelser og utforming, miljømessige hensyn og tiltak, leie til eie, og kan dermed ta større samfunnsmessige hensyn.

Gjennom mangfold, dialog og samarbeid kan vi virkelig vise vi er liten verdensby.

SV skal påse at byen vår skal være for innbyggerne og ikke bare for utbyggerne. Vi må utvikle bærekraftig næringspolitikk, både for nyskaping og for å videreutvikle etablerte bedrifter. En offensiv klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning skaper et sosialt bærekraftig og trygt samfunn for alle.

Levekårsundersøkelser forteller oss at vi har utfordringer i kommunen vår. De siste årene har andelen barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt økt fra 13 til 18 prosent. Det er 2700 barn i Fredrikstad. Det er 2700 barn for mye. Vi må overordnet sikre og arbeide for en positiv utvikling også når det gjelder levekår.

Vi er derfor veldig fornøyd med at levekår innarbeides i kommunedelplan for folkehelse. Vi har også fått på plass universell utforming av lekeplass, kompetanseheving av dysleksi i skolen, og vi har flere tiltak som venter: Pilotprosjekt leksefri skole og økt grunnbemanning. Vi ønsker velkommen tverrpolitiske gode samarbeid som gir gode løsninger.

SV vil sørge for gode gjennomsiktige prosesser med dialog og involvering. Vi ønsker en større involvering av innbyggerne og innflytelse i lokalsamfunnet. Flere saker det siste halve året har vist både administrasjon og politikerne at vi har et stort forbedringspotensial i så måte. Befolkningen må være tett på politiske prosesser og de som tar beslutninger. Vi har krevende tider i møte, særlig i forbindelse med koronapandemien, det er derfor viktig med god innbyggerdialog.

Vi støtter aktivistene mot rasisme som gir en kraft, legitimitet og oppmerksomhet til saken. Dette er nødvendig i kampen for å lykkes. SV står skulder ved skulder i kampen mot rasisme, en politisk kamp som angår alle.

Vi arbeider for solidaritet med sårbare grupper både innenfor og utenfor landets grenser. Hvis de urettferdige forskjellene får fortsette å øke, får vi et kaldere samfunn i morgen og mange flere får dårligere muligheter i livet.

SV står for solidaritet, nasjonalt og internasjonalt. At enkelte partier i bystyret mener vi ikke skal ta stilling til saker av internasjonal karakter, betyr ikke at alle partier mener det. Vi er en fredsnasjon som setter menneskerettighetene høyt. Vi kan ikke snu oss bort og vise til at dette ikke er vårt problem – menneskeheten er ett og vi er en del av den. Solidaritet kjenner ingen landegrenser. Fredrikstad SV er et rødt, grønt, sosialistisk og feministisk parti. Gjennom mangfold, dialog og samarbeid kan vi virkelig vise vi er liten verdensby.

Les også

Det er i hverdagen vi bekjemper hverdagsrasisme