To av bystyrerepresentantene fra SV, Helga Aakre og Silje Louise Waters, hevder i et innlegg 17.07. at partiet ikke har sviktet i sin politikk når det gjelder barnefattigdom i Fredrikstad. De viser til en rekke tiltak som er satt i gang for å dempe virkningene av fattigdommen og et eksempel på tiltak for inntektsheving for fattige barnefamilier. Jeg vil derfor nok en gang benytte anledningen til å rette søkelyset mot NAV Fredrikstad og deres mangeårige bevisste? feilbehandling av fattige barnefamilier. Hvordan har dette kunnet pågå i årevis uten at de folkevalgte har engasjert seg?

«De som har minst, trenger ikke almisser, men rettferdighet og likeverd», skriver de to representantene. Det er vanskelig å være helt uenig i det utsagnet. Almisser/veldedighet er en uting av flere grunner: Det er tilfeldigheter som avgjør hvem som får og hvem som gir hva og når – og også tilfeldig hvem som definerer behovene. I tillegg er det stor fare for at almisser/veldedighet bidrar til å opprettholde og forsterke, snarere enn å løse, en allerede vanskelig livssituasjon.

Uenigheten i utsagnet oppstår først der de to SV-representantene ønsker «rettferdighet og likeverd». «Rettferdighet» og «likeverd» oppleves som altfor vage begreper og lar seg vanskelig måle objektivt. Jeg ville erstattet «rettferdighet» og «likeverd» med «rettigheter og rettssikkerhet». Derfor: «De som har minst, trenger ikke almisser, men rettigheter og rettssikkerhet.» For hva hjelper det med masse gode intensjoner og tilfeldige, midlertidige tiltak for å dempe effekten av fattigdommen hvis fattige barnefamilier ikke får den økonomiske støtten de har krav på når de oppsøker NAV Fredrikstad?

Både Brukerombudet, Fylkesmannen og Helsetilsynet har i årevis påpekt feilbehandling fra NAV Fredrikstad i forhold til barnefamilier. En feilbehandling som både skaper og opprettholder barnefattigdom. Hvorfor velger dere å ikke fokusere på det?

Der skal de kunne forvente økonomisk støtte som sikrer familien et forsvarlig livsopphold basert på Statens veiledende normer. Hvis ikke dette er på plass, vil de fleste andre tiltak bli som et slag i lufta: Hvorfor skal noen elever ved noen skoler få gratis frokost, når ikke alle får det? Hvorfor skal noen elever få frukt, mens andre ikke får? Er det rettferdig? Skaper det likeverd? Det er fortsatt NAV Fredrikstad som har ansvar for at folk som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller gjøre gjeldende økonomiske rettigheter har til strekkelige midler til livsopphold – hvor mat utgjør en vesentlig andel av budsjettet. Allikevel er jeg for at alle barn burde få gratis skolemat.

Les også

La oss snakke om fattigdommen slik at vi kan begynne å se den

Les også

Ønsker at et bredt flertall kan enes om tiltaksplan mot fattigdom

Det eneste SV-representantene nevner som omhandler inntektsheving, er at de ønsker å holde barnetrygden utenfor beregningen av stønaden til livsopphold til barnefamilier innen fire år. Min oppfatninger at dagens kommunale politikk på området bærer preg av tilfeldigheter og midlertidighet. Derfor inviterer jeg SVs representanter til å også rette fokuset mot dem som har hovedansvaret for å avhjelpe barnefattigdommen her i kommunen; NAV Fredrikstad. Det er her de viktige tiltakene bør prioriteres gjennom å sørge for at kontoret yter de lovpålagte oppgavene de er satt til å gjøre. Det er her noen av de fattigste barnefamiliene kan få sin (forhåpentligvis midlertidige) inntektsheving.

Den beste måten å få et innblikk i hvordan det arbeides der, er Brukerombudets årsmeldinger. Årsmeldingene gir signaler om hva som ikke virker. I 2012 skrev Brukerombudet i sin årsmelding: «Brukerombudet har ved flere anledninger etterlyst saksopplysninger som mangler i vedtakene. Dette dreier seg om spørsmål som «Har hvert av barna tilstrekkelig med vinterklær? Får de være med på ulike aktiviteter med skolen? Har barna anledning til å delta på fritidsaktiviteter? Får de delta i ordinære aktiviteter som bursdager til klassekamerater etc.»

Les også

Her har Jon-Ivar Nygård og de rødgrønne sviktet

Videre: «Brukerombudet anmoder Fredrikstad kommune om å sørge for en praksis som sikrer en individuell og konkret vurdering av behovet for hjelp i barnefamilier som mottar sosialhjelp. Det er de individuelle vurderingene som skal danne grunnlaget for hva som skal til for å sikre en familie og dens medlemmer et forsvarlig livsopphold. Brukerombudet anbefaler at det i større grad vurderes hva som er den faktiske situasjonen og hva som er de individuelle behov til alle barn i en familie, og at dette kommer frem i kartleggingen og utredning av familiens hjelpebehov.»

Det Brukerombudet anmodet Fredrikstad kommune om for åtte år siden, er en plikt de ansatte ved NAV allerede har, men som utøves kritikkverdig den dag i dag: «Allikevel opplever brukerombudet at sosialtjenesten i Fredrikstad kommune bare teller tre barn i utmåling av stønad der det er flere enn tre barn i familien. Tjenesten viser til stordriftsfordeler. De holder barnetrygden utenfor. Det betyr at barnetrygd på kroner 1.054 utgjør livsoppholdssats.

Les også

Brukerombudet: Uforståelig at flertallet ikke vil informere om klagemulighet etter NAV-avslag

Les også

Svar til brukerombudet om help til å klage på NAV-vedtak: Vi lytter til faglig råd fra NAV

I en klagesak hvorfamilien har fem barn, skriver Fylkesmannen høsten 2019: «Klager har fem barn. Det fremgår ikke av saken hvordan Nav-kontoret har kommet frem til at 15.200kroner dekker nødvendig livsopphold for familien. Ved utmåling av stønad til familier med mange barn vil det være naturlig å se hen til stordriftsfordeler. Avviket mellom «full sosialhjelpsnorm» 23.350 kroner og den norm til livsopphold som kommunen har lagt til grunn i saken, er etter Fylkesmannens vurdering så stor at den i seg selv danner grunnlag for oppheving. Vedtaket mangler vurderinger Nav-kontoret har foretatt og som ligger til grunn for å kunne beregne stordriftsfordeler.» (Brukerombudets årsmelding 2019)

Her er det nok å gripe fatt i for folkevalgte med ansvar for NAV Fredrikstad.

Hvorfor bidrar ikke de folkevalgte i Fredrikstad mer aktivt når de ser at utbredt feilbehandling foregår i år etter år på et kommunalt kontor med ansvar for byens kanskje mest sårbare og fattigste innbyggere?

Hvorfor ikke gripe fatt i noe dere har ansvaret for, og kan gjøre noe med?

Min oppfordring er: Les og lær av hva Brukerombudet anbefaler. Krev at NAV Fredrikstad gjør jobben i tråd med lover, regler og eventuelle retningslinjer fra bystyret.

Både Brukerombudet, Fylkesmannen og Helsetilsynet har i årevis påpekt feilbehandling fra NAV Fredrikstad i forhold til barnefamilier. En feilbehandling som både skaper og opprettholder barnefattigdom. Hvorfor velger dere å ikke fokusere på det?