Fredrikstad kommune skal være et samfunn for alle. Fredrikstad har kartlagt befolkningens levekår, og levekårsforskjellene er store mellom ulike områder i kommunen. Vi ligger dårligere an enn landsgjennomsnittet når det gjelder utdanningsnivå, integrering, sysselsetting og helse. Flere barn bor i husholdninger med lav inntekt og flere unge faller fra i videregående skole enn i landet for øvrig.

Fattigdom er et sammensatt og komplekst problem. Kombinasjonen av store helseproblemer, lav utdanning, liten arbeidsmarkedserfaring og svakt sosialt nettverk – sammen med lav inntekt – kan få store negative konsekvenser for familier og barna deres. Foreldre med store helsemessige, rus- eller psykiatriproblemer kan ha problemer med å prioritere barnas behov i hverdagen. Familier kan ha behov for støtte og hjelp i tillegg til inntektsheving for å bedre barnas levekår. Konsekvensene av å vokse opp i en familie med lav inntekt kan vise seg både på kort og lang sikt, ifølge Bufdir. Dette gjelder for eksempel helse, skolegang, muligheter på arbeidsmarkedet, relasjonsbygging og inkludering i samfunnet kan påvirkes. Å vokse opp i en familie med store levekårsutfordringer øker sannsynligheten for at barna fortsetter å ha de samme problemene når de blir voksne. Tidlig innsats og helhetlig oppfølging er nødvendig for å motvirke at fattigdom og levekårsutfordringer videreføres.

Les også

Her har Jon-Ivar Nygård og de rødgrønne sviktet

Det er bred enighet om at arbeid til alle er den beste hjelpen i kampen mot fattigdom. Å støtte gründere som dem bak Eventyrfabrikken, som skal få unge ut i arbeid, er viktig. For selv om vi har et Næringsfond må vi fortsatt sikre arbeid til dem som ikke videreutdannet seg. Her har vi en jobb å gjøre.

La oss også se på andre tiltak rettet inn mot barn og unge, og mot at fattigdom skal gå i arv. Siden valget har mye av vår politikk på dette området blitt lagt inn i kommunens handlingsplan, det vil si planen for administrasjonens iverksetting av vår politikk. SV har blant annet sørget for at vi skal teste ut leksefri skole, som kan bidra til tryggere og likere rammer for alle elever og hindre at elever fra ressurssvake hjem får et dårligere skoletilbud. Det er også derfor vi sier nei til privatskoler, nettopp for ikke å skape segregerte grupper av elever. Forskning sier at det er til det beste for alle barn, også for de mest ressurssterke. Nylig ble det også vedtatt at ungdomsskoler i utsatte områder skal få en mangfoldsrådgiver. Forslaget ble fremsatt av et av våre ungdomsmedlemmer.

Da vi lagde samarbeidsplattformen med de andre rødgrønne partiene fikk vi også gjennom en opptrappingsplan om at barnetrygden ikke skal regnes som inntekt når det betales ut sosialstønad. I løpet av fireårsperioden vi er inne i, skal dette gjelde alle årets måneder. Vi har også bedt om billigere kulturskole og åpen kulturskole en dag i uken. Vi kommer til å jobbe for et bedre fritidsklubbtilbud, og vi vil starte det allerede nå til høsten. Flertallspartiene er opptatt av barn og unges oppvekstvilkår, for det er her vi kan få de langsiktige virkningene av arbeid mot barnefattigdom. I planstrategien som nylig ble vedtatt foreslo SV at planen for folkehelse skal kalles levekår og folkehelse. Når den rulleres skal vi sørge for at den har gjennomførbare tiltak som alle i kommunen skal jobbe etter. Politikk nytter og politikk virker. Bare vi har tålmodighet. Men fordi virkningene ofte tar tid, er det viktig at vi har gode midlertidige ordninger også. Skattkammeret, kommunale midler til tiltak mot barnefattigdom og frivilligsentralene er noen eksempler.

Les også

Ønsker at et bredt flertall kan enes om tiltaksplan mot fattigdom

Av Fredrikstads befolkning er det cirka 3.000 barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt. Dette er et tall vi har sett i flere artikler de seneste ukene. Det er 3.000 barn for mye. Bak dette tallet er det familier, innbyggere i Fredrikstad, mennesker. Mennesker er ressurser. Det kreves mer enn en strategi for at vi som samfunn skal møtes som likeverdige og at alle barn skal ha en god oppvekst. Gjennom å investere i ressursene på rett sted til rett tid, vil det gi stor lønnsomhet på sikt. Som samfunn kan vi dermed forebygge fattigdom som går i arv og dempe negative konsekvenser av å vokse opp i familier med vedvarende lavinntekt. Ingen bestemmer selv hvilket liv de blir født inn i, men alle fortjener en sjanse.

Det er utfordrende for en kommune å redusere områder som omhandler lavinntekt, når regjeringen kutter i velferd og sikkerhet for de syke og de med minst. I tillegg påvirker koronapandemien på mange områder i en by med en allerede trang kommuneøkonomi. Alle seksjoner i kommunen har et merforbruk. Vi går inn i en tøff periode om ikke kommunen får ekstra tilførte midler gjennom støtteordninger fra regjeringen. Når forskjellene øker, vil stadig nye grupper bli rammet. Det handler også om hvem som har makt i samfunnet. Det handler om demokratiet. Den beste motgiften mot fattigdom og utenforskap er å systematisk å arbeide mot forskjeller i makt og rikdom. De som har minst, trenger ikke almisser, men rettferdighet og likeverd. På grunn av korona kan vi få en tøff tid fremover. SV håper på felles politiske løsninger til det beste for byen, og at vi unngår billige politiske poenger i en periode med økonomiske utfordringer.

SV har ikke sviktet. SV er partiet for de mange, ikke for de få. Vi tar kampen mot de økonomiske forskjeller som er en av våre viktigste oppgaver fremover både på lokalt, fylkeskommunalt og nasjonalt nivå. Vi jobber med dette hver eneste dag og ønsker å snakke med alle som kan gjøre at vi gjør den jobben enda bedre. Vår dør er alltid åpen.