UNIO-streiken endte med tvungen lønnsnemnd på grunn av melding om brannfare ved Frevar. Arbeidsminister Røe Isaksen sto fram med alvorlig mine og hevdet at streikeretten er viktig, en del av vårt demokrati, men når det er fare for liv og helse kunne ikke regjeringen gjøre annet. Hvis Røe Isaksen mente alvor med at streikeretten er viktig, hvorfor ble ikke da KS presset til å akseptere UNIOs dispensasjoner for anlegget som ble varslet to timer før møtet med partene?

KS og regjeringen har et forklaringsproblem – og de har et ansvar for å sikre et videre samarbeid om utfordringene i offentlig sektor. Her har en fullt lovlig og ansvarlig streik blitt stanset på syltynt grunnlag.

Kritikken mot bruken av tvungen lønnsnemd har vært massiv, og med god grunn. Norge har ved flere tilfeller de senere årene fått internasjonal kritikk for bruk av tvungen lønnsnemnd. Kritikken er ikke fulgt opp. Det er derfor god grunn til å endre lovverket så det er i overensstemmelse med Norges internasjonale forpliktelser.

I april sendte Rødt inn et representantforslag til Stortinget om nettopp dette, hvor det første vedtakspunktet lyder:

1. Stortinget ber regjeringen gjennomgå bruken av lockout og tvungen lønnsnemnd og fremme forslag som skal sikre at tvungen lønnsnemnd ikke kan brukes for å undergrave streikeretten, verken ved at den ene parten bruker lockout, eller ved at det ikke gjøres en grundig nok vurdering av om et streikeuttak truer liv og helse. Målet er at pågående konflikter ikke stoppes, med mindre det er helt nødvendig, men heller begrenses.

Rødt er glad for støtte til forslaget fra SV og Sp, men det er synd at Ap går sammen med regjeringen mot det. Intensjonen er ikke at politikere skal få større innflytelse i streikesaker, tvert imot: Vi vil ha et tydeligere lovverk for fremtidige streiker.

Det som skjer i dag er en politisk inngripen i streiker som i realiteten rammer streikeretten til hundretusener av arbeidstakere. Etter lønnsnemnd nå i både KS- og Oslo-området kan det se ut til at streikeretten for offentlig ansatte nærmest er ikkeeksisterende!

UNIO representer mange utdanningsgrupper i offentlig sektor som kommunesektoren har utfordringer med å rekruttere. Siste opptak til høyere utdanning viser også at søkertallene til flere av disse utdanningene har en stor nedgang. Dette er en utfordring som KS og regjeringen må ta på alvor. Hvis kommunesektoren ønsker å beholde og rekruttere utdanningsgruppene kreves flere tiltak. Tvungen lønnsnemnd var ikke det riktige svaret!