Fredrikstad er en flott by, og ønsker å være et bærekraftig og pent sted. Samtidig lurer jeg på hvilken plass utdanningstilbudet skal ha i byens utvikling. I arealplanen som nå er på høring omtales mange viktige spørsmål på en fin måte. Næringsliv, landbruk, bolig og transport. Det er lett å glede seg over alt det positive som skjer her!

Likevel stusser jeg på at Fredrikstad tilsynelatende ikke flagger veldig synlige ambisjoner for høyere utdanning. Kommuneplanens samfunnsdel påpeker at Fredrikstad står svakt her. Som på side 6: «Utdanningsnivået i befolkningen er relativt lavt, og frafallet i videregående opplæring ar høyt.»

Hvordan håndteres så dette? Tiltaket finner vi på side 12: «Motivere ungdom til å fullføre videregående skole og ta høyere utdanning».

Man kan spørre hvor ambisiøst dette er. Sitatene ovenfor rommer også de to eneste forekomstene av ordet «utdanning» i kommuneplanen. Man kan også spørre hvordan arealdelen, som nå er til høring, følger opp samfunnsdelen på dette området. Svaret synes kort: I planbeskrivelsen - et dokument på nesten nitti sider - forekommer ordet én gang, og da i en ganske uforpliktende kontekst (side 5).

I planbeskrivelsen - et dokument på nesten nitti sider - forekommer ordet «utdanning» én gang, og da i en ganske uforpliktende kontekst.

Å tilby høyere utdanning er en kjernefunksjon for byene. Kan Fredrikstad utvikle seg her? Mye tyder i alle fall på at byen vår har «potensial», i eiendomsmeglerens betydning av ordet.

Jeg har undersøkt et knippe bykommuner som det kan være aktuelt å sammenlikne Fredrikstad med. For disse kommunene har jeg kartlagt andelen studenter og ansatte i statlig sektor. Sistnevnte er av interesse fordi statlige arbeidsplasser er viktige kunnskapsmiljøer og spennende arbeidsgivere for studenter som kanskje ellers ville vurdert slike jobber i hovedstaden. I tillegg kan de balansere mot et privat næringsliv som i større grad svinger med konjunkturer og trender.

Mine funn er samlet i diagrammet under, og de er ikke veldig oppløftende:

Jeg håper dette bildet ikke er riktig, men i så fall: Kan vi gjøre noe med dette? Jeg er ikke ekspert verken på lokaliseringsprosesser eller universitetenes ønsker og planer. Jeg vil likevel påpeke noen forhold som tilsier at utdanningstilbud er viktig for byene:

1: Studenter tilfører store summer til lokalt næringsliv, både som leietakere, utelivsgjester, konsertgjengere og friluftsfolk.

2: Studenter er potensielle innbyggere, arbeidsgivere og gründere. Et større utdanningstilbud kan sikre tilflytting av flinke folk fra andre deler av landet.

3: Et høyt utdannet arbeidsmarked virker forlokkende på arbeidsgivere, både offentlige og private, og kan føre til at Fredrikstad blir et mer aktuelt sted å etablere ny virksomhet.

4: Et stort universitets- og høgskolemiljø tilbyr verdifullt samarbeid med lokalt næringsliv.

5: Universiteter og høgskoler er i seg selv store og stabile arbeidsgivere, og store kjøpere av tjenester lokalt.

I tillegg til punktene over vil jeg også påpeke at Fredrikstad er en av svært få byer i Norge med store ubenyttede arealer midt i bykjernen. Jeg tar ikke stilling til planlagt bruk av disse arealene, men for å illustrere størrelsen har jeg gjort en liten kartøvelse. Figuren under viser et av Norges største universiteter - NTNU i Trondheim – lagt oppå Værste-området i samme målestokk.

Til slutt vil jeg som innflyttet entusiast også mene at Fredrikstad er en av Norges flotteste byer. Gamlebyen, kanalen med kafeene, den artige gågata, den vennlige befolkningen, den liberale stemningen, beliggenheten, det vakre omlandet. Fredrikstad burde være et drømmested for tusenvis av studenter fra hele landet, ja utlandet også. Å satse på dem kunne være en god investering for byen.