Store kutt i lærerstillinger, helsesykepleiere og forebyggende arbeid slik kommunedirektøren har foreslått, vil utvilsomt gå utover kvaliteten i skolen. Det kan selvfølgelig ikke skolepartiet Høyre være med på.

Kvalitetsmeldingen for grunnskolen i Fredrikstad viser oss at for mange elever er på de laveste nivåene på nasjonale prøver og standpunktkarakterer. Ulike funn tyder på at det er en stor andel av nettopp disse elevene som har utfordringer med å fullføre og bestå videregående opplæring. I et samfunn og arbeidsliv som i stadig større grad setter krav til kompetanse, er det derfor ikke bærekraftig at vi ikke hjelper barn godt nok til at de kan klare videre skolegang etter grunnskolen.

Levekårskartleggingen 2020 viser oss at forskjellene i levekår i Fredrikstad er enorme – og de fortsetter å øke. På ethvert område hvor man ønsker å gjøre endringer må man prioritere det viktigste først. Levekårsutfordringer har komplekse årsaker som krever mange tiltak, men det bør heves over enhver tvil at en god skole som bidrar til kunnskap, dannelse og læring for den enkelte, er nøkkelen til et godt og selvstendig liv, og til utjevning av sosiale forskjeller i samfunnet.

Elevundersøkelsen viser oss at for mange elever ikke har et trygt og godt skolemiljø i Fredrikstad-skolen. Noen barn og unge snubler, opplever høye terskler som er vanskelige å komme over – og faller kanskje utenfor. Alt de trenger for å lykkes, er kanskje å få gå en litt annen vei, møte forståelse og tilrettelegging – ja, at noen tror på akkurat dem, selv når de ligger nede. En god skole med mange nok og godt kvalifiserte lærere, tilstrekkelig med helsesykepleiere, sosiallærere og forebyggende arbeid vil kunne se og hjelpe mange av disse barna.

Læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring og en skole med et trygt og godt skolemiljø. Dersom vi skal få til et løft for tidlig innsats, tilpasset opplæring, og intensivopplæring for elever som har utfordringer, må skolen ha tilstrekkelig med lærere, samt flere lærere på de laveste trinnene. Nettopp derfor har regjeringen bevilget milliardbeløp til flere lærere, og nettopp derfor er det uaktuelt for Fredrikstad Høyre å gå med på store kutt i antall lærerstillinger.

Å gjøre Fredrikstad-skolen bedre handler om å prioritere det viktigste først. Derfor vil samarbeidspartiene Høyre, Venstre og KrF i sitt alternative budsjett ikke bare reversere kutt i lærerårsverk, men styrke lærerårsverk i levekårsutsatte områder og til intensiv opplæring i 1. – 4. klasse. Det viktige teamet rundt læreren og eleven skal dessuten bedres gjennom å styrke skolehelsetjenesten, sosiallærer og rådgivningstjenesten.

En god oppvekst og en god skole er noe av det viktigste vi kan gi barna våre, og det er vår felles oppgave å gi alle barn like muligheter når de går inn skoleporten. Skole koster penger, men det handler om å prioritere det viktigste først slik at vi sikrer alle barn i Fredrikstad et best mulig utgangspunkt for videre skolegang og deltagelse i samfunns- og arbeidsliv.