Hvaler Frp mener at Vindkraftfabrikken Vidar med sine inntil 91 gigamøller, som kan bli opptil 350 meter høye, er både unødige og enormt ødeleggende. De vil ha en negativ og ødeleggende påvirkning på mennesker, dyr, fugler og fisk, landskap, fiskeri, giftpåføring til sjøs, øke risiko for ulykker og påfølgende redningsoperasjoner, for fritidsbåter, fiskere og andre skip og sjøfarende, innskrenke ferdsel, manøvrering, med mer.

Vi mener også at Østfold Energi som ikke juridisk, men folkelig, eies av befolkningen i Viken fylkeskommune, alle Østfold-kommuner (aksjemessig), samt Aurskog Høland, ikke skal involvere seg i vindkraft. Dette er en helt feil og ikke bærekraftig bransje å involvere seg i.

Fordelene ved all vindkraft er overdrevet. Ulempene har kommet altfor lite fram. Når det gjelder Vidar:

* Den vil bli godt synlig fra Hvaler og store deler av kyststrekningen mellom Hvaler/Fredrikstad og Halden. Videre vil de høytsittende, blinkende varsellysene fra vindmøllene, og den «blafrende skyggekastingen» fra de roterende vindmøllebladene - på særlig soldager - virke kraftig forstyrrende, både til sjøs og fra land. Folk i mange sørvendte hus og hytter på Hvaler vil oppleve dette, og erfaringene er at slik beliggenhet gjør at hus og hytter også vil kunne synke kraftig både i penge- og rekreasjonsverdi.

* Rotorblader vil forstyrre, skade og eller drepe dyr og fugler over og under vann.

* Installasjonene vil lage vibrasjoner og støy, og derved ødelegge lydbilde - også under vann. Dette vil kunne skremme vekk fiskearter, pattedyr som hval, med flere.

* Fiskerne er imot. Store obligatoriske sikkerhetssoner rundt slike soner vil hindre fiske. Og innebære store omveier for all ferdsel, særlig for fiskerne. Fiskerne melder videre at hele området rundt Vindkraftfabrikken Vidar i dag gir både et godt reke – og sjøkrepsfiske.

* Giftig mikroplast spres fra vindmøllene og direkte ut i havet, også til Hvalers skjærgård. Organisasjonen «Motvind Norge», anslår at 400 vindturbiner årlig her til lands allerede sprer cirka 25 tonn giftig mikroplast ut i naturen.

* Norske fritidsbåter (og forså vidt alle andre båter) som det er mange av i områdene her, vil få økt risiko.

* Økt fare for utslipp av olje og giftige kjemikalier.

* Ytre Hvaler nasjonalpark er unik ved sin egenart, og ennå relativt urørt. Spesielt sårbare er korallrevene. Avstanden til parken blir uforsvarlig kort.

For øvrig vet vi at uten subsidiering bygges ikke slike vindkraftfabrikker, fordi strømproduksjonen blir for dyr når en tar med alle kostnader. Det er bare å se til Tyskland. Der er det i praksis byggestopp. Og tyskere generelt har fått nok. Hvaler Frp ønsker at Tyskland skal få lov til – gjennom Storting og regjering - å løse sine egne skapte strømproblemer, idet de hastenedla sine kjernekraftverk uten en backup-plan!

Østfold Energi sin hovedoppgave er å produsere billig og stabil strøm til sine kommuner og dets innbyggere/eiere, samt norske bedrifter som derved får sine konkurransefordeler forbedret og som derved sikrer arbeidsplasser, og inntekter til deg, kommuner og stat.

Nå er det nok.

Nå må vi bruke hodet, si nei til mer vindkraft og fabrikker, inkludert utbygging i Sverige – og bruke norske borgeres penger på en fornuftig måte her hjemme. Hvaler Frp ber nå våre politikerkolleger på kommunalt og fylkeskommunalt nivå - raskt - særlig i de berørte områder med hensyn til vindkraftfabrikken Vidar – å slutte opp om Frp Hvaler sitt nei til Vidar-vindfabrikken.

Allerede 6. desember i fjor fikk Hvaler kommune (fra Miljøverndirektoratet), som alle andre berørte kommuner, et varsel om høring vedrørende vindkraftfabrikken Vidar.

Hvorfor ble det ikke umiddelbart satt på dagsorden av Hvaler kommunes øverste politiske leder? Hvorfor ble ikke alle partier orientert om høringen via mail? Hvaler Frp fanget likevel opp saken, og sender snart et negativt svar til denne første høringen, før fristen 4. februar.

Så nå får vi se.

I saker som denne - når store penger er i spill - er det viktig å gi et raskt og tydelig svar på den innledende høringen. Mange kommuner angrer i dag på at de var for «slepphendte» på så mange måter, «ballen begynte å rulle», og mange kommuner har i dag vindfabrikker de ikke ønsker.

Denne meldingen må også lokale AP-lag fange opp - og ta tak i - snarest! Så kom raskt på banen, ordfører, Vauger!