Det kan synes som om maktkritikerne på balkongen, «Julsen & Bjørndal» finner stor glede i å skyte i retning Rådhuset til stadighet. Ikke bare med et finkalibret vådeskudd avfyrt i ny og ne, men en vedvarende tirade avfyrt med mitraljøse.

Sist ut er skytset mot Fredrikstad kommunes etablering og eierskapsutøvelse av Isegran Eiendom AS, et selskap som ble besluttet opprettet av et enstemmig bystyre. I oppfølgingen av dette raljeres det også med ordførerens korrekte svar (i denne avis) på spørsmålet om hvem det var som sådde ideen. Vi ønsker derfor å redegjøre overfor Julsen & Bjørndal om hvordan ideen oppsto, slik at det ikke lenger bør være noen tvil om hvem som lanserte den – som jo var spørsmålet de to herrene ønsket svar på.

I perioden 2011–2015 ble det foretatt en rekke utredninger for å vurdere en erstatning for den tilårskomne og utrangerte Stjernehallen.

En av disse utredningene hadde som formål å posisjonere Fredrikstad som vertsby ifm. Oslos søknadsprosess om å få tildelt vinter-OL i 2022. I den forbindelse var vi i Stjernen opptatt av hvordan de andre potensielle vertsbyene tenkte å finansiere de lokale OL-anleggene (det var lagt opp til lokal finansiering på 22 prosent, staten skulle ta resten). Vi saumfarte derfor alle postlister og sakslister i hhv. Drammen, Asker, Bærum, Lørenskog, Skedsmo og Hamar for å se hvor langt i prosessen de hadde kommet.

Her så vi blant annet at Drammen kommune hadde utredet en modell der kommunen skulle ta del i et utviklingsprosjekt sentralt i byen på en kommunal tomt. I denne modellen ble det synliggjort at det lå en vesentlig større verdi i å ta del eiendomsutviklingen fremfor «kun» å selge tomten til en privat utvikler.

Videre så vi også til Kristiansand kommune (en ASSS-kommune som på mange måter kan sammenlignes med Fredrikstad). De har hatt et eiendomsutviklingsselskap siden slutten av 70-tallet. De siste 15 årene har dette selskapet hatt et samlet årsresultat på nær 600 millioner og har tilført kommunekassa betydelige beløp. Beløp som har gitt kommunen et større handlingsrom for kommunale investeringer i skoler, sykehjem og idrettsanlegg. Hvorfor skulle det ikke være en god idé om Fredrikstad kommune også kunne komme i en tilsvarende posisjon, dog i en mindre skala?

Vi i Stjernens prosjektgruppe foreslo derfor at Stjernehallen-tomta skulle utvikles gjennom et kommunalt eiendomsselskap. Hovedpoenget var altså at man ville få en meravkastning ved å utvikle, fremfor «kun» å selge tomten til en privat utvikler. Vi anså at dette kunne bidra til en betydelig større delfinansiering av prosjektet. Disse tankene ble også senere drøftet og understøttet av kommunens egen utredning, og som Bystyret ble orientert om i 2015.

Vi mente altså, da som nå, at det å rive Stjernehallen paradoksalt nok ville være til større nytte for isidrettene enn om den ble stående – forutsatt at det sannsynliggjorde realisering av Arena Fredrikstad.

Så ja, vi i Stjernen Hockey erkjenner farskapet, og tar på oss skylden (eller æren) for å ha satt kommunen på sporet av etableringen av selskapet som senere skulle ta navnet Isegran Eiendom AS. Videreutviklingen av ideen til å omfatte flere eiendommer skal Fredrikstad kommune og et bredt politisk flertall selv ha æren for.

Les også

Isegran Eiendom – en konstruksjon for profitt

Les også

Ingen motsetning mellom Isegran Eiendom og en offensiv, sosial boligpolitikk