Vi er sterkt bekymret for nedbyggingen av Kongsten Fort som kulturminne. Tillatelsen som er gitt/vil bli gitt til Solgaard Mat, vil bety en kraftig forringelse av det åpne slettelandskapet rundt fortet. Det åpne slettelandskapet rundt fortet er en viktig del av kulturminne Kongsten Fort.

Fredrikstad kommune kjøpte ca 550.000 kvm av staten for ca 5,5 millioner kroner. Området var verdt ca 500 millioner kroner. Formålet med tomterabatten var å gjøre det mulig for Fredrikstad kommune å ta vare på det åpne slettelandskapet rundt fortet. I dag er dette området en golfbane – noe som er heldig i forhold til å holde slettelandskapet åpent. Dog jobber Fredrikstad kommune og det private næringslivet aktivt for å kunne bygge ut det området som ligger i fortets umiddelbare nærhet. Hvilket er/vil bli en katastrofe for Kongsten Fort som kulturminne.

I forbindelse med den kommunale saksbehandlingen tok undertegnede kontakt med byantikvaren i Fredrikstad. Han hadde ikke kjennskap til saken, dvs. han hadde ikke fått anledning til å komme med nødvendige kulturhistoriske saksinnspill – hvilket er en grov saksbehandlingsfeil. Byantikvaren sluttet like etterpå. Den nye byantikvaren hadde heller ikke kjennskap til saken da jeg snakket med henne.

Fredrikstad kommune har nedsatt en arbeidsgruppe som skal arbeide med hva arealet i fortets umiddelbare nærhet skal brukes til. I denne arbeidsgruppen er Kongsten Forts venner helt utelatt, det betyr at Fredrikstad kommune ikke vil høre/ikke tåler tekst og ord som taler for kulturminnet Kongsten Fort sitt ved og vel. Et sterkt beklagelig faktum.

En annen ting er at Fredrikstad kommune har flere tomtealternativer i den umiddelbare nærhet, som ikke påvirker Kongsten Fort som kulturminne. Hvorfor Fredrikstad kommune ikke har tilbudt et av disse alternativene til Solgaard Mat, er litt uklart. Isteden vil kommunen forringe Kongsten Fort som kulturminne på en ødeleggende måte. Det bør også bemerkes at det er to store matbutikker 400/500 meter unna (Kiwi, Rema 1000). Det vil komme til å flyte over av matbutikker i nabolaget – en stor unødvendighet og ikke i tråd med det «grønne skiftet».

Fredrikstad kommune har fremdeles alle muligheter til å endre sine tilsagn og i tillegg tilby Solgaard Mat alternative tomtearealer. Det er flere muligheter i nabolaget som hver for seg vil være gode kommersielle alternativer for Solgaard Mat. Vi ser frem til nye løsninger/tomtealternativer for Solgaard Mat, og ber Fredrikstad kommune om å ta fornuften fatt. Det å forringe Kongsten Fort som kulturminne er ingen fornuftig og fremtidsrettet løsning - tvertimot.