Van(n)vit­tig ju­le­show

Sve­ven­de: Ungdomstroppen av­slut­tet fore­stil­lin­gen med et ak­ro­ba­tisk num­mer. At det var ung­dom­me­nes tred­je fore­stil­ling for da­gen, og at de had­de vært der si­den klok­ken 09.00 om mor­ge­nen, var van­ske­lig å se. Foto: Tri­ne Sir­nes

Sve­ven­de: Ungdomstroppen av­slut­tet fore­stil­lin­gen med et ak­ro­ba­tisk num­mer. At det var ung­dom­me­nes tred­je fore­stil­ling for da­gen, og at de had­de vært der si­den klok­ken 09.00 om mor­ge­nen, var van­ske­lig å se. Foto: Tri­ne Sir­nes

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

I alt 350 barn og ung­dom im­po­ner­te stort da Fred­rik­stad Turn­for­en­ing av­slut­tet året med ju­le­sho­wet «Det ma­gis­ke hav».

DEL

Vi gir deg alt om hvordan valget påvirker deg - KUN 5 kr for 5 uker

De yng­ste tur­ner­ne var tre år, mens de eld­ste var 20. Men til tross for den sto­re al­ders­for­skjel­len og det høye an­tal­let barn, gikk fore­stil­lin­gen på Blå Grot­te som smurt.

Full sal tre gan­ger

– Det lig­ger mye tre­ning bak det­te. I til­legg har vi et­ter hvert fått litt er­fa­ring med sli­ke ar­ran­ge­men­ter. Det gjør lo­gi­stik­ken let­te­re, sier Vivi Ann Even­sen i Fred­rik­stad Turn­for­en­ing.

Hele tre fore­stil­lin­ger holdt for­en­in­gen i går, og alle var ut­solgt. Til sam­men var 1.500 men­nes­ker på plass for å se.
Og de fikk god va­lu­ta for pen­ge­ne. Det var en mang­fol­dig opp­vis­ning, med stor pre­si­sjon, fen­gen­de mu­sikk og va­ri­er­te num­re.

De yng­ste tur­ner­ne le­ver­te et nis­se­show med stor en­tu­si­as­me og gle­de, og ungdomstroppen bril­jer­te med sve­ven­de ak­ro­ba­tikk.

– Vi prøv­de å lage et pub­li­kums­venn­lig show. At det da var fullt hus er vel­dig bra, smi­ler Even­sen.

Ru­ti­nert tross ung al­der

Ama­lie Ryd­nin­gen (9) var en av de man­ge unge tur­ner­ne som var i ak­sjon.

– Jeg har gjort det­te en del gan­ger før. Jeg var ikke så vel­dig ner­vøs, for jeg har tur­net si­den jeg var to år, for­tel­ler Ryd­nin­gen.
Også hun kan be­kref­te at de har job­bet hardt for å få show­et til å bli bra.

– Vi har trent vel­dig, vel­dig mye. Det er litt slit­somt, men det er jo vel­dig gøy da, smi­ler ni­årin­gen, som inn­røm­mer at hun gle­der seg litt til å ta ju­le­fe­rie.

Show på Chat Noir

Men helt fri er det ikke for turn­for­en­in­gen ennå. Nes­te helg skal de ha fire opp­vis­nin­ger på Chat Noir.

– Vi har oppvisningstropper, og det er det som er vår spe­sia­li­tet, for­tel­ler Vivi Ann Even­sen.

I går var re­pre­sen­tan­ter fra Nor­ges Gym­nas­tikk- og Turn­for­en­ing på plass for å over­væ­re show­et, og iføl­ge Even­sen syn­tes de det de fikk se var bra.

– Det ser jo jeg også at det er. De er så flin­ke! For oss er det vik­tig at hver en­kelt kom­mer i fo­kus, og det gjør de med sli­ke show. De får ut så mye, og det gjør noe med dem. De får mas­se selv­til­lit, me­ner en ty­de­lig stolt Even­sen.

Send inn tekst og bilder «

Fortell nyheter om deg selv, din idrettsklubb/forening osv., både på nett og i papir

Artikkeltags