Gå til sidens hovedinnhold

”Syndebukken heter Morgan Andersen. Det er vel lettest slik”.

Artikkelen er over 9 år gammel

Morgan Andersen kaster lys over Piiroja-saken i leserbrevet som følger under. Brevet ble først publisert i lørdagens papirutgave av Demokraten.

Den 15.november kom det frem i Aftenposten at den tidligere FFK-stjernespilleren Raio Piiroja (32) er etterliknet for perioden 2005 – 2010. Skatt Øst og kemneren i Fredrikstad mener Piiroja skylder 847.399 kroner i skatt for denne perioden. På toppen kommer 154.623 kroner i renter. I en kjennelse Fredrikstad tingrett avsa 25. oktober gir retten kemneren medhold i at skattemyndighetene får ta såkalt arrest i Piirojas eiendom Gressvikveien 21 på Gressvik, for å sikre verdier i forhold til et skattekrav på til sammen 1.022 022 kroner. 

Jeg ønsker å påpeke at undertegnede ser på Raio Piiroja som en av FFKs beste og mest markante spillere i klubbens historie. Han var og er et lysende eksempel for klubben både på og utenfor banen og han var en sann glede å jobbe med daglig. Jeg ønsker ham lykke til med resten av sin karriere.

Spekuleringer

I kjølvannet av at Fredrikstad Sport ASA sparket sin Sportssjef Tor Kristian Karlsen i 2009 kom det til pressens kjennedom at FFK Sport ASA og FFK hadde inngått en spiller kontrakt med Rajo Piiroja i tiden august 2007 – 2011. Samtidig kom det frem at FFK Sport ASA og eventuelt Fredrikstad Spillerinvest AS hadde inngått en agentavtale med agent Tarmo Lehiste i august 2007. Det er blitt spekulert i om den siste avtalen er laget for at Raio Piiroja skulle kunne flytte penger til sitt hjemland uten å betale skatt til Norge. 

Flere i FFK systemet uttalte seg om avtalen i 2009, det samme gjorde undertegnede. Her kom det frem at avtalen med Tarmo Lehiste var en forlengelse av en samarbeidsavtale, som ble inngått i 2004. På denne tiden var ikke undertegnede ansatt i FFK Sport ASA, men i FC Lyn Oslo AS. 

Feil Morgan intervjuet

Den 15.november fremsatte FB påstander på sin nettside, der det påstås at Morgan Andersen nekter å kommentere saken, som det i tingretten, er avsagt skattekrav i overfor Rajo Piiroja. Undertegnede skal ha slengt på røret til en av Fredrikstad Blads tre journalister i saken, Victoria Kvalvik, Vidar Henriksen eller Stig Nilsson. Saken ligger som førstesidesak på www.f-b.no i mer enn to timer denne dagen. Det viser seg at FB har ringt til feil Morgan Andersen, født 1996, navnebror av undertegnede, som er født 1966. ”Lille Morgans” kommentarer blir gjengitt og FB setter ”Store Morgan” i et særdeles dårlig lys på www.f-b.no. FB må etter hvert endre sin sak og sin bildebruk, samt beklage saken. Saken er omtalt og kommentert på www.journalisten.no den 16.november 2011. Undertegnede måtte selv ta kontakt med flere i FB per mobil og e-post for å få orden på saken. Det er dessverre ikke første gang ”Lille Morgan” får henvendelser som gjelder ”store Morgan”. FB har selv omtalt dette gjennom en artikkel for noen år siden. Min e-post henvendelse til flere journalister og ansvarlige er ennå ikke besvart. Å besvare slik arbeid skriftlig er sikkert ikke å rekommandere, da dette kan brukes overfor for eksempel PFU.

I Fredrikstad Blad ble det onsdag 16.november 2011, på lederplass, fremstilt at det omtalte avtaleforholdet startet i 2007 og var et verk Morgan Andersen og ettertidens ledere måtte svare for. At avtalen var en videreføring av avtale inngått 2004 kommer således ikke frem i FB. Hva er årsaken til at lederen unnlater å belyse hele temaet i saken? Kan det ha noe å gjøre med at FBs ansvarlige i denne perioden hadde sin kone som styremedlem i FFK og at det finnes andre i FB staben med relaterte bånd til klubbsystemet? FFK er en av tre avtalepartnere i denne saken og er som spillernes arbeidsgiver ansvarlig innstans overfor NFF. 

Fikk ikke gitt tilsvar 

Den 17. november påstår Demokraten ved journalist Knut Johannessen under artikkelen ved navn ”Troverdighet på spill” at Morgan Andersen og Runar Henriksen var FFKs to ledende figurer som sportssjef og klubbdirektør i 2007 og således har ansvar for den sak som omtales som Piiroja saken nå er til debatt. Det påstås at de overnevnte trolig vil bli avkrevd forklaring på hva som egentlig foregikk fra klubbens side. Undertegnede ble ikke kontaktet av Demokraten for å kunne gi et tilsvar til nevnte påstander. Johannessen har arbeidet så lenge i Demokraten, at han unngikk oppsigelse når avisen kuttet i bemanningen og han burde ha vært med så lenge, at han sjekket fakta før han skyter fra hofta. Johannessen fremstiller det som, at avtalen i 2007 ble inngått av Henriksen og undertegnede som henholdsvis Sportssjef og Administrerende direktør.

Fakta er at Runar Henriksen og undertegnede ikke har arbeidet sammen i FFK Sport ASA. Fakta er at både Henriksen og undertegnede var Administrerende direktører i FFK Sport ASA, men til forskjellig tid. Undertegnede hadde sin siste arbeidsdag i FFK Sport ASA i oktober 2007 da jeg ble sykemeldt. Morten Huth tok over min jobb. Henriksen tok over Huths jobb, da han valgte å slutte mer enn et år senere. Når Demokraten og Johannessen forsøker å bygge en troverdig historie så forstår jeg at den koblingen han forsøker å få frem passer hans sak bedre, men den blir ikke sann av den grunn. 


Demokraten og Johannessen omgår også sakens fakta når han, som kollega Fredrikstad Blad gjorde dagen før, og fremstiller det som om den omtalte saken starter i 2007, mens den starter i 2004. Hvem er det Demokraten ønsker å beskytte? Synes Demokraten at en avtale de mener det lukter av er ok når den inngås i 2004, mens den stinker når den videreføres i 2007? Eller handler dette om personer og ikke sak?

Noen vil helt sikkert påstå at dette er et forsvarsinnlegg for egen person. Jeg er i prinsippet i mot slike innlegg. I dette tilfellet har jeg ikke fått noen tilsvarsrett og synes det er på sin plass, at allmennheten får se at man ikke bør aksepterer de metodene FB og Demokraten her har brukt. Et medium og en journalist bør vite hvilken makt de besitter og bør bruke den med ansvar. 

Skatt Øst innledet i 2009 en undersøkelse om hvorvidt avtalen mellom FFK(som et idrettslag underlagt NFF) og Rajo Piiroja hadde en sammenheng mellom avtalen inngått mellom agent Tarmo Lehiste og FFK Sport ASA. FFK Sport ASA sin daværende direktør Runar Henriksen hevdet i følge media, at FFK systemet hadde samarbeidet med Skatt Øst og var sjekket ut av saken i 2010. Dette etter at Skatt Øst hadde fått dokumentasjon av FFK systemet, samt vært i Estland og jobbet i samarbeid med Estiske myndigheter med saken. 

Videreføring av avtale

FFKs nåværende dyktige styreleder Svein Johannessen er sitert i media ved flere anledninger , at avtalen mellom FFK Sport ASA og agent Lehiste er en videreføring av avtalen inngått 2004, samt at agenten har rapportert i henhold til avtalen om sitt arbeid for FFK. Han viser til at saken er uheldig for klubbens omdømme, men at FFK systemet ikke har gjort noe ulovlig. Avtalen omtaler hva man skal samarbeide om, rapportering og hva som skal betales for dette samarbeidet. Det kan selvsagt bli en diskusjon om hvorvidt en klubb bør ansette sin egen talentspeider eller konsulenter, speidere eller agenter for å finne mulige spillere i et internasjonalt marked. Det finnes eksempler på begge deler i Norsk og internasjonal fotball. Man kan også diskutere om nivået på godtgjørelsen er for lav eller for høy.

I pressen forveksles hele tiden begreper som FFK, FFK Sport ASA(nå FFK Sport AS). En tredje aktør er Fredrikstad Spillerinvest AS. De nevnes i denne sammenheng, fordi Fredrikstad Spillerinvest eide 50 % av spillerstallen til FFK etter å ha kjøpt disse rettighetene i august 2006. Denne avtalen reddet FFK Sport ASA fra konkurs høsten 2006 gjennom en tilførsel på 20 millioner. Senere, i 2007 kjøpte Fredrikstad Spillerinvest AS 100 % av rettighetene til Raio Piiroja og var således en innstans som uansett måtte godkjenne enhver avtale FFK eller FFK Sport ASA systemet måtte ønske å inngå i forhold til den enkelte spiller, overganger, agenter og andre klubber. 

Når media omtaler den såkalte Piiroja saken, så er det selvsagt lettest å lete etter en eller to å henge på knaggen. Starten på denne saken er at Demokraten og FB stempler undertegnede. De må gjerne omtale meg som en tidligere Administrerende direktør, som har vært med å videreføre en avtale i 2007, som første gang ble inngått i 2004. Men, overnevnte fremgangsmåter er ikke akseptable som god presseetikk eller god journalistikk, uansett hva man måtte mene om undertegnede. Når en stiller spørsmål om andre jukser så er det neppe legitimt å jukse selv, som FB og Demokraten her gjør. Vi ser at pressens informasjon når mange viktige samfunnsinnstanser og den bør i så måte være korrekt. I de overnevnte saker ble man så ivrig at man brukte en 15 årings sitat, uten å sjekke om man snakket med rett person, for så å klistre dette på en annen person.

I tillegg lager man et eget startpunkt på når et avtaleforhold ble mistenkelig, der man sletter 2004 og bestemmer seg for 2007. Det blir for enkelt å si at FB ikke alt har funnet sin syndebukk. For meg er spørsmålene mange i denne saken, det burde de ha vært for FB og Demokraten også. 

Var de omtalte avtalene godkjente av styret i FFK og FFK Sport ASA i 2004? Hvis ikke så ville det utvilsom påpekes av revisor før et årsregnskap og årsrapport fremlegges og godkjennes av aksjonærer og medlemmer. I så måte ville det fremkommet informasjon i årsrapport og revisors rapport som neppe ville ha godkjent avtalen. I og med at avtalen med Lehiste ikke ble sagt opp før Svein Johannessen ble ny FFK leder, så må avtalen ha vært godkjent i FFK Sport ASA og eventuelt FFK fra 2004 og frem til det tidspunkt Johannessen oppgir. I tillegg til å bruke en revisor som kontrollinstans så har FFK som klubb en egen kontrollkomité, som eventuelt kunne ha innsigelser på nevnte eller andre avtaler eller handlinger. 

Protokollert og godkjent

Når avtalen med Lehiste ble videreført i 2007 så ble den godkjent av FFK Sport ASA og Fredrikstad Spillerinvest AS. Dersom revisor i FFK Sport ASA, ved revisjon i slutten av regnskapsåret 2007 hadde innvendinger mot avtalen, så vil dette fremkomme i revisjonen. Det samme vil eventuelle kommentarer fra styret gjøre. Saken er etter alle solemerker protokollert og godkjent av et samstemt styre. Dette betyr at styret i FFK Sport ASA må ha godkjent avtalen mellom Lehiste og FFK Sport ASA. Styret, som selskapets øverste organ har altså godkjent avtalen inngått i august 2007, som et samlet styre trolig gjorde i 2004. FFK systemet har altså vært fornøyd med det samarbeid man har inngått med Lehiste sammenhengende siden 2004 og sett på avtalen som legitim. Dersom man ikke har vært fornøyd eller mener avtalen ikke er reell så skulle jo undertegnede, andre direktører og styreledere før og etter 2007 ha kvittet seg med avtalen. En agentavtale er nemlig en oppsigelig avtale, da den, som en advokatavtale baserer seg på tillit. Hvis tilliten til agenten svekkes så er dette god nok grunn til oppsigelse. Poenget er at FFK systemet sto samlet om denne avtalen.

I de fleste selskaper er det slik at en Administrerende Direktør har handlefrihet innenfor de budsjettrammer som er gitt av styret. I slike budsjettrammer inngår normalt ikke kjøp og signering av spillere, samt inngåelse av agentavtaler, da slike saker blir sett på som ekstraordinære og involverer flere parter. Å budsjettere med spillersalg og spillerkjøp er tilnærmet umulig da markedet til enhver tid bestemmer.

Når det gjelder FFK systemet måtte tre instanser kobles inn for godkjenning når avtaler med spillere, klubber og agenter skal forhandles og signeres. - FFK Sport ASA, som står ansvarlig for at FFK som klubb lever i økonomisk balanse slik at de får lisens av NFF, og som skal betale for spillerlønninger og agentavtaler. - Fredrikstad Spillerinvest AS, som i 2007 var eier av 50 % av spillerstallen og sto for overgangssummer og eventuelt andre kostnader som FFK Sport ASA ikke hadde muskler til å ta. - FFK, som medlem av NFF og som tildeles lisens av NFF, er pålagt å ha arbeidskontrakt med den enkelte spiller, som godkjennes av NFF før spilleren får sin lisens.

Lettest slik

Under min tid i FFK systemet jobbet jeg med ansatte og styrer som alle brant for klubben og gjorde sitt beste og hele tiden forsøkte å etterleve de krav som til enhver tid gjelder innen idretten og innen næringslivet. Jeg skal som tidligere Administrerende Direktør i FFK Sport ASA (i tiden 9.august 2006 – 1.april 2008) selvsagt ikke vurdere om de omtalte avtaler bør gås etter i sømmene, men konstaterer at skattemyndigheten så langt har anlagt sak mot Raio Piiroja.

Når det gjelder rollene til styrene i FFK Sport ASA, Fredrikstad Spillerinvest AS og FFK og daglige ledere, som har vært involverte i denne saken siden 2004 og til Raio Piiroja forlot Fredrikstad, så blir det for enkelt av media å peke ut sin syndebukk i denne saken. 

Som det fremkommer ovenfor så har Fredrikstad Blad og Demokraten allerede funnet sin syndebukk. Syndebukken heter Morgan Andersen. Det er vel lettest slik.