Isegran Eiendom har nå vært omtalt en rekke ganger i de lokale mediene. Viktige spørsmål har vært reist både om formålet med selskapet og det faktum at selskapet nå har annektert stedsnavnet Isegran. Det fremgår blant annet av kommentarene i Fredriksstad Blad at saken er av stor interesse både hva angår Isegrans identitet og iveren etter å omgå offentlighetsloven. Ordføreren har også i denne saken opprettholdt en oppsiktsvekkende taushet. I håp om å bringe ham ut på banen så har vi noen spørsmål til ham.

Spørsmål 1.

Av tilgjengelige dokumenter er det ikke mulig å finne ut hvem som sådde ideen om Isegran Eiendom. Intet står det i de av Fredrikstad Arbeiderpartis (FA) dokumenter som er lagt ut på nettet. Imidlertid er det grunn til å anta at ideen er født hos Fredrikstad Arbeiderparti. Hvilken person/personer er ideens /mor/mødre eller far/fedre?

Spørsmål 2.

I det gamle FA var det vanlig at viktige prinsipielle spørsmål ble drøftet både i de lokale partilag og i partiets representantskap. Ble denne saken behandlet i lokallag og representantskap før ideen ble fremmet offisielt?

Spørsmål 3.

I det gamle FA var det også vanlig at større og prinsipielle saker ble drøftet med det lokale organisasjonsliv. Har denne saken vært drøftet med organisasjoner, som det lokale byggmesterlaug, boligbyggelaget, selskaper som benytter Isegran i sin virksomhet og andre relevante interesser?

Spørsmål 4.

Ble denne saken vært drøftet med de partier som FA har inngått samarbeidsavtale med, MDG, Sp, Rødt, SV og Miljøpartiet?

Spørsmål 5.

På FAs nettside finner vi en rekke honnøruttrykk om åpenhet og samarbeid; blant annet:

«Vi skal videre ta initiativ overfor store byggherrer som OBOS for at de skal gjøre bruk av Fredrikstadmodellen». «Offentlige tjenester i egen regi sikrer bedre lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår, og arbeidet imot konkurranseutsetting, anbud, utskilling og andre former for privatisering må derfor intensiveres». «Gjennom lokalt trepartssamarbeid jobbe mot sosial dumping, motvirke konkurranseutsetting og privatisering og tilrettelegge for rekommunalisering og egenregi».

Av samarbeidsavtalen som er inngått med deler av opposisjonen, fremgår det: «Trepartssamarbeidet er bærebjelken i arbeidslivet og forutsetningen for utviklingen av gode tjenester og arbeidsplasser. Dette krever bred medvirkning, involvering og tillit til de ansatte». «I forkant av behandlingen av politiske saker i råd og utvalg, gjennomføres det felles gruppemøter. I forkant av formannskaps- og bystyremøter gjennomføres drøftingsmøter mellom gruppelederne og ordfører».

I disse dokumenter er det svært vanskelig å finne noe detaljert om samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner. Og når man legger til at det bare er gruppeledere med kommunal lønn som møtes i forkant av formannskapsmøtene, begrenses de reelle vedtak til få personer. Flertallet av bystyrerepresentanter blir stemmekveg.

Synes ordføreren at prosessen frem mot etableringen av Isegran Eiendom er i samsvar med Fredrikstad Arbeiderpartis program, samarbeidsavtalen med deler av opposisjonen og med de prinsipper som gjelder for samarbeid med de ansattes og deres organisasjoner?

Bengt Fredrik Staalhofte Børresen sitt debattinnleggi FB 08. februar gir en fortreffelig beskrivelse av at realitetsbeslutningene tas av en mindre gruppe i et lukket rom.

Les også

Isegran Eiendom med ny rekord i hemmelighold(?)