Over 40 prosent av nybilsalget var rene elbiler nå i februar, mot drøyt 20 prosent i 2018. Bilistenes kjøpevaner er i rask endring. Fossildrevne biler faller raskere i verdi enn tidligere og Møllergruppen har ifølge Dagens Næringsliv tapsført opp mot 120 millioner kroner for å møte det uventede prisfallet på fossildrevne leasingbiler som skal leveres tilbake.

I boken Vippepunktet dokumenterer forfatterne et fenomen som viser at etter at en kritisk masse har adoptert nye konsepter, tar det svært kort tid før «alle» tar etter. Jeg antar at utskiftingen av fossilt drevne biler vil gå mye raskere enn noen kunne anta for bare to år siden.

Norge har forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene i transportsektoren med 50 prosent innen 2030 og klimaloven, som ble vedtatt i 2018, skal sørge for måloppnåelse. Borgerlig regjering har lagt om avgiftssystemet og ført det fra høye avgifter på kjøp og bruk av bil, til å gi null avgifter på null-utslippsbiler. Nåværende flertallsregjering har videreført politikken med betydelige fordeler for elbiler.

 

Hvilke avgifter skal skrus til på for å redusere klimagassutslippene og samtidig redusere presset på å bygge mer veier?

 

EU skal redusere klimagassutslippene i transportsektoren med 40 prosent innen 2030 hvor de rikeste landene må ta mest. Elbilandelen er på ca. én prosent i Europa, men viljen blant bilprodusentene til å produsere nye elbiler er stor.

EU har stilt krav til bilprodusentene om at bilene de produserer må redusere CO2 -utslippene med 25 prosent innen 2025. Ved å produsere flere elbiler vil kravene til redusert utslipp fra fossilt drevne biler avta, og varslede produsentavgifter kan unngås.

Dersom EU følger Norge sin strategi om å stimulere til en vesentlig større andel elbiler, vil det gi helt nye utfordringer. Det er mangel på råstoff som inngår i batterier, samtidig som det er knapphet på fabrikker som produserer bilbatterie. I bakgrunnen lurer Kina som også vurderer mer restriktive regler for fossildrevne biler. Jeg antar at etterspørselen etter bilbatteri øker enda mer, og dermed vil holde prisene på elbiler oppe.

 

 

Bilprodusentene kan velge å ikke tilby samme rekkevidde som man har gjort med fossilt drevne biler for å kunne produsere flere elbiler. Kanskje det er derfor produsentene er så opptatt av flere ladepunkter?

Skal Norge nå målene om reduserte utslipp av klimagasser, avhenger det av at regjeringen opprettholder et gunstig avgiftsnivå på elbilene en god stund til. Høye parkeringsavgifter, drivstoffavgifter og bompenger har virket slik at flere velger å gå, sykle eller benytte kollektivtilbudet. Så langt ser det ut til at elbiler øker bilbruken, noe som øker behovet for mer veikapasitet.

Hvilke avgifter skal skrus til på for å redusere klimagassutslippene og samtidig redusere presset på å bygge mer veier?

Nasjonalt drøftes avgiftspolitikken og det er gitt åpninger for lokale tilpasninger. Lokalt er det bestemt at ved bompengeinnføringen skal elbiler ha fritak i fase én. I fase to skal elbilene betale 30 prosent av fossilt drevne biler. Parkeringsbestemmelsene er også endret slik at elbiler må betale for gateparkering.

Bompenger som finansieringsform settes på prøve. Men finansiering over statsbudsjettet gjør det ikke lettere å utbedre transportsystemet lokalt, i konkurranse med alle andre byer og bygder.

 

Les også

Faktisk.no har sjekket om Tesla-eiere faktisk bytter til drivstoff - her er svaret