Fredrikstad Senterparti har i lengre tid vært opptatt av prosessen rundt Fredrikstad Marineservice og forslaget til den nye arealplanen som er nær ved å bli vedtatt. De siste ukene har også lokalbefolkningen på Gressvik utvist et stort og kraftig engasjement mot byggeplanene med høyblokker nært inntil næringsarealer.

Senterpartiet er opptatt av folks velferd. Det er særdeles viktig at gamle bomiljøer fortsatt forblir nettopp det. Her har man levd i sameksistens med mindre næringer i alle år. Befolkningen ønsker utvikling i området, men på egne premisser.

Samfunnsutvikling er mer enn storskala eiendomsutvikling. Befolkningen langs elva på Gressvik ønsker å bevare. Hvis vi med den nye arealplanen ikke planlegger for, eller ønsker å bevare – blir vi historieløse. Næringsdrivende trenger forutsigbarhet for å utvikle næringen. Er det ikke det vi ønsker? Ønsker vi oss blokk etter blokk med pensjonister langs elvebredden?

Forslaget til arealplanen som skal strekke seg til 2032 har skapt sterk strid. Vi kan ende opp med et vedtak med et meget knapt flertall i en så stor og viktig sak. Det er uheldig. Det har blitt advart mot å endre «farger» i arealplanen. Det kan utløse en tredje gangs høring av hele den overordnede planen. Det vil skape forsinkelser for også andre viktige prosjekter. Kanskje er det viktig å bruke litt mer tid med tanke på Fredrikstads befolkning. Det er til syvende og sist folk flest som blir berørt.

Vi stemte imot i formannskapet, og vil gjøre det samme i bystyret.