I leserinnlegg i FB datert 25.05.21 forsøker fylkesråd for utdanning og kompetanse Siv Jacobsen (Ap) å forklare hvorfor bygging av nye Frederik II i Fredrikstad og ny St. Olav i Sarpsborg blir foreslått utsatt til 2030. Selv om det i utgangspunktet var politisk enighet blant fylkespolitikerne i tidligere Østfold om at disse prosjektene skulle stå klare i henholdsvis 2023 og 2024.

Fylkesråden kaller byggingen av nye skoler i Viken for et «solidaritetsprosjekt der alle må bidra – uansett om de har et prosjekt eller ikke». Spørsmålet som kan stilles, er hvem som skal være solidariske med hvem, og om det kanskje burde ha vært slik at alle virksomhetene i Viken fylkeskommune deltar i fylkesrådens solidaritetsprosjekt, ikke kun våre videregående skoler?

Ifølge Store norske leksikon er solidaritet «en følelse av samhørighet og samhold mellom individer eller grupper av individer…». Dersom fylkesråden tenker at elever, lærere, rektorer og lokalsamfunn i både Fredrikstad, Sarpsborg og ellers Østfold kan akseptere enda en utsettelse av skoleprosjektene i solidaritetens navn, da tror jeg at dette begrepet uthules og mister sin verdi.

I sitt innlegg viser fylkesråden også til at finansieringen av skoleprosjektene ikke har vært på plass tidligere, men at den er nå sikret gjennom innsparingskrav som alle skolene må gjennom de neste fem årene. Det er helt riktig at finansiering ikke var på plass før. I tidligere Østfold, hvor fylkesrådens eget parti (Ap) hadde flertall i posisjon, ble det kun satt av penger til prosjektering og ikke til skolebygg.

Denne ufullstendige finansieringsmodellen, samt et enormt vedlikeholdsetterslep som vi har dratt med oss inn i Viken, står nå i veien for at Østfold sine skoleprosjekter realiseres til planlagt tid. Jeg hadde håpet at Siv Jacobsen, som har en nøkkelposisjon i Viken fylkeskommune i kraft av å være fylkesråd for utdanning og kompetanse, kunne bøte på gamle synder, og sørge for realiseringen av Østfolds skoleprosjekter innenfor tidligere fastsatte tidspunkter, og uten at det går på bekostning av driften av skolene.

I samarbeidsplattformen mellom Ap, Sp, MDG og SV står det at: «Utdanning er nøkkelen til arbeid og inkludering, og legger grunnlaget for menneskers liv. Fylkesrådet skal være ansvaret som skoleeier bevisst, og skape gode, inkluderende miljøer for ansatte og elever».

Ny Frederik II er et helt kritisk viktig prosjekt for Fredrikstad-samfunnet det kommende tiåret. Fredrikstad er en region i sterk vekst som gjennom mange år har hatt mangel på skoleplasser. I tillegg er nåværende skolebygg sterkt nedslitte og uhensiktsmessige. Nytt bygg er planlagt på Værste-området, som en del av en helt ny bydel. Fredrikstad kommune og Viken fylkeskommune har en avtale om felles utbygging av videregående skole og ny ishockeyarena.

Felles utbygging har vært en gjensidig avtale gjennom flere år. Fylkeskommunen har også en forpliktende avtale med grunneier om å starte utbygging innen utgangen av 2022. Viken risikerer å miste tomten og også å miste alle andre verdier som er investert i planlegging dersom bygging ikke starter som planlagt.

Det hjelper lite å strø rundt seg med fagre løfter og runde formuleringer i samarbeidsplattformer og program. Det som teller, er hvordan dette følges opp i praktisk politikk og der har Siv Jacobsens og Arbeiderpartiets innsats så langt stått til stryk. Tilbake står elever, lærere og lokalsamfunn som tapere.