Bedriftene gir liv til bygd og by. Et lokalvalg handler mest om det som er nært og viktig i hverdagen. Bedre velferd, bedre skole, bedre fremkommelighet og gode klimaløsninger er saker som både velgere, bedrifter og de politiske partiene er opptatt av.

Analyser fra blant annet Norsk Monitor viser at befolkningens oppfatning om hvilke saker som er de viktigste går igjen fra valg til valg, men hvilken enkeltsak som topper listen, det varierer fra år til år. Styrket eldreomsorg og helsevesen, bedre kollektivtilbud og å sikre full sysselsetting er blant disse sakene.

Dette er også saker som bedriftene i Fredrikstad er opptatt av. For å kunne rekruttere ny arbeidskraft til lokale bedrifter som Mills og Kronos Titan, er en kommune med gode skoler og barnehager viktig. Det er viktig å kunne komme seg lett på jobb med gode kollektive løsninger både i sentrum, på Øra og andre nærområder. Men for at innbyggerne i kommunen skal kunne nyte velferden, må bedriftene være i stand til å skape verdier som politikerne kan fordele.

Dette er også saker som bedriftene er opptatt av. Redusert skjemavelde og byråkrati, rask saksbehandling i kommunen, en mer effektiv offentlig sektor og et utdanningssystem som leverer kandidater tilpasset arbeidslivets behov, er blant ønskene på bedriftenes ønskeliste. Det er ikke gitt at elevens førstevalg skal trumfe arbeidslivets behov når det gjelder opplæring.

NHO Viken Oslo mener at det viktigste er å få flere folk i jobb og at flere jobber mer. Flere i jobb senker trygdeutgiftene, øker verdiskapingen og den enkeltes inntekt, og det bidrar til inkludering. Det er for eksempel ikke bærekraftig at 14,7 prosent av østfoldingene mellom 18 og 67 år mottok uføretrygd ved utgangen av fjoråret.

Å få flere i jobb må kombineres med en politikk for økt effektivisering av offentlig sektor. Det offentlige bør i enda større grad benytte seg av private aktører til å bidra med nye løsninger og et forsterket tjenestetilbud.

Offentlige og private foretak konkurrerer i stadig større grad med hverandre. At offentlige og private virksomheter utfordrer hverandre gjennom konkurranse, er positivt fordi det skaper flere alternativer for brukerne. Vi tror at valgmuligheter gir bedre kvalitet og riktig kostnad.

Klimaendringene er kanskje vår tids største utfordring. I årene som kommer skal vi kutte utslipp i tråd med Parisavtalen. Næringslivet i vår region ligger allerede langt framme når det gjelder å finne bærekraftige løsninger. Fredrikstad har et unikt miljø innen grønn sirkulærøkonomi med bedrifter som Biobe, Jackon og Norsk Gjenvinning. Kommunen kan også påvirke utviklingen ved å tenke bærekraft når den skal gjøre sine innkjøp.

Vi håper og tror at lokalpolitikerne i Fredrikstad lytter og registrerer innspillene fra bedriftene.