Likeverdalliansen i Fredrikstad har stilt de politiske partiene en serie spørsmål om forholdene for funksjonshemmede i Fredrikstad. Vi er veldig fornøyd med at partiene både vil høre på og ta de funksjonshemmedes ønsker på alvor. Derfor ser vi frem til et godt og konstruktiv samarbeid i neste valgperiode.

Likeverdalliansen er glad for å kunne slå fast at alle de politiske partiene som har svart på undersøkelsen slår fast at mennesker uavhengig av funksjonsnivå skal leve et godt liv og delta i beslutninger som gjelder dem selv. I forlengelsen av dette er det også enighet om at Fredrikstad kommune skal følge FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Som Arbeiderpartiet sier det: «Målet må være at Fredrikstad kommune er den mest likestilte kommunen i Norge.» Det er et mål vi slutter oss til!

Oppløftende er det også at partiene mener de gode ordene må følges opp med bevilgninger til tiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi spurte om kommunen har råd til å forplikte seg for å gjennomføre tiltak for denne gruppa, i tråd med FN-konvensjonen. SV svarte: «Det har vi råd til!» mens MDG svarer «Forpliktelser er forpliktelser». De andre partienes svar går også i samme positive retning.

Vi registrerer at det er bred enighet om både mål og tiltak. Nå gjenstår det å følge opp de gode ordene med praktisk politikk (vi lover å være vaktbikkje!)

Det er flott at partiene mener at BPA-ordningen (Brukerstyrt Personlig Assistanse) skal gi funksjonshemmede mulighet til å leve livene sine på lik linje med andre innbyggere. Senterpartiet sier det slik: «BPA-ordningen skal baseres på intensjonen med selve ordningen ... og være fleksibel og styres av brukeren.» De andre partiene understreker også at BPA må skje på brukernes og pårørendes premisser. Med disse svarene anser vi debatten om innholdet i BPA-ordningen for over. Det politiske Fredrikstad er samstemte i at det er brukerne som skal legge premissene – i motsetning til hva kommunens administrasjon tidligere har gitt uttrykk for. Denne avklaringen er funksjonshemmede og deres pårørende veldig glade for og det bringer oss et godt skritt fremover.

Likeverdalliansen er også meget fornøyd med at alle partiene vil styrke arbeidet i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er også bred enighet om at de funksjonshemmedes organisasjoner skal ha lederen i utvalget. «Vi tror det er viktig at uttalelsene fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne blir lest, vurdert og tatt til følge i politiske saker, svarer Frp.

Opprettelse av og tilrettelegging av tilpassede arbeidsplasser er viktig for funksjonshemmede. Derfor har vi spurt partiene hva kommunen vil gjøre for å skape flere tilrettelagte arbeidsplasser i kommunen. Her signaliserer partiene en innovativ holdning. Det pekes på at kommunen må se på mulighetene for å tilrettelegge arbeidsplasser i egen eksisterende virksomhet. Høyre sier: «Fredrikstad Høyre mener at kommunen i større grad må ta inn ansatte med behov for tilrettelagte arbeidsplasser. Generelt ønsker vi å øke ordningen med lønnstilskudd for å øke muligheten for å skape tilrettelagte arbeidsplasser.» Det pekes også på at kommunen kan jobbe for flere tilrettelagte arbeidsplasser (VTA)-plasser). Dette arbeidet bør gjøres sammen med Fasvo og Viuno.

Vi har også ønsket å vite hvordan partiene stiller seg til å gjenåpne Kløverbadet slik at mennesker som trenger et oppvarmet basseng kan få tilbake sitt treningstilbud. Her er svarene litt mer sprikende, fra å ville utrede saken til å åpne så fort som mulig. Det pekes på at det også jobbes med å åpne Lykkebergbassenget, men at også dette ligger noe frem i tid. Vi tolker svarene dit at det neppe skjer noe med Kløverbadet det første året. Her hadde vi håpet på et mer positivt svar.

I sum er Likeverdalliansen i Fredrikstad godt fornøyd med partienes svar. Vi registrerer at det er bred enighet om både mål og tiltak. Nå gjenstår det å følge opp de gode ordene med praktisk politikk (vi lover å være vaktbikkje!). Skjer det, så kan faktisk Fredrikstad igjen bli landets beste kommune for funksjonshemmede!

Likeverdalliansen i Fredrikstad

Alliransen består av:

  • Handikappede barns forening (HBF)
  • Østfold Foreningen for funksjonshemmede (FFO)
  • Norsk Forening for utviklingshemmede Østfold (NFU)
  • Foreningen for muskelsyke
  • Østfold Ryggmarksbrokk og hydrocephalusforeningen
  • Norges Handikapforbund Fredrikstad (NHF)
  • Norsk Forening for Arvelig – Spastisk Paraparese/Ataksi (NASPA)
  • Norsk Blindeforbund

Dette er spørsmålene Likeverdsalliansen ba de politiske partiene i Fredrikstad svare på:

1: Hvilken visjon har partiet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Fredrikstad kommune?

2: Vil partiet legge FN-konvensjonen av 2013 til grunn for kommunens arbeid på denne sektoren: Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne bestemme over eget liv og delta i beslutninger som gjelder dem selv.

3: Vil partiet arbeide for at BPA-ordningen i kommunen skal baseres på intensjonen med selve ordningen: Å kunne leve et liv på lik linje med andre innbyggere i kommunen, dvs. kunne delta sosialt, bruke kulturtilbud, være aktive i organisasjonslivet, med mer. BPA-ordningen skal være fleksibel og styres av brukeren.

4: Hva vil partiet gjøre for å skape flere tilrettelagte arbeidsplasser i kommunen (i tillegg til Fasvo, Viuno o.l. – altså også innenfor kommunens organisasjon)?

5: Er partiet enig i at arbeidet i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne bør få en sterkere posisjon og at funksjonshemmedes organisasjoner fortsatt bør ha lederen i utvalget?

6: Mener partiet at kommunen ikke har råd til at FN konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne kan ligge til grunn for tildeling av tjenester, altså at man ikke råd til det man er forpliktet til å tilby av tjenester?

7: Vil partiet gjenåpne Kløverbadet eller tilby annet basseng slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne som trenger oppvarmet basseng får et treningstilbud igjen?

Les også

Det er så vondt å tenke på at Geir og familien brukte den siste tiden de hadde sammen på å kjempe