Demokrati som styreform krever et omfattende lovverk som rettesnor for våre styrende organer, og det må tas tilbørlig hensyn til borgernes rett til å ytre seg, men vi kan ikke la enkeltindivider eller grupper med særinteresser få total vetorett.

Nå står et gammelt treskur på Gressvik i veien for videreutvikling av en produksjonsbedrift med over 100 arbeidsplasser i Fredrikstad. Det har tatt over fire år å gå gjennom alle lovpålagte prosedyrer for klagerett etc., og bygging av Sleipner Motors nye produksjonsanlegg kunne vært i gang om ikke noen hadde kommet på at det for 100 år siden sto et sagbruk her, og at dette enkle tre-skuret skulle stå igjen som et minne om dette…

Når det nå snakkes om at man må finne en annen egnet tomt, med 100 meter strandlinje (?) og bruke anslagsvis 50 millioner kroner for å flytte skuret dit, er farsen komplett og noen må gripe inn!

Vi er ikke i Trump- eller Putin-land, så vi må følge demokratiske spilleregler. Hva om Fredrikstad kommune eller Fredriksstad Blad arrangerte en enkel folkeavstemning på nett, hvor man kunne svare JA eller NEI til rivning av skuret.

Om denne avstemningen hadde fått et rungende JA-flertall kunne dette kanskje gi våre folkevalgte nødvendig mot til å gripe inn for å komme ut av denne blindgata?

Les også

Når et treskur står i veien for 112 industriarbeidsplasser, vet du at du har kommet til Fredrikstad

FAKTA OM SLEIPNER-PLANENE

På forsommeren 2016 det ble kjent at Sleipner hadde planer om å sette opp et nytt industribygg med 6.000 kvadratmeter grunnflate og to etasjer på Gressvik.

Årsaken til planene var plassmangel i dagens lokaler på Seiersten. Gressvik ble valgt på grunn av nærheten til sjøen, der bedriften tester produktene sine.

I desember 2016 og april 2017 fikk Sleipner Motor rammetillatelse for å sette opp nytt industribygg. Den gang var vurderingen at det ikke var nødvendig med reguleringsendring og en rekke dispensasjoner ble gitt.

I juni samme år omgjorde Fylkesmannen i Østfold vedtaket etter at naboer hadde klaget og forlangt en reguleringsprosess.

I oktober i fjor var reguleringsforslaget på plass og ble sendt ut på høring.

I denne forbindelse leverte fylkeskommunen innsigelse fordi de mente at konsekvensutredningen som var gjort om kulturminner og kulturmiljø var mangelfull og feil.

Den ble trukket etter endringer i reguleringsplanforslaget – blant annet rundt det gamle trelastlageret på eiendommen. Nå er det tatt inn en bestemmelse om at lageret skal demonteres, istedenfor å bli revet.

Da bystyret godkjente reguleringsplanen i oktober 2019, ble det også vedtatt at kommunen skal jobbe for å finne ut hvordan lageret kan bli bygget opp igjen på et egnet sted.

Einar Bratteng klaget på vedtaket på vegne av naboene. Denne klagen ble behandlet i formannskapet 26. mars, men ble ikke tatt til følge. Fylkesmannen i Oslo og Viken har nå avvist klagen.