Mange spente barn og unge starter et nytt barnehage- og skoleår med færre restriksjoner. De fleste gleder seg, men det er også barn og unge som kanskje gruer seg.

Mange foreldre skal levere sitt barn i barnehage og 1.-klasse og SFO for første gang. De fleste ser frem til dette, men noen er også bekymret for om deres barn vil bli sett og få nødvendig oppfølging.

Mange ansatte i barnehage, skole og SFO er spente på det nye året og om de har de ressursene de trenger for å få tid til hvert enkelt barn.

Mange politikere mener mye om barnehage og skole. Alle ønsker et godt tilbud, men det er uenighet om hva dette er, hvilke ressurser det er behov for og hva de ansatte skal ha fokus på. Det vi politikere må være enige om, er at det er vi som har ansvar for de rammene våre ansatte i barnehage, skole og SFO har for å gjøre en god jobb. Vi må også legge til rette for at ledere har tid til veiledning og oppfølging av enkeltansatte, slik at ansatte får brukt ressursene sine på best mulig måte.

Fredrikstad scorer dårlig på levekår og barnefattigdom, og vi har lavt utdanningsnivå. For Rødt er kampen mot Forskjells-Norge den aller viktigste. Og her er et godt barnehage-, skole- og SFO-tilbud som når alle et viktig tiltak. Rødt ønsker gratis barnehagetilbud, gradvis ved å starte med de eldste barna og gratis SFO-tilbud i 1. til 4. klasse.

Rødt vil styrke bemanningsnormen i barnehagen og bemanningsnormen må gjelde på gruppenivå og knyttes opp til barnehagens åpningstid på ni timer. Ved lengre åpningstider skal bemanningen styrkes og alle barnehager må ha en styrer.

Rødt vil at det skal tilbys et næringsrikt og sunt måltid per dag i alle barnehager. Måltidet skal tilberedes av ansatte som kommer i tillegg til bemanningsnormen, fortrinnsvis med matfaglig kompetanse.

Lærere i barnehage og skole trenger tillit og Rødt ønsker at pedagogene bruker mer tid på barn og unge på avdelingen og i klasserommet. De må stå friere til hvordan de vil gå frem for å kartlegge barns utvikling og kunnskap.

Det er behov for mindre klasser og reduksjon i undervisningstid for kontaktlærere. Fjerne unødvendig dokumentasjon og rapportering, slik at lærerne har mer tid til elevene og til å forberede og gjennomføre undervisningen.

De første trinnene på skolen må være bedre tilpasset barnas behov for aktivitet og bevegelse. Det må utvikles en lekbasert pedagogikk for de yngste barna. Aktivitet og lek er en forutsetning for læring.

Barn og unge må få oppfylt og sikres sin lovfestede rett til spesialpedagogisk tilrettelegging i barnehage, skole og SFO.

Dersom vi skal sikre alle barn og unge et godt tilbud og arbeidsvilkår for de ansatte, som gjør at vi både beholder og rekrutterer godt utdannede lærere, andre høyskolegrupper og fagarbeidere til barnehage, skole og SFO, må vi øke ressursene. Det fordrer at Stortinget setter av mer penger til kommunene, samtidig som vi sikrer at skattepengene som skal gå til vår felles velferd ikke ender opp med å berike noen få.

Rødt vil være med og sikre en bedre kommuneøkonomi som gir mulighet for å gjøre noe med Forskjells-Norge.

Lykke til med nytt barnehage- og skoleår, alle barn, elever, foresatte og ansatte!