Skoleåpning mandag – Utdanningsforbundet Fredrikstad er fortsatt bekymret

– Utdanningsforbundet er bekymret for at det ikke er tilstrekkelig renholdspersonale tilgjengelig i barnehager, SFO og skoler, heter det i kronikken. Her fra Trosvik skole, som er en av Fredrikstad-skolene som gjenåpner mandag for 1.-4. trinn.

– Utdanningsforbundet er bekymret for at det ikke er tilstrekkelig renholdspersonale tilgjengelig i barnehager, SFO og skoler, heter det i kronikken. Her fra Trosvik skole, som er en av Fredrikstad-skolene som gjenåpner mandag for 1.-4. trinn. Foto:

Av

– Smittvernveilederen har blitt endret så fort at en ikke har greid å iverksette de «gamle» endringene før det kommer nye endringer igjen, skriver Ulrika Hanssen, leder Utdanningsforbundet Fredrikstad.

DEL

KronikkUtdanningsforbundet mener at det først og fremst er smittevernfaglige hensyn som må vektlegges når barnehager, SFO og skoler gjenåpnes. Smittevernveilederen skal følges. I Fredrikstad kommune har det vært gitt mange ulike signaler på kort tid om hvordan hverdagen i våre virksomheter skal driftes. Her har endringene skjedd så fort at en ikke har greid å iverksette de «gamle» endringene før det kommer nye endringer igjen. Dette har bydd på mange store utfordringer for våre ledere og lærere. Vi er opptatt av at det må gis god informasjon til ansatte og foreldre, og at det må settes av god tid til planlegging og opplæring både for ledere og lærere før gjenåpning.

Store bemanningsutfordringer

Vi ser at smittevernveilederen er tydelig på gruppestørrelser i både barnehage og skole. 3 barn under 3 år og 6 barn over 3 år i kohortene i barnehage, og 15 elever i kohortene på 1. – 4. trinn. Det er bra! Dessverre er det utfordrende da delingstallene i barnehage tar utgangspunkt i en grunnbemanning som ikke gjenspeiler en virkelighet med lang åpningstid. I praksis er grunnbemanningen tilstede i svært få timer i løpet av dagen. Hvis åpningstidene skal være lenger enn de ansattes arbeidstid må man øke bemanningen for å kunne ivareta kohortene, slik veilederen er tydelig på. For skoles del er det mange lærere fra 5. - 7. trinn som er omplassert til 1. - 4. trinn. I tillegg benytter man assistenter som tidvis tar seg av kohortene. Skolene klarer det så vidt nå, men vi er bekymret for hvordan dette skal løses når man eventuelt åpner opp skolene for 5. - 7. trinn. Spesielt med tanke på denne overføringen av ressurser, er det et tankekors at elevene på 5. - 7. trinn vil kunne få et dårligere pedagogisk tilbud som følge av at lærerne deres er flyttet fra mellomtrinnet til småskolen. Utdanningsforbundet er bekymret for at det ikke er tilstrekkelig renholdspersonale tilgjengelig i barnehager, SFO og skoler. Smittevernveilederen er tydelig på at renhold i denne tiden er høyt prioritert. Vi er samtidig tydelig på at renhold skal og må utføres av renholdspersonale. Det kan ikke forventes at våre pedagoger, i tillegg til å gi et pedagogisk tilbud til barnehagebarn og undervise elever, også skal fungere som ambulerende renholdere.

Økonomi

Vi vet at virksomhetslederne våre både i barnehage og i skole sitter i et krysspress mellom budsjett på den ene siden, og behovet for ekstrabemanning som vil koste, på den andre siden. Kohorter i henhold til veilederen krever økt bemanning. Økonomien er stram og hvis økonomi prioriteres fremfor hensynet til smittevernet i barnehager, SFO og skole, gir dette grunn til bekymring. I torsdagens ekstraordinære møte i oppvekstutvalget oppfattet Utdanningsforbundet det slik at Utdanning og oppvekst per nå ikke tilføres ekstra ressurser. Overgangen til SFO er også utfordrende. Bemanningen på SFO kan føre til at kohortene i skoletiden vil måtte endres ved overgangen til SFO, rett og slett fordi man mangler personale.

24. april 2020

Vi må tørre å si at dette koster penger. For de private barnehagene er utfordringen like stor, og kanskje større. Tilskuddene fra kommunen er beregnet fra to år tilbake, og det er allerede store utfordringer med å få regnestykket til å gå opp etter at ny pedagog- og bemanningsnorm ble vedtatt uten at det fulgte med midler tilsvarende til å dekke dette. I disse dager kan vi lese at Sarpsborg kommune skal øke bemanningen i sine barnehager for å kunne følge smittevernveilederen. Det er snakk om 3-4 ansatte per barnehage. Det er et eksempel til etterfølgelse! Det er ikke greit at barn, elever og ansatte i nabokommunen blir bedre ivaretatt enn i vår egen.

Når lov- og avtaleverket kolliderer med hensynet til smittevernveilederen Kommunen uttaler at barnehage, SFO og skole skal drives forsvarlig, etter gjeldende lov- og avtaleverk samtidig som man skal følge rådene i smittevernveilederne. Dette er ikke gjennomførbart. Kommunens ledelse må tørre å ta de vanskelige prioriteringene og det kan ikke bli gjort ute på den enkelte virksomhet.

På mange skoler vil man faktisk ikke klare å opprettholde kravet til kohorter samtidig som alle kohortene har tilgang på kvalifiserte lærere gjennom hele skoledagen. I barnehagen vil man ikke kunne gi et forsvarlig pedagogisk tilbud hvis veilederen for smittevern skal følges og åpningstiden skal være så lang som den er i dag.

Utdanningsforbundet ønsker å ivareta både opplæringsloven i skolen og det pedagogiske tilbudet i barnehagen i tillegg til hensynet til smittevern, men da må rammene endres slik at dette er mulig.

Statssekretær Johansen sa 20. april på TV2 at smittevernhensynet skulle komme først, dersom det ble konflikt mellom hensynet til smittevern og muligheten for å gi et normalt tilbud. Vi opplever at smittevern blir redusert til det som er praktisk mulig innenfor dagens ressurser.

Trygg gjenåpning

Under gjenåpningen av barnehager, SFO og skoler vil mange av våre virksomhetsledere og lærere komme i situasjoner de verken har trening i eller erfaring med å håndtere. Kommuneledelsen må tørre å være ærlige på hva som er gjennomførbart og ikke. Virksomhetsledere og lærere må få støtte og råd i denne perioden som er svært utfordrende for oss alle. Utdanningsforbundet har barnas, elevenes og de ansattes perspektiv i denne perioden, og vi ønsker at gjenåpningen skal være trygg for alle.


Artikkeltags