Det sier rektoren ved ungdomsskolen der Nathalie Ytterstad var elev. Nathalie var skolevegrer i halvannet år mens hun gikk der.

– Jeg mener vi jobber godt med elever som vegrer seg for skolen. Vi har gode rutiner for å avdekke og sette inn tiltak. Riktignok kan det ta tid å finne de rette tiltakene. Imidlertid har vi god hjelp av både PPT, Ungdomsteam og ressursteam, forklarer rektoren, men tilføyer:

– En skole kan aldri påberope seg å kunne nok om ulike utfordringer ungdommer har. Vi kan aldri være sikker på at vi har gjort nok. Vi er åpne for samarbeid med foresatte og elev. Vi mener at vi har samarbeidet godt med både elev og foresatte i denne saken.

– Hvordan er kunnskapen på skolen deres om diagnoser som Asperger?

– Vi har opparbeidet oss en rimelig god kunnskap om elever med diagnosen Asperger. Imidlertid er disse elevene like forskjellige som andre elever, sier rektoren.

– Vi må samarbeide tett med foresatte, elev og PPT slik at vi får til en god tilpasning. Vi har hatt flere ansatte på kurs, men man kan alltid få mer kunnskap. Vi støtter oss til PPT og andre hjelpeinstanser.