Det sier Marit Mundahl, fagsjef skole i Fredrikstad. Hun svarer på FBs hevendelse i forbindelse med saken til Nathalie Ytterstad, på vegne av hjelpetjenestene og skoleetaten. Hun påpeker at svarene gis på generelt grunnlag.

– Fraværsrutiner er svært viktig for å motvirke at det utvikles skolevegring. Kommunen har også rutiner for hvordan følge opp barn som på ulike måter sliter i skolehverdagen, understreker skolesjefen.

– Bruk av Tverrfaglig team på skolen er viktig for å få en tidlig avklaring av elevens situasjon. Dette følges opp gjennom tiltak, med interne ressurser på skolen og bistand utenfra.

– Hva tenker du om kritikken om at det er for lite kunnskap om skolevegring og Aspergers?

– Vi ser ofte at det kan være lang vei frem til en avklaring av barnets situasjon og behov. Så lenge det ikke foreligger en diagnose, må de som bistår elev/familie gjøre det med utgangspunkt i den forståelsen man har ut fra kartlegging, observasjoner, samtaler med barnet. Kunnskap om barn i autismespekteret er blitt bedre de siste årene, men kan selvsagt bli bedre. Skolevegring kan være knyttet til diagnoser innenfor autismespekteret, men kan også ha helt andre sammenhenger.