Åtte tusen biler passerer Trara skole daglig. Det er like mye veitrafikkstøv rundt barna i skolegården som midt i St.Croix-krysset. Støyen forstyrrer læring og lek. FAU har meldt bekymring i årevis. Nå må noe gjøres!

Støy og støv er en alvorlig trussel mot barns trivsel, helse og læring. Foreldene ved Trara skole tok problemet opp med rektor høsten 2017. Bekymringen ble, som seg hør og bør, meldt videre til kommunen. Vinteren 2018 ble det foretatt støvmåling. Støyskjerm mot Glemmengata og krysset mot Traraveien ble diskutert som en mulig løsning.

Så stoppet alt opp. En rekke henvendelser til kommunale etater, har ikke ført frem. Siste nytt er at Teknisk Utvalg hevder vi må vente på ny støymåling før saken kan behandles. Mens vi venter har barna våre friminuttene sine i en skolegård vi selv opplever det som ubehagelig å oppholde oss i.

Om støy

Det stilles krav om kartlegging av støy i Plan- og bygningsloven. Bygging i såkalt rød sone frarådes, og ved bygging i gul sone må utbygger sørge for støyreduserende tiltak. Barn regnes som en spesielt sårbar gruppe, og grunnskoler og barnehager skal skjermes mot støy.

Studier har vist at støy fra fly er forbundet med dårlige leseferdigheter og redusert hukommelse hos barn. Effekter av veitrafikkstøy i barns læringsområde er lite studert, men all tilgjengelig viten tyder på at støy bidrar til stress og virker negativt på læring og trivsel.

Skolegården ved gjerdet som strekker seg langs hele den vestre delen av skolegården på Trara lå i rød støysone i 2018 (se støykart).

Et større område var i gul støysone. Trafikken har ikke blitt mindre. Støy fra bilene som passerer på Glemmengata rikosjetterer mot den tette husrekken på andre siden av veien og kaster ekko mellom bygningene.

Juridisk går det et skille mellom lovgivning for nybygg og etablert bebyggelse. Den eldste fløyen på Trara skole ble bygget i 1911. Veiene og trafikken har vokst frem rundt skolen. Eksponeringen for støy barna i skolegården på Trara opplever hver dag, er på et slikt nivå at å bygge ny skole på dette stedet ville vært forbudt. Risikoen for negative effekter på læring og helse reduseres ikke av at skolen har ligget der lenge.

Veitrafikkstøv

Da man målte veitrafikkstøv i skolegården på Trara vinteren 2018 (se vedlagt resultat), ble måleren plassert et godt stykke borte fra veien, på taket av inngangspartiet til 1940-bygget, skjermet av trær.

Likevel viste målingene konsentrasjoner av PM 10 på høyde med St.Croix-krysset, byens tettest trafikkerte rundkjøring. PM 2,5 og NO2 ble ikke målt.

Barna befinner seg mye nærmere veien enn der støvmåleren ble plassert. Bilene på Glemmengata passerer rundt to meter fra gjerdet. Elever som leker i vestre del av skolegården på Trara, puster ikke bare inn svevestøv. De kan også bli sprutet ned av sølevann fra passerende biler. Eksoslukt river i nesen. Den gang barna hadde snørr, var det grå striper av støv i det (nå er jo selve snørra avskaffet av korona – noen fordeler skal det være).

Et av døgnene i måleperioden på to uker, var verdien for PM 10 i skolegården på Trara 34.7 µg/m3. I henhold til luftkvalitetskriterier fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, skal døgnmiddel for PM 10 ikke overskride 30 µg/m3. Forskning har vist skadelige effekter ved lavere nivåer. Langvarig eksponering for svevestøv øker risikoen for sykelighet og død. Økt forekomst av luftveissymptomer (som astma), svekket lungefunksjon og hjerte- karsykdommer hos voksne er vist ved årsgjennomsnitt ned til 18 µg/m3 for PM 10 og 5 µg/m3 for PM 2.5. Sammenhengen mellom eksponering og tap av helse er lineær. Det vil si: Det finnes ingen «trygge» nivåer. Jo mer svevestøv, jo farligere. Barn har små og sårbare luftveier og er mer utsatt.

Lovbrudd?

Opplæringslovens § 9a-2 lyder «Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjer helse, trivsel og læring». Sett fra vårt ståsted, fremstår det klart at loven er brutt for barna på Trara skole. Et støy- og støvfylt skolemiljø fremmer verken helse, trivsel eller læring. Tilsvarende mener vi at forholdene i skolegården er i strid med Folkehelseloven som stiller krav om at virksomheter og eiendommer skal tilrettelegges slik at de ikke medfører fare for helsemessig ulempe.

Minimum for å skjerme elevene på Trara, vil være å bygge en støyskjerm (som også kan gi en viss beskyttelse mot veitrafikkstøv) og iverksette trafikkreduserende tiltak. FAU har meldt fra til skolen som har meldt fra til kommunen for snart fire år siden, og tatt opp igjen saken gjentatte ganger. Vi ønsker ikke å lage bråk (støy er tross alt det vi vil bli kvitt!). Men nå har vi mistet tålmodigheten og melder saken til Statsforvalteren (Fylkesmannen). Vi håper det kan vekke Fredrikstad kommune til å gjøre noe.