Fremskrittspartiet vil frata Statsforvalteren og Statens Vegvesen innsigelsesretten i plan- og arealsaker. Dette forslaget er bare ett av flere hvor man ønsker å legge til rette for at kommunene i større grad skal få ta avgjørelser uten innblanding fra både statlige myndigheter og brysomme engasjerte innbyggere.

Dette kommer fram i et forslag som ble fremmet den 14. oktober, av ti stortingsrepresentanter fra Frp. Forslaget begrunnes med at muligheten for innsigelser legger alvorlige hindringer for den frie utøvelse av kommunalt selvstyre.

Innlegget er skrevet på vegne av tilsluttede organisasjoner i Østfold:

Naturvernforbundet i Østfold, Norges Jeger- og Fiskerforbund Østfold, DNT Vansjø, DNT Nedre Glomma, DNT Indre Østfold, Tistedalen Friluftslag, Oslofjorden Friluftsråd, 4H Østfold, Norsk Ornitologisk Forening Østfold og Østfold Botaniske Forening.

Vi mener at å kalle det «selvstyre» er en utvanning av kunnskapssamfunnet som ikke vil føre til innovasjon eller felles løsninger for velferd og en grønnere livsførsel på sikt. Både Statens Vegvesen og Fylkesmannen har gode fagmiljøer og mange kommuner (spesielt små) sliter med å opprettholde miljøer for naturfaglig kompetanse. Dette viser undersøkelsen gjort av Telemarksforskning om kompetanse i små kommuner. Her kommer det også fram at en betydelig del av de små kommunene har gamle kommuneplaner, noe som fører til økt bruk av dispensasjoner. Dette fører til mer lukkede prosesser og mindre medvirkning, og behovet for kontroll fra fagmyndigheter er slik sett ikke mindre.

Representantene mener at innsigelsesordningen sinker utviklingen av kommuner, gir liten forutsigbarhet og virker som en hemsko på utvikling av både privat eiendom, næringseiendom og kommunale områder. Forslagstillerne mener at problemet med innsigelsene er overprøving av kommunenes politiske skjønn.

Innsigelsesordningen må ikke forveksles med klageordningen. Klage gjelder bare for reguleringsplaner, og er bare aktuelt der det ikke er innsigelse og kommunen selv har truffet planvedtak med rettsvirkning.

Plan- og bygningsloven ble evaluert i 2008, og en av konklusjonene var at fylkesleddet med sine regionale planer må forsterkes. De fant også at antall innsigelser er blitt færre under Sanner, noe som er en villet politikk. Praksisen med innsigelser er godt regulert i rundskriv, og vi mener at innsigelsesordningen må beholdes fordi den har en viktig funksjon i samspillet mellom stat, fylke og kommune.

Av nylige eksempler i Østfold kan vi nevne Statsforvalterens (tidligere Fylkesmannen) innsigelse til for eksempel næringsutbygging i naturområdet Øra i Fredrikstad kommune. Denne ble løst ved megling, og førte til et resultat som flere kunne akseptere. Dette er et eksempel på en sak hvor konflikter om naturverdier og strandsonen er gjenstand for kompromisser som ikke ville kommet til uten at innsigelse hadde blitt fremmet. Statsforvalteren er i så måte med på kontrollere og sørge for at andre interesser enn næringsutbygging blir ivaretatt.

Vi mener derfor at innsigelsesordningen må beholdes fordi den har en viktig funksjon i samspillet mellom stat, fylke og kommune.