Ja, Fredrikstad er rett sted!

Av

Vi har man­ge gode opp­starts­be­drif­ter både i Fredrikstad og el­lers i Østfold som job­ber hardt hver enes­te dag.  Ut­ford­rin­gen nå blir å få fle­re av de ny­etab­ler­te be­drif­te­ne våre til vir­ke­lig å lyk­kes, skri­ver Jør­gen Schrø­der Aa­non­sen.