Partene i det private arbeidslivet har kommet til enighet om justering av lønnsnivået fra 1. april 2019. Det ble en ramme på 3,2 prosent. Regjeringen regner med en prisstigning på 2,4 prosent. Det innebærer at pensjonene blir stående på stedet hvil om regjeringen opprettholder tidligere anvendt metode for underregulering av pensjonstilleggene!

Vi er meget urolige over å se at de som representerer våre medlemmer og de som representerer andre pensjonister, viker unna når det gjelder underreguleringen av pensjonstilleggene. Den skulle fjernes!

Organisasjonene har sett underreguleringen av pensjonstilleggene som årets hovedsak. De organisasjoner som har vært med på årets drøftinger om statsbudsjettet med regjeringen, sier seg enig i at Pensjonskommisjonens modell for underregulering av pensjonstilleggene er «å foretrekke» fremfor tidligere anvendt beregningsmodell. På denne måte aksepterer de at underregulering kan finne sted!

Dette kan innebære at den årlige særbehandling av gruppen pensjonister, «legaliseres» gjennom sedvane.

Vi er uenige i underreguleringen. Spør pensjonister landet rundt, så vil man få et klart og utvetydig svar: Pensjonistene vil ikke underreguleres! De forstår ikke hvorfor? Det gjør heller ikke vi!

Skulle motivet for underregulering av pensjonstilleggene være å redusere statens utgifter, så fikk belastningen fordeles på alle grupper i samfunnet – ikke bare belastes pensjonistene!

Det kan noen ganger se ut som om de organisasjoner som representerer pensjonistene, er mer opptatt av å finne løsninger de tror en overmektig motpart kan akseptere, enn å kjempe for sine primære standpunkter. Det kan se ut som pensjonistenes organisasjoner ikke oppfatter seg selv som kamporganisasjoner, men heller som samarbeidende partnere!

De som beslutter og iverksetter særbehandlingen av pensjonistene skulle ha i bakhodet at det er pensjonistgenerasjonen som har bygget velferdsstaten til glede for dagens befolkning. Samtidig at pensjonene de tar ut ikke er almisser, men faktisk innbetalte pensjonspremier som de rettmessig får tilbake. Og ikke å forglemme at pensjonistene betaler sin skatt til siste slutt.

Hvorfor skulle ikke pensjonistene få ta del i velstandsutviklingen i likhet med andre grupper? Vi forstår det ikke!

La det være klart at SENIOR NORGE Østfold er fullstendig uenig i at pensjonene på noen som helst måte skal underreguleres. Vi er helt sikre på at vi har hvert eneste et av våre 850 medlemmer med på dette!