Fredrikstad kommune har gitt rideklubben løfter om å bygge et «luftslott» av et ridesenter» over flere år og forklaringen til flertallet hver gang spørsmålet blir tatt opp er at «det har vi lovet rideklubben og det skal gjennomføres».

En totalrenovering og drift av et ridesenter er ikke en kommunal oppgave.

I dokumentet «En bærekraftig Økonomi mot 2025», så skrives følgende om ridesenteret: «Et annet investeringsprosjekt som det ikke er inngått kontrakt på og som ikke gjelder lovpålagte tjenester, men som likevel ikke er forutsatt avsluttet i denne rapporten, er Bekkevold ridesenter. Prosjektet ble vedtatt av bystyret i desember med en øvre investeringsramme på 60 millioner kroner, inklusive merverdiavgift. Dette vil medføre årlige rente- og avdragskostnader på cirka 3 millioner kroner.»

I tillegg til den planlagte investeringen vil Fredrikstad kommune få foreløpig kalkulert utgift på 618.750 kroner i årlige driftskostnader.

Reguleringsplanen krever også etablering av ridestier med ukjent kostnad og gang- og sykkelvei fra Habornveien til Oldenborgila som er estimert å koste 7,5 til 10 millioner kroner, samt kostnad for kryssing av Oldenborgbekken.

Det finnes flere private ridesenter i Fredrikstad, og bare på Østsiden er det et stort senter på Moum og et senter på Årum, samt mange private staller i Torsnes og omegn. Er ikke dette nok?

Ridesenteret er i så dårlig stand ifølge en tilstandsrapport utarbeidet av Fredrikstad kommune i 2021, at videre drift er ikke forsvarlig. Et salg av ridesentertomten vil også gi penger til kommunen. Per nå så er ridesenteret kun en utgift da rideklubben låner tomten vederlagsfritt av kommunen.

Har kommunen virkelig råd til å ta denne investeringen og driften i disse dager hvor det ikke er penger til for eksempel Lunde Skole med flere? Vi har alle sett kuttlisten som er forelagt de folkevalgte til Bystyret denne uken. Det er mildt sagt et mysterium at Bekkevold ridesenter ikke er på denne «kuttlisten» når man ser hvilke andre investeringer og tjenester som er foreslått kuttet ut.