I 125 år har vi hatt et energiselskap her i byen. Det er det grunn til å være stolt av.

I 1877 ble det tent et elektrisk lys på Lisleby, og dermed var den elektriske utviklingen i gang her i byen. Det var første gang dette skjedde i Norge. Skal du skape noe nytt bør du være fremoverlent og nysgjerrig. Steget foran. Det ønsker vi fortsatt å være.

Som energiselskap har vi en viktig rolle i hverdagen til folk. Uten strøm stopper samfunnet. Bransjen er i kontinuerlig utvikling, godt forvaltet og kontrollert med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som øverste myndighet. Vår betydning for samfunnet gjør at det er stor interesse for det vi gjør. Vi bør kanskje bli flinkere, og fortelle mer om hvorfor vi tar de valgene vi gjør.

Vi som jobber i styret er valgt av våre eiere. Fredrikstad kommune eier 51 prosent og velger tre representanter. To kommer fra Hafslund som eier 49 prosent, og to representanter er valgt av de ansatte. Sommeren 2019 ble fire nye valgt inn. I det knappe året vi har jobbet sammen kan jeg melde om godt engasjement. Det jeg ser i styrerommet er solid erfaring og kunnskap om energibransjen, strategi, regnskap, jus og selskapsstyring.

Samtidig bruker vi ikke energi på hvorfor beslutninger ble tatt tilbake i tid.

Som en virksomhet i energisektoren orienterer vi oss mot bransjen og selskaper som det er naturlig å sammenligne oss med, som for eksempel Glitre i Drammen. Det gjelder utforming av selskapets strategi, men det gjelder også når vi vurderer lønn og ansettelsesvilkår for konsernsjef, som er styrets ansvar. For dette sistnevnte er vi helt på linje med andre middels store energiselskaper. Vi skal ikke være lønnsledende, men vi må ha konkurransedyktige vilkår om gode folk skal ønske å jobbe hos oss.

Som for alle sammensatte energiselskaper er Fredrikstad Energi organisert som et konsern med et morselskap og flere selvstendige datterselskaper. Våre hovedvirksomheter er delt i de døtrene Norgesnett, Smart Energi og Maik, pluss Nettpartner som vi eier 60 prosent.


Et nettselskap har ansvar for å bygge ledningsnettet som bringer strøm hjem til deg og meg. I Fredrikstad er det Norgesnett som gjør dette, unntatt i Onsøy hvor ansvaret ligger hos Hafslund sitt nettselskap, Elvia. Nettselskapene er monopoler under tilsyn av Reguleringsmyndigheten for energi (RME). RME er en relativt ny del av NVE som sørger for at nettselskapene overholder regelverket som sikrer effektivt strømnett og like konkurransevilkår. Nettselskaper over en viss størrelse skal være organisert som eget selskap slik at det blir enklere å føre tilsyn. Offentlighetsloven gjelder for Norgesnett, det vil si at alle kan få innsyn i alt som har med Norgesnett å gjøre.

Smart Energi er et kraftsalgsselskap og har konkurrenter som Fjordkraft og NorgesEnergi. Dette er den delen av strømregningen hvor du kan velge leverandør. Maik driver med måleravlesning, fakturering og inkasso og har mange kunder utover eget konsern, de fleste i energisektoren. Nå som vi har installert AMS-målere går mye automatisk, og Maik er å regne som et IT-selskap. Nettpartner bygger, drifter og vedlikeholder lavspent og høyspent nett for lokale og regionale nettselskaper i tillegg til Statnett. Smart Energi, Maik og Nettpartner opererer i markeder med konkurranse.


Jeg deler fullt ut synspunktet om at vi skal tilstrebe åpenhet og offentlighet. De som spør, skal få svar. I morselskapets styre behandler vi saker som gjelder alle våre virksomheter, inkludert eierforhold knyttet til selskaper vi eier sammen med andre, som Nettpartner. Vi skal være så åpne vi kan, men det vil være enkelte saker vi ikke kan dele. For Smart Energi og Maik kan offentlig innsyn bety at også konkurrenter får innsyn i hva selskapene planlegger å gjøre.

Vi ønsker å vise frem det vi gjør, men kan ikke vise frem alt. Her har vi også støtte fra Fylkesmannen i en sak hvor Fredriksstad Blad har ønsket innsyn. Det handler ikke om at vi har noe å skjule, det handler om at noe informasjon må være fortrolig i konkurransesituasjonen vi er i. Skal vi lykkes med å være steget foran, kan vi ikke alltid fortelle hvor vi har tenkt til å gå.

Det har vært en god del oppmerksomhet om økonomien i Fredrikstad Energi. Som et selskap med kommunen som viktig eier er det naturlig. Vi rapporterer regnskap hvert halvår og legger ut årsrapport på selskapets nettsider i slutten av april hvert år. De siste fem årene er det tatt opp nye lån ved to anledninger. Bruk av lån er et sentralt verktøy i konsernets finansieringsplan. Resten av gjelden stammer fra oppkjøp som ble gjort for 20 år siden. 1,5 milliarder i gjeld er et stort beløp. Men vi kan ikke se på beløpet isolert sett. Vi må se på evnen til å håndtere gjelden.

Det kunne vært behagelig å ha mer egenkapital. Eller mindre gjeld. Men situasjonen er som den er. Det betyr at vi må være ekstra skjerpet i de strategiske valgene vi tar. Det lover jeg at vi skal være.

For oss som styre er det selvsagt viktig å kjenne til historikken i selskapet. Samtidig bruker vi ikke energi på hvorfor beslutninger ble tatt tilbake i tid. Vi har god oversikt over situasjonen her og nå og vår jobb er å se fremover. Fremover fokuserer vi på kjernevirksomhetene.

Med klimamålene som er satt blir det enda større behov for elektriske løsninger. Vi skal være med på utviklingen, aller helst steget foran. Og vi gjør det gjerne sammen med andre. Fremtiden er elektrisk.

Les også

FEAS-saken er for stor til å foregå i hemmelighet

Les også

Hva skjer med Fredrikstad Energi? Vi er på jobb for fremtidens energiløsninger