«Fredrikstad svikter de sårbare barna», skriver Ingjerd Schou i sitt innlegg og skryter regjeringen opp i skyene.

La meg først si at vi er ikke stolt av at vi får rødt på de tre indikatorene i modellen som Barne- og familiedepartementet har utarbeidet. Vi ønsker ikke å være der. Oppvekstutvalget og Bystyret har fått flere orienteringer om dette, sist i møtet 13. desember. Det er fokus på oppfølging av barn i fosterhjem og fristoverskridelser, uavhengig av denne målingen.

Vi ser en forbedring fra i fjor, men det er fortsatt avvik når det gjelder oppfølging av fosterhjem og fristoverskridelser på undersøkelser.

Det er 176 barn i fosterhjem som Fredrikstad kommune har oppfølgingsansvar for. I fjor var det 163 barn. Av disse har kommunen fulgt opp 83 barn som har vært plassert ett år eller mer, med fire besøk. 80 barn er ikke fulgt opp med de fire lovpålagte besøkene, i fjor var det 72 barn. Det innebærer ikke at de ikke har fått oppfølgingsbesøk, de har fått tre besøk. Det er også viktig å minne om noe som ikke fremkommer av regjeringens kartlegging, og det er de som har behov for flere besøk. Noen av fosterhjemmene har behov for tettere oppfølging enn de fire besøkene i året, noen ukentlig og andre månedlig, blant annet for å forhindre utilsiktede flyttinger.

Barn som er plassert i fosterhjem i vår egen kommune har tilsynsførere fra kommunen, og barn som blir plassert i andre kommuner har tilsynsfører fra den kommunen de bor i. Barn vi har plassert i Fredrikstad kommune har alle tilsynsførere, altså ingen avvik. For barn som blir plassert i andre kommuner, er det den kommunen som må oppnevne tilsynsfører. Vi følger opp og etterlyser oppnevning av tilsynsfører.

Når det gjelder undersøkelser, sier loven at undersøkelsen skal være ferdig innen tre måneder. Her har vi fortsatt avvik. Det skyldes blant annet alvorlige saker som er tidkrevende og komplekse. Dette er blant annet saker hvor barn er vitne til vold i nære relasjoner og/eller selv er utsatt. Disse sakene blir ofte anmeldt til politiet, og medfører tilrettelagte avhør på Barnehuset. Vi er også avhengig av å få inn informasjon fra de instansene som er rundt barnet, for å kunne finne egnet tiltak. Kvaliteten i arbeidet vårt er viktig og lar seg ikke alltid forene med tremånedersfristen.

Det jobbes kontinuerlig med forbedringer i Fredrikstad kommune, også på dette området. Vi kan vise til investeringer i teknologi nå i år slik at den oppfølgingen føres direkte inn i systemer slik at det gir oss en reell oversikt, dette har ennå ikke gitt full effekt.

Det er greit å minne Høyres Ingjerd Schou om at verden er mer nyansert enn tallrapportene til regjeringen. Så er det også viktig å minne om at Høyre i Fredrikstad ønsket en omdisponering av over 15 millioner i 2018. Hadde regjeringen prioritert mer til fellesskapet og mindre til skattelette til dem som har mest, ville det kommet til nytte for de som trenger det mest og er mest sårbare i vårt samfunn.

For Arbeiderpartiet er det viktig å satse på fellesskapet hvor sårbare grupper får sin støtte av fellesskapet. Her savner jeg at regjeringen spiller på lag, når de ikke prioriterer kommunene fremfor dem som har mest.