I fjor gikk vi til valg på å bekjempe økende ulikhet, styrke fellesskapsløsningene og flytte makt og ressurser. Den kursen pekte Arbeiderpartiregjeringen ut i Hurdalsplattformen, og den kursen holder vi, også når uroen og utryggheten sprer seg på kontinentet vårt. Den samme kursen har vi vist når vi nå har lagt frem vårt første rødgrønne budsjett.

Samtidig må vi erkjenne at mye er endret på ett år. Putins ulovlige krigføring i Ukraina, en europeisk energikrise og kraftig prisvekst har gitt en helt ny situasjon. Vi har vært nødt til å bruke penger på å styrke forsvaret, ta imot flyktninger og sikre tryggheten for vanlige folk. Å sørge for innbyggernes sikkerhet er tross alt en av statens aller viktigste oppgaver.

Den siste samfunnssikkerhetsmeldingen Stortinget behandlet var i 2021. Allerede da ble det slått fast av samtlige partier at vi lever i en usikker tid. Tiden som har gått siden har vist tydelig at verden ikke har blitt noe mindre usikkert. Det eneste sikre vi kan si om kriser, er at de vil inntreffe.

Men når, på hvilken måte, hvor omfattende og hvilke konsekvenser vet vil bringe med, kan vi aldri vite helt sikkert.

Det er nettopp disse usikkerhetsmomentene som er årsaken til at Støre-regjeringen har satt ned en rekke kommisjoner som jobber med totalberedskap, forsvar, energi og ekstremisme. Alle disse kommisjonene vil på hver sin måte og som en helhet bidra til at vi står bedre rustet i tiden som ligger foran oss.

Behovet for en helhetlig tilnærming til beredskap understrekes ytterligere av muligheten for at flere kriser kan inntreffe samtidig.

Selv om vi aldri kan være hundre prosent forberedt på alle kriser, er forebygging vårt viktigste vern. Både den fysiske beredskapen, med flere politi og styrking av forsvaret, men minst like viktig er den demokratiske beredskapen. Spesielt i urolige tider er vi helt avhengige av høy tillit. Tilliten mellom folk, og tilliten mellom folk og myndighetene.

Vi kan aldri ta for gitt det høye tillitsnivået i det norske samfunnet. Et høyt tillitsnivå styrker forutsetningene våre til å håndtere kriser. Befolkningen følger beredskapsråd fra myndigheter de har tillit til, og den stiller opp for hverandre når krisen rammer. Tillit gjør også Norge mer motstandsdyktig mot destabilisering og sammensatte trusler.

Landene i verden med høyest tillit har gjerne til felles at vi alle har en sterk velferdsstat med universelle velferdsordninger alle kan nyte godt av, uavhengig av kjønn, alder, yrkesbakgrunn og størrelse på lommebok. Derfor er det ekstra viktig å føre en tydelig sosialdemokratisk politikk i krisetider – politikk som har som hovedoppgave å redusere forskjellene mellom folk, og gi enda flere mennesker muligheter i hverdagen.

Støre-regjeringens første rødgrønne budsjett er et bevis på at det er mulig å styrke beredskapen i landet samtidig som vi styrker og hegner om velferdsstaten vår. Vi kommer til å ansette flere politibetjenter, men vi kommer også til å ansette flere NAV-veiledere. Vi har bevilget mer til de frivillige redningstjenestene, samtidig som vi har fortsatt prioritert momskompensasjon for alle frivillige organisasjoner og idrettslag.

Arbeiderpartiregjeringen prioriteter både den fysiske og demokratiske beredskapen, og det gjør vi for vår felles trygghet og sikkerhet.