Som ny politiker i bystyret er det flere ting som forundrer meg. For det første er kommunens underskudd alarmerende. Det vises til at kommunen må finne innsparingstiltak for omlag 100 millioner på helseområdet, og det varsles at utfordringene vil øke fremover. Fra politisk hold skyldes det nokså enkelt på regjeringen og påpekes at Fredrikstad er underfinansiert. Dette til tross for at kommunen anslo en inntektsvekst på 244 millioner fra 2018 til 2019.

Tallene viser at gruppen på 80 år og eldre vil bli fordoblet frem til 2040. Jeg blir da forundret over hvor ensidig debatten handler om at løsningen kun ligger i kommunale sykehjemsplasser. Her er det lite offensiv nytenkning særlig fra politisk hold. I dag må vi sende syke ut av kommunen som konsekvens av for dårlig tilbud, og diskusjonen er da kortsiktig gjenåpning av et allerede nedslitt sykehjem. Høyre mener at løsningen ikke er kortsiktig. Den ligger ikke i politiske krangler om symbolsaker, men må sees i et mye lengre perspektiv. Nøkkelen ligger i å trekke utbyggere og næringsliv inn for å bidra til at flere kan bo hjemme lenger. Da må det tilrettelegges, og tilbudet må oppskaleres til en helt annen divisjon enn dagens. Det må også erkjennes at kommunen ikke kan drifte og drive med alt.

Det første grepet burde være at flertallspartiene begynner å stemme for våre gode forslag, og ikke stemme imot bare fordi avsenderen har feil partifarge.

I vårt budsjettforslag, - og senest i Helse- og velferdsutvalget den 11.12.19 foreslo Høyre, Venstre og KrF en lang rekke forslag for å bedre situasjonen. Disse ble nedstemt av alle andre enn Frp og Pensjonistpartiet. Vi foreslo blant annet at kommunen skulle nedsette en prosjektgruppe. Denne skulle se på hvordan kommunen og lokale utbyggere kunne vurdere flere utbygginger av alternative boliger øremerket eldre og/eller syke. Hvorfor kan ikke kommunen initiere utvikling av eksempelvis private «Helsetun»? Områder hvor den enkelte kan eie sin egen leilighet, men hvor en har lett tilgang på ulike fellesfunksjoner som plass til legetjenester, dagsenter, kantine osv.

Dette uten at kommunen nødvendigvis skal eie leilighetene selv eller drifte kantinen. Boformer som med andre ord krever mindre bistand enn tradisjonelle omsorgsboliger, men som likevel kan bidra til at eldre og syke kan bo hjemme lenger. Hvorfor kan ikke Holmen prosjektet også gjøres flere steder i kommunen? Hvorfor kan ikke kommunen oppmuntre private eller ideelle stiftelser til slik drift eksempelvis ved å stille tomt til disposisjon?

LES OGSÅ: Helse og velferd: Ligger an til en smell på 80-100 millioner

Vi foreslo også en utredning av hvorvidt kommunen burde ha et fond som utbyggere kunne søke på. Dette for å kompensere for eventuelle kostnader ved tilrettelegging for eldre og syke. Videre burde det klargjøres hvilke tomter som kan være aktuelle å bygge på. Hva skjer egentlig på Veum? Det var snakk om en demenslandsby for en tid tilbake og deretter har det vært stille. Burde kommunen ta grep om hele eller deler av dette området og eventuelt vurdere tilbakekjøp her? Hva skjer?

Vi foreslo også mer samarbeid med Sarpsborg eksempelvis gjennom felles administrative helsefunksjoner. Hvorfor kan ikke et felles sykehjem være driftet av begge kommuner? Da kunne en bygget større, dele på kostnadene, og samtidig ha større fleksibilitet på eksempelvis korttidsplasser for syke som blir hjemsendt fra sykehusene. Høyre sier ikke nødvendigvis at alt dette er riktige tiltak, men det bør vurderes. Det må tas grep dersom politikerne faktisk er de som skal styre kommunen, og ikke alltid dilte etter administrasjonen. Det første grepet burde være at flertallspartiene begynner å stemme for våre gode forslag, og ikke stemme imot bare fordi avsenderen har feil partifarge.