Hva skal man gjøre når man som politiker opplever at ulike parter i en sak har diametralt ulike oppfatninger om saken? Hvordan kan vi sikre en at vi tar gode beslutninger når anbefalingene spriker?

I saken om Furutun er det nettopp dette som har vært tilfellet. På den ene siden mener kommunens fagfolk og fagorganisasjonene, i tillegg til enkelte pårørende, at den skisserte løsningen om å samlokalisere tjenestene til funksjonshemmede er den beste løsningen. På den andre siden mener brukerorganisasjoner og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne at det ikke er en god løsning.

Så her står vi midt i beslutningstakningen. Vi skal ivareta det enkelte menneske og samtidig ivareta kommunen som helhet.

Ved å nå ha utsatt saken, slik bystyret bestemte torsdag, får vi en gyllen mulighet til å lære av feilene som er begått.

Når vi ser på prosessen knyttet til Furutun, opplever vi at den har ført til polarisering og strid, noe som kunne vært unngått hadde man hatt en god og bred medvirkning fra start av. Nå foregår all kommunikasjon om saken i lokalavisene, i sosiale medier og gjennom brukerorganisasjonenes nettsider. Det har ført til misforståelser og konklusjoner som har ført til negative karakteristikker av ansatte og politikere i kommunen.

Ingen vitenskap er så eksakt som etterpåklokskapen, men vi tror at ved å nå ha utsatt saken, slik bystyret bestemte torsdag, får vi en gyllen mulighet til å lære av feilene som er begått.

Alle parter må samles rundt samme bord og ha gode og konstruktive dialoger om saken. Vi tror at en god idé kan være såkalte oppgaveutvalg, etter Gentofte-modellen. Et oppgaveutvalg er et sammensatt utvalg som skal bestå av representanter fra brukerorganisasjonene, fagforeningene, kommunen og politikere, og som sammen skal jobbe frem en god løsning som ivaretar brukerinteressene, ansatte og fagligheten, og som passer inn i de økonomiske forutsetningene kommunen har. Alle skal ha mulighet til å medvirke, for det gir beviselig bedre resultater. Man får et bredere perspektiv.

En ting er hvert fall sikkert: Vi må ta faktabaserte beslutninger som ikke er blitt forkludret av store bokstaver og misoppfatninger. Vi har alle samme mål, nemlig å skape de beste tjenestene for innbyggerne våre. Det skal ingen betvile.

Vi håper at utsettelsen av saken nå fører til at vi får en prosess som alle er fornøyde med.

Dette er saken:

Fredrikstad kommunes avlastningstilbud for personer med funksjonsnedsettelse er i dag lokalisert på fem steder i kommunen

Avlastningstjenesten har i dag tilhold på Kiæråsen (som kommunen eier selv og vil bruke til barnehage), Gamleveien (boligbygg som kommunen eier selv), Smaragdveien på Begby (som kommunen eier sammen med Begby Idrettslag), Strålsundveien (enebolig som kommunen eier selv) og Åsebråten (der kommunen leier plass). Kommunen har også dagtilbud og aktivitetstilbud i Bratlia (som kommunen eier selv)

Fredrikstad kommune kjøpte i 2017 Furutun i Oredalen av fylkeskommunen med tanke på å rehabilitere bygget og bruke det til tjenester for funksjonshemmede.

Nå er det klart at det vil koste over 100 millioner å sette i stand Furutun hvis man skal samle hele tjenesten der, slik både administrasjonen og flertallet i helse- og velferdsutvalget anbefaler.

Både brukerorganisasjoner og likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm er blant dem som har protestert på å samle hele tjenesten der. Et av argumentene er at dette setter samfunnet tilbake til tiden der funksjonshemmede ble "stuet bort" i institusjoner, noe man mener bryter mot konvensjoner og rettigheter.

Politikerne hadde også fått et alternativ som går ut på sette i stand deler av Furutun og bare flytte avlastningstjenesten fra Kiæråsen dit, mens de fire andre lokasjonene beholdes. Dette anbefalte rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Bystyret valgte 7. mai å utsette saken.