Dette innebærer at saken er avsluttet, og at det ikke blir noen rettssak i Borgarting lagmannsrett, skriver Fredrikstad kommune på sine nettsider.

Retten avga den 9. april 2019 en såkalt hevingskjennelse ved forlik.

Verken Roy Jakobsen eller hans advokat Dag Olav Riise ønsker å kommentere saken utover det som fremkommer i kommunens pressemelding.

Saksøkte kommunen etter advarsel

Bakgrunn for saken er at Jakobsen 3. mars 2017 mottok vedtak om advarsel fra Fredrikstad kommune.

Han reiste søksmål med krav om dom for at vedtaket var ugyldig. Fredrikstad tingrett avsa 31. oktober 2017 dom, hvor kommunen ble frifunnet.

Jakobsen anket dommen til Borgarting lagmannsrett.

Ankesaken skulle etter planen opp for Borgarting lagmannsrett 7. mai i år.

Nå blir det ikke noe av, fordi partene nå har blitt enige om å heve saken for domstolene som forlikt.

Dermed gir Jakobsen i praksis opp kampen om å få slettet advarselen han ble ilagt av sin arbeidsgiver, Fredrikstad kommune.

Frafaller krav om sykepenger

Hver av partene bærer sine egne saksomkostninger for tingretten og lagmannsretten.

Saken ble behandlet av de politisk valgte medlemmene i kommunens administrasjonsutvalg den 4. april 2019, med et enstemmig vedtak som også omfattet at kommunen frafaller tidligere krav om tilbakebetaling av sykelønn for 2017:

– Fredrikstad kommune har besluttet å frafalle tidligere krav om tilbakebetaling av sykelønn på 391.912 kroner, bekrefter konstituert rådmann Nina Tangnæs Grønvold.

Roy Jakobsen har meddelt kommunen at han vil gå av med pensjon ved utgangen av 2019, med siste arbeidsdag i Fredrikstad kommune 31. desember 2019.

– Det er viktig at Roy Jakobsen og kommunen nå har kommet til enighet om å avslutte denne saken. Dette særlig av hensyn til kommunens medarbeidere, og ønsket om å kunne fokusere på andre viktige oppgaver og utfordringer i tiden som kommer, sier konstituert rådmann Nina Tangnæs Grønvold.