«Romleiren» står på sakskartet i bystyrets møte førstkommende torsdag. Ordføreren skal svare på flere spørsmål fra Arne Sekkelsten (Høyre). Bakgrunnen for spørsmålene er sannsynligvis de to brannene i campingvogner i leiren det siste halvåret.

Spørsmålene fra Sekkelsten dreier seg om midlertidighet og varighet, kostnader og fysisk kvalitet ved tilbudet. Arne Sekkelstens fokus er rettet mot konkrete og målbare enheter. Han spør ikke: «Hvordan har de det, de som bor der?» Dette til tross for at Sekkelsten innleder sine spørsmål med: «Det er viktig å alltid omtale problemstillingene med respekt, og huske at spørsmålene omhandler mennesker.»

Hvorfor er han da ikke interessert i de som bor der? Eller: Er det livskvaliteten til beboerne han er interessert i?

Spørsmålene er slik:

1: Forståelsen er at romleieren i 2018 ble gitt en midlertidig dispensasjon fra plankravet i kommuneplanens bestemmelser for to år. Er det en korrekt forståelse at leieren kun er midlertidig? Skal ytterligere forlengelse behandles politisk? Hvor lenge ser ordføreren for seg at en midlertidig løsning skal vare?

2: Jobbes det opp mot noen annen mer permanent løsning? I så fall, – hva innebærer denne?

3: Hvor mye koster romleieren Fredrikstad kommune i årlige utgifter? Hvor mye har romleieren kostet kommunen totalt sett siden 2014, inklusive huskjøp (forutsatt at denne forståelsen er riktig)?

4: Mener ordføreren at det tilbudet og de fasiliteter som kommunen tilbyr i dag utgjør et forsvarlig tilbud?

Å gi er en verdifull gave. Å gi uten å forvente gjenytelse er best. Tigging er fortsatt lovlig. Noen lever av det. Fordi vi gir. Det faktum kjenner tydeligvis Fredrikstads befolkning til. Den givergleden er ikke midlertidig. Fredrikstad-folk gir uansett hvilket land nøden kommer fra. Det finnes ingen grenser. Det er kun streker på kartet.

«Romfolket» har hatt tilhold her i byen i mange år. Det viser seg at folk i Fredrikstad gir tilstrekkelig med småmynter til at de som besøker oss kan overleve og i tillegg muligens skape seg en bedre fremtid i sitt «eget hjemland».

Vi gir nok småmynter til at enkelte kommer tilbake. Bare dette ene faktum burde være et tilstrekkelig argument for å forbedre og opprettholde Romleiren. Fredrikstads befolkning sørger for det som ingen offentlige instanser har ansvaret for. Det er raushet, omsorg, sympati, empati og solidaritet i praksis. Det er til å være stolt av!

Det er ikke vår oppgave å putte det såkalte «Romfolket» i en bestemt bås. Det eneste vi kan og bør gjøre, er å forholde oss til at de er her – og at de er her, helt lovlig – av en grunn. For egen del har jeg erfart at grunnen heter slaveri, forfølgelse, diskriminering, utstøting og fattigdom. Derfor ønsker jeg «Romfolket» velkommen i vår «lille verdensby».

Raushet, omsorg, sympati, empati og solidaritet er viktige ingredienser i en sunn sjel – og et nødvendig utgangspunkt for god folkehelse. Fredrikstad blir en bedre kommune å bo i hvis alle som har lovlig opphold her, aksepteres og inkluderes på best mulig måte – uavhengig av alle mulige fordommer – og noen negative enkelthendelser.

I sosialtjenesteloven er det et prinsipp at det er oppholdskommunen som er ansvarlig for å sørge for nødvendig livsopphold (for norske statsborgere). Raushet, omsorg, sympati, empati og solidaritet med «Romfolket» betyr at Fredrikstad kommune sørger for et minimum av det et nødvendig livsopphold innebærer for en norsk statsborger; tak over hodet, vann og strøm.

Definisjonen av «leir» er: «område med telt, brakker eller lignende som midlertidig oppholdssted.» Det innebærer ikke nødvendigvis at leiren må være av midlertidig karakter. Fredrikstad kommune har lang erfaring med å påta seg oppgaver som ikke er lovpålagte.

Fredrikstad kommune bør derfor fortsette å ta vare på, og ha omsorg for, de som kommer hit av andre grunner enn å ha ferie, nyte natur og fasiliteter.

Nå har de folkevalgte i Fredrikstad kommune anledning til å foreta en beslutning som tydeligvis har livets rett!