Fredrikstad har et voksende behov for arbeidsplasser. Kommunen må legge til rette for at det skal skapes nye arbeidsplasser, men det er også viktig at det skapes trygghet for allerede etablert næring.

I endelig behandling av arealplanen i juni 2020 ble Gressvik-området nærmest elva innlemmet i sentrumskjernen og det tidligere industriområdet ble endret fra nærings- til boligformål. Hensikten var å se på sentrumsområdet som definert av hvordan elva (med ferga) binder sammen sentrale strøk i byen vår, fremfor en kanskje mer tradisjonell radiusdefinisjon.

Det at så mange nye representanter kom inn i sluttfasen av et så enormt planverk var ikke heldig. Kommuneplanens arealdel 2020-2032 var en stor sak å sette seg inn i, og særlig overveldende for et ferskt Rødt som ble valgt inn for første gang i kommunepolitikken her i byen i 2019. Siden prosessen var så godt i gang var det vanskelig å få klar oversikt over omfanget og dermed påvirke til større endringer i saken. Her har sittende bystyre selv tatt grep og bedt om at den nye arealplanen skal rulleres før valget i 2023. På den måten vil nåværende bystyre ha eierskap til hele prosessen.

I disse dager er forslag til planprogram lagt ut på høring.

Om eiendomsformålet til området B47 skulle enders eller ikke var en av hovedsakene under debatten før arealplanen ble vedtatt i 2020. Partiene som argumenterte for endringen mente det var viktig å tenke langsiktig, mens partiene og innbyggerne som var mot, mente det var viktig å skape trygghet for næringen som lå i området og ikke rokke med uttrykket ved trehusbebyggelsen i bakgrunnen.

Rødt ble forsikret om at formålsendringen ikke ville ha noe å si for driften til Fredrikstad Marineservice. Den lokale bedriften kunne fortsette sin virksomhet så lenge som ønskelig. For Rødt virket det dermed uproblematisk å vedta arealplanen som den lå, hvor område B47 ble endret fra næring- til boligformål.

Kort tid etter at arealplanen ble vedtatt uttrykte Rødt at vi ved rulleringen ønsker å tilbakeføre området til næringsformål. Dette er et standpunkt vi fremdeles står ved. Rødt har også kritisert arealplanprosessen som ble ekstra utfordrende ved at det ikke kunne gis et klart svar på hva som ville utløse ny høring eller ei i siste runde. Som politikere er vi helt avhengig av å kunne stole på den informasjonen som blir gitt oss av administrasjonen.

Dette var dessverre ikke første, eller siste, gang det har dukket opp informasjon i innspurten som skaper usikkerhet rundt rammene av det vi skal vedta. Men det viktigste nå er å skape fremtidig forutsigbarhet for Ragnar Karlsen og Co. Ved rulleringen av arealplanen er det viktig at vi skaper trygghet for arbeidsplassene på Fredrikstad Marineservice, samt at formålet på området ikke blir til hinder ved eventuelle endringer eller utvidelser hos Fredrikstad Marineservice i fremtiden.