Vi ser veldig positivtleserinnlegget til Frps Bjørnar Laabak i Fredriksstad Blad, 22. januar om «Helene-saken», hvor han er talsperson for å dekke hennes advokatutgifter. Vi registrerer også at Laabak er den første politiske gruppeleder i Fredrikstad som har løftet hennes sak og fremmet den i formannskapets møte i august 2019, dog uten støtte av andre partier enn fra Høyre. Vi heier på alle politikere som støtter denne saken. Opptakten til en slik tverrpolitisk støtte lover derfor godt for å hjelpe «Helene» i hennes situasjon med alt ubehag, tort og svie.

Å måtte ty til hjelp fra personlig advokat for å klare å stå oppreist i en varslingssak sier hvor absurd hennes varslingshistorie har blitt. Kommunen burde ha lært fra tidligere saker. Og det er gjentatte ganger både i tale og skrift blitt forsikret om at å varsle er ansattes rett når kritikkverdige forhold oppstår på arbeidsplassen. Dessverre vitner «Helene» sin historie om en helt annen praksis. Arbeidsmiljøloven (AML) § 2 A-4 setter et forbud mot gjengjeldelse fra arbeidsgiver. Gjengjeldelse dreier seg blant annet om trusler, trakassering eller annen ugunstig handling som følge av at arbeidstager har varslet.

Det er dette varslet som er til behandling i kommuneadministrasjon nå, og hun har hatt en ventetid på snart seks måneder. Det er verdt å bemerke at varsel om gjengjeldelse (i likhet med første varsel felles på vegne av flere ansatte) ble sendt til det eksterne varslingsrådet. Men i motsetning til det første varsel som ble direkte behandlet – med den konklusjon at det var brudd på Arbeidsmiljøloven § 4-3, krav om det psykososiale arbeidsmiljø – ble varselet om gjengjeldelse dirigert tilbake til kommuneledelsen som ville behandle saken særskilt.

Til det ble det sagt at varslingsinstituttet kun er et rådgivende organ for kommunen og at kommunen selv ville sette i gang sak uten å informere «Helene» eller hennes advokat om konklusjonen til varslingsrådet. Resultater er at «ingen» vet hvor i prosessen dette varselet er. I påvente av administrasjonens beslutning står «Helene» rettsløs og uten innsikt i egen sak. På toppen av det hele har hennes private kostnader til advokathjelp kommet opp i 80.000 kroner. Det sier seg selv at utgiftene er høyst vanskelig å bære for en ansatt i denne situasjon.

Rødt er enig med Frp og Høyre om at «Helenes» advokatutgifter bør dekkes av kommunen. Vi oppfordrer de øvrige partier å slutte seg til et slikt politisk vedtak. Likedan oppfordrer vi partier i posisjon å instruere kommuneledelsen til snarest mulig å konkludere varslet om gjengjeldelse. I forlengelse av det ber vi om at innføringen av nye varslingsrutiner i alle ledd er i tråd med Arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling og rutiner, og vel så det. Og at varslere blir endelig blir tatt på alvor og blir møtt med forståelse, ikke sanksjoner.

Dette er «Helenes» sak

«Helene» viderebrakte i 2018 et avvik fra mange ansatte på arbeidsplassen i Fredrikstad kommune, som varsling.

I varslingssekretariatet fikk hun fullt medhold. Kommunen som arbeidsgiver ikke hadde oppfylt retten til et forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø.

I mai i år varslet hun på nytt – med påstand om at hun er utsatt for ulovlig gjengjeldelse etter den første varslingen.

FB understreker at kommunen ikke har erkjent dette. Saken var ferdig behandlet i varslingssekretariatet i oktober, men «Helene» får ikke vite hva de mener.

Hun har nå søkt om permisjon fra stillingen sin. Begrunnelsen er at hun ikke klarer stå i jobben, hun viser til varslingssaken om påstått gjengjeldelse.