Utbyggerne bak Marnet Marinepark ønsker å bygge 80 fritidsleiligheter, i inntil tre etasjer, samt 200 båtplasser på området til tidligere Fjellskilen Marina.

Det er i dag et landsomfattende byggeforbud for nye fritids eiendommer i strandsonen (100- metersbeltet). Fredrikstad kommune praktiser dette meget strengt og det er i praksis umulig med nyetablering av fritidseiendommer innenfor denne grense.

Rødt stiller seg derfor undrende til at administrasjon og planutvalgets flertall nå kan godkjenne en blokklignende utbygging, i inntil tre etasjer, ytterst på en odde i Øyenkilen. Det er ingen tvil om at dette vil privatisere strandsonen ytterligere og bli en godt synlig bebyggelse. Rødt er redd for at en slik massiv avvikelse fra byggeforbudet i strandsonen, vil skape presedens for andre utbyggere.

200 båtplasser er tenkt etablert bak en 180 meter lang steinmolo ut i Marnetbukta. Hvordan dette påvirker det maritime livet i resten av Marnetbukta er etter Rødts mening ikke tilstrekkelig utredet.

Det er heller ikke tvil om at 80 fritidsleiligheter og 200 båtplasser vil føre til økt trafikkbelastning for beboer i og rundt Øyenkilen. Veien ned til Marnet er privat, smal og med vanskelig framkommelighet.

Rødt finner det betenkelig at en profesjonell utbygger som Marnet Marinepark får tillatelse til å sette i gang et slikt stort prosjektuten at det blir utført en konsekvensutredning. I og med at Fylkesmannen i Østfold mener varslet planarbeid i utgangspunkt er i strid med statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen, innebærer dette også at de mener planforslaget utløser krav om konsekvensutredning om ikke deres føringer legges til grunn for planarbeidet.

I tillegg viser det seg at den også er belastet med uenighet rundt veirettigheter. Dette ble av flertallet avvist som en privatrettslig sak og ikke noe kommune skal mene noe om. Rødt kjenner ikke detaljen i denne saken, men burde ikke en hver tvil om veirett er ryddet av veien før man gir tillatelse til slik gigantutbygging?

I tillegg er området regulert til næringsformål, småbåthavn og friområde (kommunedelplan for kystsonen 2011-2023). En utbygging med 80 fritidsleiligheter er et klart avvik fra denne planen.

Rødt er mot at en uten videre kan godkjenne et slik massivt unntak, når det i andre sammenhenger nærmest er umulig å få dispensasjon fra vedtatte reguleringsplaner.

Rødt ønsker ingen massiv utbygging av 80 fritidsleiligheter og 200 båtplasser i Marnet. Vi fremmet derfor også forslag om befaring når forslaget var opp til behandling før jul, og vi gikk mot utbygging da det ble behandlet i Planutvalget 28. januar.

På området er det i dag en eksisterende småbåthavn, service/ bensinstasjon, restaurant og båtopplag/båtreparasjonsverksted.

Rødt mener at utvikling av området må skje innfor de rammer som gjelder i eksisterende kommunedelplan.

Rødt oppfordrer derfor bystyre til å lytte til befolkningen i Øyenkilen og de innvendinger som er kommet mot prosjektet.

Les også

SV ønsker en nedskalering av Marnet-prosjektet

Les også

Svar til beboerne på Marnet – vi hører dere!