I Rødt skapes politikken av medlemmene våre, og den settes ut i praksis av våre folkevalgte. Furutun-saken har nærmest eksplodert etter vedtaket i helse og velferd. De siste ukene har det stått flere leserbrev i avisene fra begge sider, både de som ser samlokaliseringen som en måte å få ordnet tjenesten, og de som mener det motsatte. Saken har også skapt engasjement internt i Rødt Fredrikstad.

Vi stemte for forslaget i helse og velferd. Etter tilbakemeldinger fra brukerorganisasjoner, pårørende og våre medlemmer så fremmer vi et nytt forslag i torsdagens bystyre. I saken om avlastning er det viktig med bred brukermedvirkning. Og det er viktig å avklare hva medvirkning er, når organisasjoner og råd skal inn i prosessen, og hvilke organisasjoner det er som bør få uttale seg. Vi må lytte når det skaper så store protester fra brukerne.

Helse og velferd må igjennom noen tøffe kutt, men dette må gjøres uten at det går utover kvaliteten på de velferdstjenestene kommunen gir.

Samtidig har Furutun som felles avlastning fått støtte fra noen hold. Det er stort behov for oppgradering av tjenesten – både i bygningsmassen, men også i drifta – det melder både fagforeningene og ansatte.

Fredrikstad kommune må jobbe for å finne en løsning som fungerer for dem som bruker tjenestene og for dem som arbeider der. Helse og velferd må igjennom noen tøffe kutt, men dette må gjøres uten at det går utover kvaliteten på de velferdstjenestene kommunen gir. Dette blir vanskelig, men vi mener at eierskap til situasjonen for ansatte, brukere, pårørende og politikere er helt essensielt for å finne gode løsninger.

Sammen må vi finne en løsning som fungerer for dem som bruker og arbeider i tjenestene. Rødt håper det stemmes for forslaget vårt som innebærer at brukerne, og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne blir mer involvert i arbeidet, og at vi fortsetter å arbeide for en god avlastningstjeneste i kommunen vår.

Rødt Fredrikstad har snudd i saken om å samle alle tjenestene på et sted fordi vi ser at forslaget til samlokalisering skaper utrygghet blant dem vi skal skape stabilitet for. Fjellvettreglene gjelder også i politikken; det er ingen skam å snu.

I morgen fremmer vi disse punktene i saken:

1. Bystyret ber om at sak om avlastningstjenesten ses på i sammenheng med temaplan livslange tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne, der krav om normalisering og integrering drøftes. Det er en selvfølge at brukerne gjennom organisasjonene og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne er involvert i dette planarbeidet og videre arbeid med avlasting.

2. Bystyret mener at det er viktig med bred brukermedvirkning. Kommunedirektøren bes å involvere brukerrepresentanter aktivt i det videre planarbeidet med etablering av avlastningstilbudet. Kommunedirektøren bes om at det kommer en orienteringssak tilbake til utvalget som skisserer brukermedvirkning i saken.

3. Bystyret ber kommunedirektøren om å gå igjennom rådenes muligheter til å medvirke i kommunale saker. Rådene involveres i prosessen.

4. Administrasjonen bes om at det også utredes andre alternativer for hvordan Furutun kan bli brukt, det bør forbli et bygg til disposisjon for tjenester til funksjonshemmede.

5. Administrasjonen bes rask om å komme tilbake med sak om hvordan innsparingskrav for inneværende periode kan nås i avlastingstjenesten. Rådet og brukerorganisasjoner bør involveres før saken skal til politisk behandling.

 • LIV REKDALSBAKKEN: Takk til Fredrikstad kommune. Furutun kan bli et bra sted for avlastning
 • VELGAARD, LUBIANA, SVANDAL: Ordfører, du må snu om Furutun
 • HELENE APENES MATRI: Mener vi sammen kan finne gode løsninger for små sosiale fellesskap på Furutun

  Dette er saken:

  Fredrikstad kommunes avlastningstilbud for personer med funksjonsnedsettelse er i dag lokalisert på fem steder i kommunen

  Avlastningstjenesten har i dag tilhold på Kiæråsen (som kommunen eier selv og vil bruke til barnehage), Gamleveien (boligbygg som kommunen eier selv), Smaragdveien på Begby (som kommunen eier sammen med Begby Idrettslag), Strålsundveien (enebolig som kommunen eier selv) og Åsebråten (der kommunen leier plass). Kommunen har også dagtilbud og aktivitetstilbud i Bratlia (som kommunen eier selv)

  Fredrikstad kommune kjøpte i 2017 Furutun i Oredalen av fylkeskommunen med tanke på å rehabilitere bygget og bruke det til tjenester for funksjonshemmede.

  Ved behandlingen av årets kommunebudsjett, satte politikerne av drøye 53 millioner kroner til dette i investeringsplanen.

  Nå er det klart at det vil koste over 100 millioner å sette i stand Furutun hvis man skal samle hele tjenesten der, slik både administrasjonen og flertallet i helse- og velferdsutvalget anbefaler.

  Politikerne har også fått et alternativ som går ut på sette i stand deler av Furutun og bare flytte avlastningstjenesten fra Kiæråsen dit, mens de fire andre lokasjonene beholdes. Dette anbefaler rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, men det fikk ikke flertall i helse- og velferdsutvalget.

  Det er bystyret som gjør det endelige vedtaket 7. mai.