Bevaring og videre drift av Roald Amundsen Minne er den siste tiden løftet frem i debattspaltene i Fredriksstad Blad. Hvilken rolle Fredrikstad kommune skal ha videre må til sjuende og sist bli opp til politikerne, men, i motsetning til hva tidligere innlegg kanskje gir inntrykk av, er mye allerede gjort.

Roald Amundsen Minne (RAM) har de fire siste årene vært drevet av en privatperson som gikk konkurs på forsommeren i år. Fredrikstad kommune har etter dette holdt stedet åpent i sommer. Fra da tidligere kultursjef Egil Syversen engasjerte seg i stedet på 90-tallet frem til i dag har veien vært lang. Vi mener derfor det er viktig å skissere opp en tidslinje med fakta.

RAM ble tilbakeført fra stiftelsen Roald Amundsens Minne til Fredrikstad kommune i 2005 da den nye stiftelsesloven trådte i kraft. Siden 2008 har Visit Fredrikstad & Hvaler AS (VFH) driftet RAM for kommunen. Avtalen kom på plass som resultatet av en politisk prosess der det ble vurdert både å selge stedet og å drifte det videre med kommunen som ansvarlig eier. Resultatet ble et ønske om å løfte anlegget til å bli en attraksjon med betydelig høyere besøk enn tidligere og en spennende arena for ulike typer events og arrangement, slik det fremkommer i pressemeldingen fra kulturutvalgsleder Anita Vik den gang.

Under The Tall Ships Races arrangerte Kulturetaten også utflukter med mannskaper fra hele verden der Roald Amundsen var sentral i et formidlingsopplegg.

VFH driftet RAM frem til sommeren 2016. Destinasjonsselskapet hadde da lenge i forkant varslet at de ikke ville forlenge avtalen med kommunen om drift av stedet, da det av selskapets medlemmer ble oppfattet som at VFH drev konkurrerende virksomhet i forhold til sine egne medlemmer. VFH anså ikke at drift av RAM var innenfor deres kjerneaktivitet, og var derfor tydelig på at selskapet ikke var godt nok rigget for oppgaven.

I perioden VFH drev RAM gjorde de en viktig jobb i å åpne og tilgjengeliggjøre stedet for arrangementer, samt tilby guiding og bespisning av grupper. 100-årsjubileet for Sydpolekspedisjonen i 2011 var et høydepunkt, med en markering med nasjonale gjester og utstilling i Låven. I 2011 åpnet også Roald Amundsens Oppdagelsesløype, finansiert med én million i gave fra DnB Sparebankstiftelsen. Til tross for aktivitet på stedet har imidlertid VFHs tilbakemelding vært at det ikke er god økonomi i å drive stedet.

Da VFH i 2015 meldte at de ikke så for seg en videre drift av RAM, tok Fredrikstad kommune kontakt med Østfoldmuseene om hvorvidt det kunne være aktuelt for stiftelsen å ha en rolle i å drifte stedet. Den gang så ikke museet det som ønskelig å påta seg dette med de betingelser som var knyttet til drift av stedet. Østfoldmuseene har også problematisert at stedet som sådan ikke nødvendigvis har vesentlig museal verdi, men har påpekt at selve fortellingen om Roald Amundsens tilhørighet til stedet er en viktig historie byen bør spille på.

Kommunen utlyste deretter en konkurranse for å komme i kontakt med andre mulige drivere, slik kommunen er pålagt når driften av tjenester skal utføres av andre enn kommunen selv. Det var da forventninger om at det skulle være mulig å drive stedet dersom det inngikk som del av et annet selskap som har drift av restaurant eller servering som hovedoppgave.

Aktøren som fikk oppdraget med å drive stedet, gikk konkurs på forsommeren 2019, blant annet grunnet ubetalte strømregninger, og dette resulterte i at strømleverandøren kuttet strømforsyningen til stedet. Fredrikstad kommune var da raskt på banen og fikk åpnet strømtilførselen. Det ble også umiddelbart forsøkt å finne løsninger for drift de første ukene av sommeren 2019, men dette lot seg ikke realisere. For å sikre driften fra midten av juli og ut sesongen, ansatte Fredrikstad kommune midlertidig en medarbeider som har holdt stedet åpent. Under The Tall Ships Races arrangerte Kulturetaten også utflukter med mannskaper fra hele verden der Roald Amundsen var sentral i et formidlingsopplegg. Dette ble utført i godt samarbeid med Visit Fredrikstad & Hvaler og Borge KFUK-KFUM Speidergruppe.

Egil Syversen skriver i sin kronikk av 14. august at han opplever at kommunen har forsøkt å kvitte seg med Roald Amundsens Minne. Fredrikstad kommune ved Kulturetaten og Etat for bygg og eiendom opplever tvert imot at vi har vært raske med å agere etter konkursen, og at vårt overordnede mål har vært å holde RAM åpent.

Etter konkursen har kommunen allerede involvert ulike miljøer i byen for å vurdere hva stedet best kan egne seg til. Blant annet har bruk av stedet vært drøftet med kunstnerne i byen som et mulig atelierfellesskap eller galleri i kombinasjon med et besøkssenter. Dette er trolig ikke aktuelt. Vi er også blitt kontaktet av andre kultur- og næringsaktører som er nysgjerrige på stedet.

Kommunen står nå i en situasjon hvor vi må vurdere hva vi skal gjøre videre med stedet. Vi opplever at stedet har potensial som besøksattraksjon og har en interessant beliggenhet nær E6. Temaet polarhistorie og Roald Amundsen er også mer aktuelt enn noen gang, også med tanke på klimafokuset. Historiens gang har imidlertid vist at det ikke er bærekraftig over tid å drive et besøkssenter uten at det kommer inn kompetanse og ressurser til besøksutvikling, og samtidig rett kompetanse til å kunne utvikle et tilbud som er historisk troverdig. Rotary og historielaget lokalt har gjort, og gjør fortsatt, en verdifull jobb i å opprettholde et fokus på Tomta og Roald Amundsens tilknytning til stedet, men er ikke egnede organisasjoner til å drive et slikt sted. Mye later da til at det nå må betydelig med kommunale midler til for å kunne drive RAM som et spennende og attraktivt sted, slik det fortjener, enten i regi av kommunen selv, eller som en konkurranseutsatt virksomhet.

Vi håper dette tilsvaret kan virke oppklarende for publikum i lys av Egil Syversen og Odd F. Lindbergs kronikker om saken. Vi deler kronikkforfatternes påpekning om at fremtiden til stedet må avklares, og er nettopp derfor av den oppfatning at man nå må utrede veien videre før man forhaster seg i valg av retning. Det er trolig lite hensiktsmessig å gå inn på en videreføring av siste års løsninger. Det må i det videre drøftes hvorvidt RAM skal være et opplevelses- og formidlingssted der polfareren Roald Amundsen er i fokus, eller et privat drevet konferansesenter med en vagere tematisk innretning til Amundsen.

Dette må det nå kjøres en prosess på i kommunen og blir til sjuende og sist også et politisk valg.