Fiskeridirektoratet har overraskende brått fremmet et forslag om freding og fiskeforbud i Oslofjorden, og saken har vært på høring, der vi kan si hva vi mener om den endringen de foreslår. Hvaler Arbeiderparti fremmet alternativt forslag til høring i denne saken der vi sier at Fiskeridirektoratet må lytte til nye resultater og forskning fra 2018, ikke fra 2008 slik direktoratet gjør.

De marine nasjonalparkene Ytre Hvaler og Færder, fylkeskommuner og kommuner har bidratt med betydelige ressurser til prosjektet krafttak for kysttorsken. Målet med prosjektet er å innhente ny kunnskap som skal være et godt grunnlag for bevaringsområder/fredningsområder for kysttorsken. Forskerne har jobbet mye med prosjektet det siste året. I prosjektet ser man også en sammenheng med bevaringsområder for hummer, som har gitt positive resultater for hummer bestanden.

Vi er redde for at den generelle fredningen vil bli oppfattet som for dramatisk i fiskerimiljøet og befolkningen generelt.

Forskerne som jobber med krafttak for kysttorsken har som mål å komme med forslag til bevaringsområder innen utgangen av 2018. Parallelt med dette har Fiskeridirektoratet satt sin egen agenda, ikke lyttet til det gode arbeidet som nå er i gang i prosjektet, og kommet med et forslag om fiskeforbud for alle på vinteren og de har lagt føringer for fiskerne. Det kunne vært interessant å spørre fiskeriministeren om hvorfor slik hastverk?

Havforskningsinstituttet gjennomførte gytefeltkartlegging våren 2018. Resultatene herfra avviker mye fra det kunnskapsgrunnlaget fra 2008, som Fiskeridirektoratet har lagt til grunn for sitt forslag. Kunnskapsgrunnlaget fra 2018 bør være det som skal legges til grunn ved valg av gyteområder som skal få et særskilt vern.

Krafttak for kysttorsk viser at tilgjengelig kunnskap om bevegelsene til kysttorsk/fjordtorsk viser at voksen torsk benytter/befinner seg i de samme områdene hele året. Dermed er det sannsynlig at gytefeltene brukes av lokal torsk hele året, også i periodene utenom selve gytetiden. I tillegg er det vist at fiskedødeligheten for kysttorsk er høyest i sommermånedene, med en topp i juli. Dette viser at i gytefelt bør det være fiskeforbud hele året ikke bare i vintermånedene slik Fiskeridirektoratet foreslår. Krafttak for kysttorsk har kommet frem til fredningsområder (se bildet), som også vil gi et godt hummervern uten å ramme fritidsfiskerne på samme måte.

Forslaget til Fiskeridirekotatet rammer også yrkesfiskerne/rekefiskerne våre fordi de ikke lenger kan levere bifangst (fisk) som er en del av deres inntektsgrunnlag. Også her kan man lure på hvorfor tiltakene innføres før man vet årsakene. Fiskeridirektoratet sier at de har lite data og kunnskap om bifangst og at de også i 2019 vil gjennomføre forsøk for å se om denne bifangsten er et problem eller ikke. Vi får håpe Fiskeridirektoratet gjennomfører denne kunnskapsinnhentingen slik at man faktisk kan dokumentere at å forby bifangst er et treffende tiltak for kysttorsken.

Vi er urolige for legitimiteten i befolkningen og kunnskapsgrunnlaget/treffsikkerheten i Fiskeridirektoratets forslag til torskefredning i Oslofjordregionen. Vi er redde for at den generelle fredningen vil bli oppfattet som for dramatisk i fiskerimiljøet og befolkningen generelt. Arbeidet med nasjonalparkene og Krafttak for kysttorsken har blitt godt mottatt i befolkningen og har et godt omdømme. Vi håper fiskeridirektoratet vil lytte til våre innspill

Les også

La seriøse fritidsfiskere være sitt eget fiskerioppsyn