– Aamodt posisjonerte seg til å slutte som konsernadvokat. Med trusler mot arbeidsgiveren forsøkte han å slippe unna en gjeld på 600.000 kroner, konkluderer Tønsberg tingrett, som også skriver:

«Aamodts atferd består dermed av flere elementer som minner om de en gjenfinner i saker om grov korrupsjon eller medvirkning til grovt økonomisk utroskap».

LES OGSÅ: Viken Aurora skal styre drosjer i hele landet

Satte egne interesser foran selskapet

Retten sikter da til at Aamodt selv nærmest tvang Viken Aurora til å betale ham provisjoner for å ha skaffet drosjeløyver, selv om det nesten ikke fantes penger i selskapet. Han satte dermed sine egne interesser foran selskapet. Det er grovt illojalt, konkluderer retten, som mener denne saken i seg selv var tilstrekkelig avskjedsgrunn.

Retten trekker fram at det var flere saklige avskjedsgrunner mot advokaten.

Det var Dag Sverre Aamodt som selv gikk til sak mot Viken Aurora, og hevdet han var urettmessig avskjediget. Viken Aurora mente han hadde opptrådt særdeles illojalt. Retten hadde liten sans for Aamodts søksmål. Det kommer tydelig fram i en 31 sider lang fersk dom, som totalt frikjenner Viken Aurora, og dømmer Dag Sverre Aamodt til å betale sin tidligere arbeidsgiver 718.000 kroner i erstatning og å dekke deres sakskostnader med 247.000 kroner.

Flere artikler om rettssaken kan du lese her, her og her.

LES OGSÅ: Tønsberg Taxi finner ikke penger til å fullføre drosjebua

Opp til Advokatforeningen

Selv om retten går langt i å kritisere Dag Sverre Aamodts advokatvirksomhet, både som juridisk rådgiver for Viken Aurora, og senere som konsernadvokat, har den ikke myndighet til å frata ham bevillingen. Det kan først skje hvis Advokatforeningen bestemmer seg for at hans opptreden i Viken Aurora-saken ikke er forenlig med god advokatskikk.

– Styret vil vurdere å bringe saken inn til behandling i disiplinærutvalget i Advokatforeningen, bekrefter advokat Are Bohne, som under rettssaken representerte drosjeselskapet Viken Aurora.

Viken Aurora-advokaten gjør det også klart at styret er fornøyd med dommen, og mener den er korrekt.

– Vi er jo litt skuffet over at motkravet vårt ikke ble tatt til følge. Det var et krav som gjaldt det vi mener var urettmessig provisjon til Aamodt, sier Bohne.

Viken Aurora AS krevde drøyt 1,3 millioner kroner i erstatning fra Aamodt.

Mandag lyktes det ikke å komme i kontakt med Aamodts advokat, Frode Samuelsen, for en kommentar til saken.

– Ingen grunn til avskjed

Advokat Dag Sverre Aamodt tapte altså arbeidsrettssaken han hadde anlagt mot sin tidligere arbeidsgiver. Aamodt mente at avskjeden var urettmessig, og krevde 2.740.000 kroner som erstatning for tapt arbeidsfortjeneste og inntil 400.000 kroner i oppreisning.

LES OGSÅ: Skifter ut taxi-ledelsen

I retten hevdet Aamodt og hans advokat Frode Samuelsen at det ikke fantes noen saklige grunner til å avskjedige ham.

Viken Aurora og advokat Are Bohne var av et diametralt motsatt syn, og pekte på blant annet følgende punkt der de mente Aamodt hadde opptrådt illojalt:

 • Han hadde sørget for at datteren fikk gratis drosje til hesteridning ved å bruke Taxicard.
 • Han hadde skaffet seg provisjon for løyver som ble skaffet til selskapet, uten at det forelå noen avtale om det.
 • Han sørget for at det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i underskuddsforetagendet Taxibussen Tønsberg AS, og motarbeidet styret i selskapet, som ønsket å bringe det inn for skifteretten.
 • Hans oppførsel i kollegiet, med blant annet raseriutbrudd, var i seg selv nok til avskjed.

LES OGSÅ: Skylder 11 millioner etter oppkjøp

Til det første punktet skriver retten at det ikke er funnet bevis for for at det er knyttet noe straffbart forhold til bruken av dette kortet.

"At kjøringen ikke er gjort opp må anses å bero på forglemmelse og uheldige omstendigheter, som i ettertid er tolket i en straferettslig kontekst av Viken Aurora", heter det i dommen.

– Dette kortet funger slik at jeg skulle hatt en faktura, som jeg aldri fikk, sier Dag Sverre Aamodt til Tønsbergs Blad.

Når det gjelder Viken Auroras påstand om at Aamodt ikke hadde avtale om løyveprovisjon, er retten klar på at dette er feil:

"Det er ... ikke bevismessig dekning for Viken Auroras påstand om at det ikke var inngått avtale i det hele tatt."

Blandet roller

Tønsberg tingrett gjør det klart at de legger vekt på de to siste punktene. Det dreier seg om at han undergravde styret i Taxibussen Tønsberg AS, og at han i egenskapene som advokat for Viken Aurora AS og juridisk direktør blandet rollene. Det gjaldt særlig at han sørget for å få utbetalt provisjon fra selskapet på et tidspunkt der det nesten ikke var penger der.

LES OGSÅ: I juni måtte han gå på dagen – nå beskyldes Per Morten Danielsen for fiendtlig oppkjøp av aksjer i Tønsberg Taxi

Retten gjør det klart at den ikke går inn på flere ankepunkter, fordi dette var tilstrekkelig til å frikjenne Viken Aurora AS for oppsigelsen av Aamodt.

Retten ble administrert av tingrettsdommer Ketil Folkvard Aune Sondresen.

Dag Sverre Aamodt

 • Aamodt markerte seg først i offentligheten som talsmann for dem som kjempet mot bomring rundt Tønsberg.
 • Han ble senere fast advokat for Tønsberg Taxi, og leide lokaler hos dem i Måkeveien.
 • Noe senere ble han, da Per Morten Danielsen var daglig leder, ansatt som konsernadvokat/juridisk direktør i 80 prosent stilling med en årslønn på 1,2 millioner kroner. Han fikk også en engangssum på 0,6 millioner kroner, og en like stor sum i lån fra selskapet.
 • Var sentral da Tønsberg Taxi begynte arbeidet med å bygge opp konsernet Viken Aurora, blant annet ved store oppkjøp av drosjeløyver på Romerike.
 • Var styremedlem i Taxibussen Tønsberg AS.
 • Hadde avtale om å få provisjon for løyver som ble skaffet til Viken Aurora, selv om han ikke gjorde noe arbeid for det.
 • Sa opp på dagen da styret i Viken Aurora mente at pengebruken gikk over styr, og det ble leid inn en økonomispesialist; Aamodt mente seg da endringsoppsagt.
 • Gikk til rettssak mot Viken Aurora med krav om erstatning og oppreisning på henholdsvis 2.740.000 og inntil 400.000 kroner.
 • Rettssaken ble avviklet i slutten av september i Tønsberg tingrett.