Utdanningsforbundet mener at lærere og barnehageansattes smittevern i skole og barnehager ikke tar på alvor. De stiller også spørsmål ved renholdet. Vi setter pris på engasjementet, og tar gjerne imot konkrete bekymringer. Men vi mener at nivået på smittevern og renhold på skoler og i barnehager er satt riktig, vurdert opp mot den totale tiltaksbyrden og den faktiske smittesituasjonen i kommunen.

I et leserbrev i Fredriksstad Bladden 16.02.21 peker Utdanningsforbundet på at pulter og andre overflater i barnehager og skoler «vaskes med tørr klut og kaldt såpevann». Virksomhet renhold er ansvarlig for renholdet på alle bygg i Fredrikstad kommune med kommunal drift, med over 200 renholdere i arbeid.

Etter nedstengingen i mars 2020 og gjenåpningen i mai 2020 gikk Virksomhet renhold til innkjøp av mikrofiberkluter, en til hver elev for daglig bruk, samt flasker til hvert klasserom og møterom til alle bygg i Fredrikstad kommune. Renholdere på skoler og barnehager blander ferdig kjemikalier til alle berørte rom og legger frem rene kluter daglig. Det må presiseres at vi bruker mikrofiberkluter til vårt renhold i Fredrikstad kommune.

Erfaringen er at folk generelt blir mindre på vakt når det gjelder avstandsrådene i møter med kjente, enn når man er i nærheten av fremmede.

Hva vil det si å renholde med mikrofiber? Mikrofiber fjerner inntil 99,5 prosent av mikroorganismer. I utgangspunktet ville mikrofiber og vann vært tilstrekkelig for fjerning av mikroorganismer på overflatene. Fredrikstad kommune har valgt å følge FHIs anbefalinger og benytter kjemikalier i tillegg til mikrofiberkluter.

I debattinnlegget beskrives også to av utbruddene som har vært ved skoler i Fredrikstad-distriktet. Utdanningsforbundet skriver: «Mye tyder på at smitten ved begge disse utbruddene har smittet både mellom elever og fra elever til voksne.»

Kommuneoverlegene har gjennom smittesporingsarbeidet avdekket at mange har blitt smittet på svært kort tid, og at smitten har spredd seg raskt. Men vi har ikke holdepunkter for å si at disse utbruddene først og fremst skyldes smitte mellom elever, eller fra elever til voksne. Det er derimot mer sannsynlig at begge utbruddene primært skyldes smitte fra voksen til andre voksne og elever.

Det vi har mye erfaring med etter snart ett år med pandemi, er at nærkontakt mellom kolleger er en relativt vanlig smittevei. Mindre i skolen enn i andre yrker, men også i skolen. Erfaringen er at folk generelt blir mindre på vakt når det gjelder avstandsrådene i møter med kjente, enn når man er i nærheten av fremmede.

Utbrudd med mutert virus tror vi er en del av den nye hverdagen, og vår vurdering er at det er høy risiko for nye utbrudd. Det muterte viruset smitter lettere enn det ikke-muterte, også blant barn. Ny informasjon tyder på at viruset smitter med samme smittemønster i de ulike aldersgruppene, som de tidligere kjente variantene.

Det vil si at barn smitter videre i mindre grad enn voksne. Smittemønsteret ligner mer på det hos voksne, desto eldre barna, eller ungdommene, er. En nyhetsartikkel i vitenskapsbladet Nature oppgir at den er halvparten så smittsom hos barn under 10 år.

Veilederne for smitteverntiltak i skoler og barnehager blir jevnlig oppdatert. Blant annet anbefales det at alle møter mellom voksne holdes digitalt og at hjemmekontor brukes så langt det er mulig. Hovedprinsippene for smitteforebygging er, og vil fortsatt være, at syke personer holder seg hjemme, at vi reduserer kontakt mellom personer, at vi praktiserer god hånd- og hostehygiene, samt godt renhold.

Bruk av munnbind blir stadig diskutert. Munnbind hindrer først og fremst at du smitter andre, og beskytter kun i liten grad deg selv mot å bli smittet. Munnbind beskytter mindre mot smitte enn avstand. Det anbefales munnbind i situasjoner der ansatte ikke kan holde avstand til andre voksne på arbeidsplassen. Det anbefales ikke å bruke munnbind i undervisningssituasjoner, verken hos elever eller lærere.

Ut fra det vi har av kunnskap og erfaringer i dag, er det ikke faglig grunn til å endre disse anbefalingene. Vi vil i denne sammenhengen nevne at for ansatte med mye nærkontakt med elever som er disponert for å spre tårer, spytt eller sikkel ukontrollert, så kan ansatte bruke munnbind. Skolen bekoster da dette. Lærere er ellers, som alle andre, anbefalt å tilstrebe avstand så godt det lar seg gjøre, og på de fleste skoler er ansatte langt unna å ha «opp mot 200 nærkontakter på jobb i løpet av en uke».

Bruk av munnbind for ansatte som er spesielt engstelige kan begrunnes innenfor arbeidsgivers tilretteleggingsplikt. Bruk av munnbind avtales da mellom den ansatte og nærmeste leder.

Pandemien, og spesielt utbrudd med muterte virusvarianter, følges svært tett av fagpersoner på alle nivåer. Kommer det ny informasjon som gir grunn til å endre dagens anbefalinger, skal vi være raske med å sette disse i verk, som vi har gjort løpende gjennom hele pandemien. Vi har stor forståelse for at mange kan kjenne på usikkerhet i den situasjonen vi er i, en situasjon som stadig endrer seg.

Vi ser det likevel som helt nødvendig å forholde oss til og følge de anbefalinger som gjelder til enhver tid. Hadde lærere vært spesielt utsatt for smitte, ville det vært aktuelt å diskutere spesielle forholdsregler for disse. Men statistikk og erfaring viser at det er en rekke yrkesgrupper som er adskillig mer utsatt for smitte. Rådene som gis tar hensyn til forholdsmessigheten mellom alle perspektivene som må veies opp mot hverandre.

Alle ledere i seksjon for utdanning og oppvekst har stor oppmerksomhet og fokus på at ansatte skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø, også under pandemien. Arbeidsmiljø og arbeidsbelastninger under pandemien er tema i mange fora. For eksempel i virksomhetenes HMS-grupper, i dialogmøter med tillitsvalgte og verneombud og i seksjonens arbeidsmiljøutvalg, senest i møte 17. februar. Vi vurderer kontinuerlig ulike tiltak for å kunne gi en best mulig arbeidssituasjon for våre ansatte i krisen vi er midt oppe i.

Våre ansatte i barnehager og skoler har en svært viktig rolle under koronapandemien. De sørger for at samfunnet går rundt, at barn og ungdom lærer det de skal og at de har en forutsigbar og trygg hverdag i en krevende situasjon. Vi setter enorm pris på det viktige arbeidet våre ansatte gjør og vil fortsette å ta innspill og bekymringer fra barnehager og skoler på alvor.