Med nytt sko­le­bygg på Krå­kerøy, og ny kon­se­sjon som stu­die­spe­sia­li­se­rende skole, kunne Akademiet glede seg over årets sko­le­start.

Ny «skole» – ny rap

I anled­ning sko­le­start har rektor Øyvind Børven (39) laget en ny rektor-rap som en opp­føl­ger til «Det årnær sæ» som ble slup­pet for to år siden.

– Vi må by på oss selv om vi ønsker å gjøre skole-Norge bedre, sier rektor Øyvind Børven, og for­tel­ler at han har et opp­rik­tig ønske om å gjøre akku­rat det.

Og rek­to­ren har et klart bud:

– Det er sunt å bjuda på!

Det over­ras­ket nok mange elever når rek­to­ren bød på rap til skolestart, men Børven har drevet med rap i hele 24 (!) år.

– Det høres i utgangs­punk­tet rart ut at rektor skal rappe, men jeg har litt erfa­ring altså, sier han.

– Fjer­net litt av magien

Og det er ingen tvil – ele­vene liker det:

– Jeg har spe­si­elt fått aner­kjen­nelse hos de «tøffe gutta».

Børven mener de siste årene har skolen vært veldig preget av tes­ting.

– Det har fjer­net litt av magien med skole-Norge, så det er fint å få inn litt krea­ti­vi­tet, mener han.

Akademiet-rektor Øyvind Børven feirer skolestart med en ny rap. Video: Akademiet videregående skole.

Endret ret­ning

Etter mange år med stu­die­for­be­re­dende medier og kom­mu­ni­ka­sjon som eneste stu­die­løp, og et tak på 90 elever bestemte skolen seg for å endre ret­ning. Nå kan skolen ta inn så mange som 220 elever.

I første omgang er målet 100 elever for­delt på tre trinn, og alle­rede det første året med nytt tilbud er målet nesten nådd.

– Vi har hatt et godt opptak med moti­verte elever og enga­sjerte for­eldre. Det er veldig gle­de­lig at mange vil gå hos oss, og vi skal gi dem en svært god sko­le­hver­dag, sier Børven.