Likevel har Fredrikstad kommune og flertallet i Planutvalget og Oppvekstutvalget foreslått å bruke 225 millioner kroner på å plassere nye Råkollen skole som et overbygg over deler av skolegården på eksisterende Gudeberg skole. Flertallet har underlig nok valgt å se fullstendig bort fra 47 svært godt begrunnede protester i høringsrunden. Enda mer underlig er at denne omstridte løsningen for to skoler forsøkes hastegjennomført uten å vente på den helhetlige skoleplanen for kommunen som skal være ferdig neste høst.

Gudeberg FAU har som mål å etablere gode skoleforhold for elever både ved Gudeberg og Råkollen. Foreldrene ved skolen er selvsagt positive til at Råkollen-elevene kommer til Gudeberg, men det kan ikke skje på bekostning av Gudebergs elever og deres fysiske arealer og pedagogiske muligheter.

Ingen plass for synergi og sameksistens

Når det overhodet ikke foreligger planer for hvordan en sameksistens og en god synergieffekt kan utnyttes for begge elevgrupper, administrasjonsmessig og bygningsmessig, ender Gudebergs elever opp som tapende part uten å få noe tilbake.

Ingen tilpasning til fremtidige krav til miljø og undervisning

I tillegg innebærer kommunens forslag at Gudeberg ikke får utvidet sine arealer, selv om den 66 år gamle og nedslitte skolen overhodet ikke er tilpasset fremtidige krav til miljø og undervisning. At fem av Gudebergs klasserom i kondemnerte brakker erstattes av fem oppgraderte klasserom, et nytt musikkrom og aula er ingen reell utvikling av skolen, det er bare et etterslep av nødvendig vedlikehold.

Det er ikke satt av midler av betydning de neste årene til påkrevd renovering av resten av Gudeberg skoles svært forfalne fysisk skolemasse. Denne planen gir dermed ikke Gudeberg den oppgradering som er nødvendig for å være et levende bygg gjennom hele døgnet, slik nye skolebygg over hele landet nå tilstreber, med den berikelse det er for lokalsamfunnet.

Forverret trafikksituasjon

Med 50 nye lærere og 50 elever som skal transporteres til og fra området hver dag, vil det bli en markant økning i trafikal belastning. Vi kan ikke se at reguleringsplanen svarer på trafikale utfordringer som følge av samlokaliseringen. Området er allerede tungt belastet og trafikkfarlige situasjoner er noe vi ser daglig.

Bygger skoler på gårsdagens elevtall

Gudeberg skole er allerede i dag overfylt, med 417 elever, – mens Skolebruksplanen for 2020-25 pr mars 2019 anslo kun 397 elever i 2020 og 381 i 2026! Råkollen/Gudeberg-sammenslåingen ble altså planlagt basert på mangelfullt tallgrunnlag og for lavt elevtall.

Frem mot 2030 kan kommunen få en økning på 400 barnehagebarn. Disse skal etter hvert gå på skole. Da må en investering i Gudeberg skole – alternativt en ny plan for eventuell sammenslåing av flere skoler på Østsiden – planlegges for det behovet, og ikke kortsiktig klattes på med utgangspunkt i et allerede for lavt anslått elevantall.

Råkollen har også ventelister og behov for flere elevplasser enn kommunens forslag innebærer.

I rådmannens forslag til Økonomiplan 2019 -2022 for Fredrikstad kommune står det meget korrekt (side 16): «…det bør vurderes om vi skal se på hele skolestrukturen på Østsiden. Skolene på Østsiden ligger svært nær hverandre, de er av ulik størrelse og elevgrunnlaget i noen områder er synkende mens det i andre områder er stigende. Framtidig bolig-utbygging på Østsiden og spesielt i området Torp/Årum kan medføre behov for ytterligere økt skolekapasitet.»

Ikke hastegjennomfør en kortsiktig og omstridt plan!

Oppvekstleder Victor Kristiansen (Ap) anbefalte at Råkollen skole bygges på Gudeberg som planlagt, til tross for store protester, og han vil ikke se på en annen løsning.

Han uttalte til FB at dersom denne omstridte planen besluttes nå, vil skolene stå klare i 2024, mens hvis det skal lages en helt ny løsning, vil skolene stå ferdig i 2026.

Kjære Victor Kristiansen: To års utsettelse har ingen betydning dersom det gir en langt mer fremtidsrettet skolestruktur og løsning for Østsidens og Fredrikstads foreldre, elever og lærere.

Til formannskapet og bystyret i Fredrikstad: Ikke hastegjennomfør noe dårlig nå, fremfor å bygge noe veldig bra litt senere: Skrinlegg den fremlagte planen om sammenslåing av Råkollen og Gudeberg, avvent utredningen av skolestruktur og plan for skolebygg for hele kommunen som skal være ferdig i august neste år, og bruk den som grunnlag for å lage en langsiktig og bærekraftig skoleplan for Østsiden.

Les også

Gudeberg/Råkollen: Nå må vi lytte til innbyggerne!