FAU Råkollen skole har besluttet å sammenfatte et skriv om hva vi forventer ved bygging av en ny Råkollen skole. På vegne av våre barn og de ansatte ved skolen er det viktig at FAU uttaler seg om hvordan vi opplever situasjonen og hvilke krav vi stiller når politikerne nå skal avgjøre Råkollen skoles fremtid.

Det haster mer enn noen gang å finne en løsning for alle som har tilhørighet til Råkollen skole. Den siste tids medieomtaleviser en skole med store bygningsmessige mangler og utearealer. Til tross for at det er noe delte meninger blant både ansatte og foreldre/foresatte ved skolen om hva som er det beste for elevene i årene som kommer, er vi alle enige om at det må en endring til nå! Ja, det er mange skoler i Fredrikstad som trenger en oppgradering, men barna ved Råkollen har store sammensatte funksjonsnedsettelser og helseutfordringer som bør prioriteres først.

FAU mener at det absolutt beste for våre barn er at de kan fortsette på Råkollen skole der den ligger i dag, men i et nytt og moderne bygg! Begrunnelsen for å plassere Råkollen sammen med en 1. til 10.-klasseskole er at våre elever skal inkluderes i normalskolen og kunne ta del i et ordinært skoletilbud.

Vi mener at inkluderingstanken ikke bør være styrende i avgjørelsen av hvor nye Råkollen skole skal bygges. Vi har vansker med å forstå hvorfor dagens tomt (Nabbetorp skole) ikke egner seg for en moderne skole på bakkeplan vegg i vegg med den som står der i dag. Her er det nok av tumleplass og generelt veldig lite sjenanse for beboere i området rundt.

På Råkollen får barna de trygge rammene de trenger; her kan elevene være seg selv og ingen ser rart på dem i skolegården om de oppfører deg litt annerledes enn såkalt normalen. Her opplever elever å få venner for første gang. De lærer seg sosiale ferdigheter i trygge rammer.

Ved å slå sammen Råkollen skole med Gudeberg skole kan det bli utfordrende å skulle opprettholde samme trygge tilbudet for disse elevene. Det ville også skrinlagt mange av de utfordringene som vi ser med tegningene for nye Råkollen skole plassering Gudeberg.

Inntil en ny skole står ferdig er det viktig at dagens skole oppgraderes. Synet av en svært falleferdig skole og et lite og ensformig uteområde er nesten ikke til å tro, særlig når man tar med i betraktningen at en del av elevene får hele sin tid i grunnskolen her. Vi ber politikeren og skoleetaten ta et aktivt forhold til dagens situasjon og utbedre det ledelsen og ansatte ved skolen ser som de mest prekære manglene for øyeblikket.

Som foreldre til barn ved skolen frykter vi at ansatte velger å søke seg bort fra skolen hvis forhold ved skolen ikke øyeblikkelig bedres. De har en svært krevende jobb, og trenger gode, tilrettelagte fasiliteter for å kunne gi sine elever den beste skolehverdagen.

FAU opplever genuint interesserte og omsorgsfulle ansatte som har det «lille» ekstra som kreves for å orke å stå i en slik jobb, og de trenger gode arbeidsforhold.

Spørsmål, krav og forventninger fra FAU hvis Råkollen skole blir underlagt Gudeberg skole i 2024

FAU blir ikke veldig overrasket hvis Råkollen skole blir underlagt Gudeberg skole i 2024. Råkollen skole har endret seg vesentlig siden planlegging av ny skole startet. Her vil det være viktig å samarbeide for å finne gode løsninger for elevenes behov og det må skje i forkant av bygging/endring i tegninger. Under har vi listet opp punkter som er svært viktig for oss å få gjennomslag for.

God plass/oppbevaring av hjelpemidler/teknisk utstyr

Samtlige av skolens elever har mer enn ett hjelpemiddel de trenger å ha tilgjengelig i løpet av en skoleuke. I nåværende planlagte tegninger av ny skole er det ikke tatt høyde for nødvendig plass til oppbevaring og oppladning av hjelpemidler. Oppbevaringsplassen må ha en viss oppvarmingsgrad. Alt utstyr må oppbevares i en egen avdeling/garasje ved siden av skolen. Dette er et krav vi stiller til kommunen da NAV forventer en forsvarlig oppbevaring og kontinuerlig lading av hjelpemidlene. Det vil ikke være et alternativ at hjelpemidlene skal oppbevares i den planlagte gymsalen.

Utearealer

Barna på Råkollen har et stort behov for skjerming. Opplevelsen av mange elever i en skolegård kan være overveldende og ubehagelig for mange. Det er også viktig å huske på at veldig mange av elevene på Råkollen skole allerede har prøvd en skolegang på sin nærskole. Av ulike grunner har de blitt flyttet fra sin nærskole til Råkollen skole.

Flere av elevene er veldig sensitive overfor lyd og har ikke godt av store elevmasser. Hvordan tenker kommunen at de skal få tilstrekkelig med skjerming og utearealer på nye Råkollen skole? Og hvordan blir tilgangen til ballbane og lekeområder? Må elevene på Råkollen «slåss» om lekeapparater, baner og spesialrom med den ordinære grunnskolen? Dette er noe vi krever å bli involvert i.

Mange av skolens elever sykler i friminuttet og trenger gode areal for å få utfolde seg i denne aktiviteten. Helsedirektoratet anbefaler et uteareal pr. elev til å være 50 kvadratmeter. Uteareal pr. elev etter utbygging blir 10–14 kvadratmeter. Ettersom dette er en av hovedaktivitetene til elevene i friminuttene så lurer vi veldig på hvordan kommunen skal/kan tilrettelegge for dette?

Sikker bruk av takterrasse

Vi krever at glassinnhegningen på den planlagte takterrassen har forsvarlig høyde, som betyr at den bør være minst 210 cm høy. Grunnen til at vi krever dette er:

■ Mange høye elever som ikke kjenner sine begrensninger og kan falle over inngjerdingen hvis den ikke er høy nok (eks. aktiv lek, klatre på sykler/gjenstander)

■ Skolen har elever som kan ha en tendens til å kaste leker og gjenstander over gjerder. Dette kan være svært farlig for Gudeberg skole sine elever/ansatte eller andre som oppholder seg i området rundt skolen.

Det bør også legges til rette for at glasset skjermer støy fra bakkeplan. Hvordan skal man påse at utstyr ikke blir ødelagt av vær og vind?

Mulighet for å frakte elever mellom etasjer uten å bruke heis/trapp

Et annet viktig tema vi finner urovekkende er at mesteparten av bruksarealene til elevene vil bli i annen etasje. Mange av elevene sitter i rullestol og har andre funksjonsnedsettelser som gjør at trapper kan være utfordrende. Igjen så svekker det elevens selvstendighetstrening når det gjelder inn og ut av bygget.

Heis og trapper skaper hjelpesituasjoner som kunne vært unngått «ADL- ferdigheter», «livsmestring (mestringsfølelse, klare seg selv der det er mulig. Mestring og anerkjennelse utvikler selvtillit, selvfølelse og selvhevdelse)». Skolebygg med trapper og heis skaper unødvendige barrierer for enkelte elevgrupper. Hvordan tenker kommunen/politikeren å løse dette? Hva om det oppstår teknisk feil med heisen og det må bestilles deler fra utlandet/bestillingsvarer? Hvordan løser man det?

Hvis Råkollen skole flyttes til Gudeberg i 2024, må følgende tiltak vurderes:

■ Heis tilknyttet trapp som kan styres via aggregat.

■ «Gangbane» mellom etasjene for å frakte elever ved brann, strømbrudd og teknisk feil på heis (bilde under illustrerer noe som kanskje kunne vært aktuelt)

Trafikale utfordringer som følge av samlokaliseringen

En vesentlig økning av trafikken rundt skolen vil bli utfordrende. Trafikksituasjonen ved skolen må revurderes på grunn av den sterkt økende biltrafikken til skolen som følge av elevtallsveksten både med tanke på trygg avlevering og henting av Råkollens 45 elever som kommer med taxier. Det er heller ikke lagt til rette for nok parkeringsplasser for Råkollens ansatte. Man kan ikke forvente at de skal sykle, gå og bruke offentlig transport til/fra jobb.

Fremtidsrettet bygg, med plass til flere elever

Fredrikstad kommune er stadig i vekst. Basert på den informasjon vi besitter er det mange barn som bor i Fredrikstad kommune som ikke får plass ved Råkollen skole eller andre alternative opplæringsarenaer selv om de hadde hatt svært godt utbytte av dette.

Søkere til Råkollen skole vil neppe bli færre i årene som kommer. Hvordan har kommunen tenkt til å løse dette på sikt? Det vil ikke være mulig å tilrettelegge for økt elevmasse ved en ny skole slik dagens tegninger er utformet.

Avslutningsvis vil vi at dere tenker dere godt om i denne vanskelige saken, hva er virkelig det beste for barna og ansatte ved Råkollen skole? Vi er så utrolig heldige som kan sende barna våre til Råkollen skole hver eneste dag.

I utgangspunktet er det svært krevende å ha et barn med sammensatte funksjonsnedsettelser, men det gir en enorm trygghet og ro for oss foreldre/pårørende når vi vet at barna våre har en god og skjermet hverdag på dagens skole! Det gjør at vi foreldre/foresatte makter å opprettholde et normalt familieliv, vi kan stå i jobb, vi opplever redusert sykefravær både hos våre barn og oss selv. Dette er alle tjent med!

FAKTA: Ny Råkollen skole på Gudeberg

Råkollen skole har i dag 47 elever, som alle har særskilte behov.

Skolen hadde tidligere tilhold på Haugeåsen ungdomsskole. I flere år var det behov for andre og større lokaler.

Det ble bestemt at man skulle bygge ny skole, og høsten 2016 flyttet de midlertidig inn i nedlagte Nabbetorp skole på Østsiden. Der skulle de være i fire år.

Nye Råkollen skal etter planen bygges over Gudeberg Gudeberg skole.

Da reguleringsplanene ble lagt ut på høring våren 2018 kom det inn veldig mange kritiske uttalelser. Spesielt FAU ved Gudeberg skole og lokalsamfunnsutvalget var veldig kritiske.

Nå diskuterer altså politikerne om de skal gå for den foreslått modellen med ny Råkollen skole oppå dagens Gudeberg skole – eller om man skal se på andre løsninger, med fare for at Råkollen må vente enda lenger på ny skole.

Saken skal endelig avgjøres i bystyret 10. desember.