Først vil jeg imøtegå ordfører Mona Vauger ved hennes utsagn om at jeg vil rasere planene om et nær -og aktivitetssenter på Åttekanten-området. Det er selve prosessene jeg er uenig i, ikke selve formålene.

Jeg reagerer når jeg får mistanke om at prosessen og ESAs retningslinjer ikke er fulgt.

Dette gjelder blant annet området Firkanten og Paviljongene, foruten tomtearealer som nå i vedtak i siste kommunestyremøte ble gitt fullmakt til rådmann om å inngå avtale med Firkanten (AS) hvor sistnevnte ønsker å kjøpe området for kr 300.000. Tomtearealer er ikke nevnt i rådmannens fullmakt.

At ordfører Vauger mener jeg misforstår, sender jeg i så fall tilbake til henne.

Rådmannen har ikke fått fullmakt til å forhandle pris, men derimot å inngå avtale: «Punkt 8. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Firkanten AS om salg av restområdet med bygningene Firkanten og Paviljongen. Avtalen skal godkjennes av formannskapet.»

Videre har ikke administrasjonen verken taksert nevnte område eller lagt dette ut for offentligheten for salg for å gjøre det kjent for investorer. Investorer befinner seg ikke kun på Hvaler. Det må gjøres kjent på landsbasis for å kunne komme frem til en reell markedspris. Om markedspris ikke legges til grunn, er risikoen at Hvaler kommune bryter med statstøttereglene og ESAs retningslinjer.

Sekundært benyttes minimum to takseringsfirmaer for taksering for å oppnå en gjennomsnittlig salgsverdi eller åpen budrunde mellom flere budgivere. Jeg minner på at takseringsselskap nylig takserte tre ukurante bygninger: Steinhuset, deler av Sandbakken og del av barnehage.

Jeg er derfor noe tvilende til at Åttekanten-området ikke lar seg taksere. Da bør det i hvert fall legges ut i markedet for salg eller benyttes budrunde.

Spesielt mener jeg avtalen på kroner 300.000 med Firkanten (AS) og Lars Egil Lande i spissen. Dette området vil kunne bli gjenstand for konflikt med tanke på markedspris og det vil føre med seg juridiske konsekvenser. Er det Lande og Firkanten (AS) kjøper verdt 300.000 eller er verdien 3 millioner? Eller er det kun verdt null?

Tidligere rådmann Eriksen, basert på tall fra Norconsult, mente at salg av Åttekanten og Floren skole til sammen kunne innbringe rundt 12 millioner i 2014-tall.

Her har administrasjonen selv uttalt seg om verdi ved forhenværende rådmann, noe som indikerer verdi som må gjøres om til 2022-tall og den verdistigning det har vært på eiendom. Lars Egil Lande etterlyser også de investorer jeg mener viser interesse for Firkanten og Paviljongen.

Jeg har ikke forstått det slik at Lande har fått noe mandat fra administrasjonen eller politisk hold til å håndtere potensielle investorer. Samtidig oppleves det urimelig at ordfører Mona Vauger uttaler følgende i en kommentar under artikkelen om en folkevalgt. «Marita Hollen som sitter langt utenfor politikken på Hvaler, som ikke har innsikt eller vist interesse for området tidligere, før hun plutselig får en mulighet til å delta i et kommunestyremøte og fra talerstolen sier at hun ser for seg industri som næring i området».

Jeg har ikke uttalt at jeg ser for meg industri.

Jeg henviste til havbruksnæringen som et eksempel på aktører som kan leie eller eie kontorlokasjoner, eller andre næringsaktører. En slik formulert påstand om hvilke innsikt jeg besitter eller ikke bør vel strengt tatt en sittende ordfører unngå.

Hele Åttekant-området burde ha vært regulert til næring før det i sin helhet legges ut for salg til private investorer. Kommunen bør ikke stå som eier og Åttekanten Vel ikke som driftere. Det er knapphet på næringsarealer i kommunen og dermed ikke lavere priset enn tomter ved boligformål.

Åttekanten vel (AS), nær- og aktivitetssentre, kafeer, gallerier og så videre leier da lokaler, og hadde dermed minsket risikoen i avtalen Åttekanten Vel inngår med kommunen. Toppetasjene kunne vært benyttet til leiligheter. Treningssenter er det knyttet stor interesse rundt. Kommersielle treningssenter benytter en nøkkelfaktor om at det innen en viss radius må være 8000 innbyggere eller flere om det skal være økonomisk forsvarlig å etablere dette kommersielt. Jeg tror det finnes privat interesser i området som kan erstatte dette.

Selv om jeg ikke har deltatt aktivt i debatten, har jeg likevel fulgt saken og dokumentene nøye.

Selv to år tilbake finner jeg ikke et kommunalt dokument som angir antall kvadratmeter av bygningsmassene eller tomtearealer som nå avhendes til Lande/Firkanten (AS). Vet da administrasjonen hvor mye de selger til Firkanten (AS) og Lande-gruppen? Videre at Åttekanten Vel har påtatt seg vesentlige økonomiske bindinger ved å være drifter av området, samt sterke forventninger om at vi som beboere skal, ifølge kommunestyredokumentene; «måtte nedlegge betydelige dugnader for å få området i den stand som kreves».

Er samtlige beboere i området klare og enige om utstrakt dugnadsaktivitet?

Jeg stiller spørsmål til ordfører Mona Vauger om hvilke av ESAs retningslinjer kommunen har fulgt i ovennevnte sak. Videre etterspør jeg om ordfører og administrasjon kan stå inne for at prisen som skal avtales, og ikke ligger til forhandling ifølge vedtak – kroner 300.000 – gjenspeiler cirka 1.150 kvadratmeter bygningsmasse og tilhørende tomteareal, kommunalt eid/festetomt?

Jeg mener jeg har tilstrekkelig innsikt både i saken og i regelverk/retningslinjer gitt av ESA til å kunne ytre meg kritisk til prosessen og stille adekvate spørsmål. Jeg mener heller at ordfører Mona Vauger har misforstått både vedtakets innhold, samt ESAs retningslinjer.

Ikke minst hvordan markedet fungere for å sikrer handel det ikke er tvil om selges til rettmessig pris.