Posisjonspartienes budsjettforslag viser liten vilje til å rette opp det grove kuttet som det frie kunst- og kulturlivet opplevde ved årets kommunebudsjett. Selv om rådmannens forslag i tilskuddsrammene for kunst- og kulturtiltak har fått et lite pluss i forslaget som nå ligger på bordet, er det langt fra det som er nødvendig for å sikre det frie arrangørfeltet i byen. Vi kunst- og kulturfestivaler er bekymret for kårene for det frie feltet og politikerne må rydde opp hvis Fredrikstad mener noe med sin kulturpolitikk.

Søknadsrundene for 2019-tildelingene for kunst- og kulturtiltak, ble et bikkjeslagsmål om knappe midler. Dette ser ut til å gjenta seg i 2020. Det er nok av gode intensjoner i det opprinnelige budsjettet fra rådmannen, for hva man ønsker med en aktiv kulturpolitikk.


Vi siterer:

■ Styrke arbeidet med å tiltrekke oss kompetansemiljøer og fremme profesjonalitet i kulturfeltet.
■ Styrke oss som en urban kulturby, der utforming av byrom er tett koblet mot arealplanlegging og sosial og teknisk infrastruktur.
■ Utvikle Fredrikstads attraksjoner som besøksmål.

Tiltakene som beskrives videre er vage. De vitner lite om hvilke utfordringer feltet faktisk står overfor. Handlingsplanen har først og fremst fokus på å styrke (kultur) seksjonens profesjonalitet. For oss, som uavhengige arrangører, ser dette mer ut som indremedisin for etaten og rettferdiggjøring av seksjonens ressursbruk, enn gode tiltak for å styrke det frie kulturfeltet i byen.

Hvordan kan en seksjon kunne bidra til positivt omdømme og bedre kvaliteten på tilbudet, når tilskuddsordningene er utilstrekkelige?

Beskrivelsen av kunst- og kulturfeltet er svak. Formuleringene om feltet er ofte sauset inn mellom by- og miljøutviklingstiltak. Det frie kunst- og kulturfeltet, og spesielt arrangørfeltet, er nesten fraværende i forslaget til handlingsplanen, som lokalpolitikerne skal behandle før jul.

Hvordan kan en seksjon kunne bidra til positivt omdømme og bedre kvaliteten på tilbudet, når tilskuddsordningene er utilstrekkelige? Faren er at kulturetaten blir mer opptatt av interne prosesser, enn få til en kostnadseffektiv drift for å styrke den kvaliteten som kulturaktørene ønsker å oppnå.

Festivalene er viktige formidlere med forskjellige kulturelle uttrykk og sjangere. Vi sørger for at Fredrikstad er en mangfoldig og variert kulturby – gjennom hele året. Festivalene er derfor vesentlige aktører for de attraktivitetsmålene kommunen har satt seg. Flere av Fredrikstads festivaler får også tilskudd fra nasjonale institusjoner som Kulturrådet og Norsk filminstitutt, for nettopp den kompetente kulturformidlingen som festivalene er rigget til å drive. Uten friske midler fra Fredrikstad kommune er det stor fare for at det langsiktige arbeidet forvitrer, og festivalene risikerer lavere statlig finansiering.

Mulighetsstudien som kommunen bestilte i forbindelse med årets Tall Ships' Races, viser at arrangementer bidrar til sterk verdiskapning for byen og dens næringsliv. Mange festivaler er blitt sentrale kulturnæringsaktører, ofte med tredelt finansiering. Disse består av egeninntekter som blant annet billettsalg, engasjement fra næringslivet gjennom sponsor- og samarbeidsavtaler, samt offentlige tilskudd av ulik størrelse. Festivalene representerer et viktig arbeidsmarked for lokale og nasjonale skapende kunstnere, artister og leverandører av utstyr og tjenester. De er avgjørende aktører for å skape de kompetansemiljøene som handlingsplanen løfter frem.

For at festivalene skal kunne være gode leverandører av kulturopplevelser, både for byens befolkning og tilreisende, er det viktig at også kommunen er med på spleiselaget.

Det frie arrangørfeltet må ha en god økonomi. Det er både for å sikre kvalitet i den kunstneriske programmeringen, og for å opprettholde god kompetanse gjennom muligheten til å tilby konkurransedyktig lønn.

Hvis ikke tilskuddsrammen for kunst- og kulturtiltak økes, etter fjorårets katastrofale kutt, frykter vi det vil være vanskelig for oss arrangører å bidra til at de fagre planene og ordene som vedtas, blir gjennomført.