Politikere som skal være folkets ombud, må ha et aktivt engasjement for folket, politikernes oppdragsgivere. Blir politikerne sittende fast på rådhuset – eller på partimøtene – blir rollen som ombud mindre og mindre synlig. Det kan fort oppstå en uheldig sameksistens (symbiose) mellom administrasjonen og politikerne (les: de frikjøpte politikerne med kontorer i rådhuset) som hvisker ut det viktige skillet administrasjonen som utreder og politikerne som beslutningstagere. Dessuten oppstår det ofte nærkontakt bare med ressurssterke maktpersoner og grupper som kan veien til rådhuset og i mange tilfeller kan komme vanlige folk i forkjøpet. Tafatte, holdningsløse politikere svikter mandatet velgerne har gitt dem, og gir fra seg styringsmakten til administrasjonen.

Hvor i skriften står det at demokratiet skal være støyfritt.

Politikerne skal være bindeleddet mellom kommunens administrasjon og folket. Vi – borgerne, velgerne, skattebetalerne – gir ikke politikerne rause godtgjørelser for at de skal lese dokumenter og applaudere administrasjonens innstillinger. Når utvalgsledere har fått innstillingsrett – noe jeg alltid har vært imot – har de også et ansvar for å gjøre en jobb i forkant av den politiske behandlingen. Vi honorer dem fordi de skal se på administrasjonens faglige innstillinger med borgernes øyne. Administrasjonen skal utrede, politikere skal fatte vedtakene. Politikere som legger skylden på administrasjonen, har ikke gjort jobben sin.

Senterparti-politikeren Hans Ek hevder at alt jeg skrev om Flora-saken i forrige lørdags kommentar var løgn og at det tvert imot var han som hadde stoppet Flora-saken. For ordens skyld vil jeg minne om vedtaket i Teknisk utvalg 24. august 2016 kom etter innstilling fra rådmannen og utvalgets leder Hans Ek (ifølge Eks innlegg i Fredriksstad Blad mandag 27. januar). Som utvalgsleder var Ek også ansvarlig for gjennomføringen av møtet og det politiske vedtaket. Først da Arne Børresen i Demokraten tok kontakt med Ek, ble han klar over at vedtaket måtte reverseres.

Denne saken reiser viktige spørsmål om forholdet mellom administrasjonen og politikere, og særlige utvalgsledere som har innstillingsrett. Det er lett å være enige om at vi må kunne stole på administrasjonens utredninger. Administrasjonen skal utrede alle saker etter beste faglige skjønn, noe administrasjonen sikkert også gjør. Men det er også en forventning at de som direkte berøres av kommunens planer, på et tidlig tidspunkt blir gjort oppmerksom på dette.

Her har særlig politikere som har innstillingsrett og er ansvarlig for den politiske saksbehandlingen, en viktig rolle. En tidlig orientering vil kunne føre til politisk støy, til og med før en utredning er ferdig, men hvor i skriften står det at demokratiet skal være støyfritt. I forarbeidene til Offentlighetsloven understrekes det tvert imot at politisk støy ikke gir grunnlag for å nekte innsyn i kommunens saksdokumenter.

Det ligger i sakens natur at det alltid vil være ubalanse i maktforholdet mellom kommuneadministrasjonen og borgerne, og derfor må politikerne stille kritiske spørsmål til administrasjonen – på vegne av borgerne. Demokratiet trenger politikere med engasjement for borgerne. For mange er terskelen inn til rådhuset veldig høy, derfor må politikerne ut til folket. Det er da man tilegner seg kunnskap og forståelse man ikke får bak rådhusets lukkede dører. Det minste en politiker burde gjøre – særlig gjelder det utvalgsledere som har innstillingsrett – er å ta kontakt med borgere som berøres av politiske innstillinger, før vedtak treffes, for å høre deres synspunkter.

Politikerne bør dessuten kastes ut av Rådhuset. Kanskje de kunne plasseres på Lykkeberg. Da får administrasjonen arbeidsro til å utrede saken, og politikerne får distanse til å stille de kritiske spørsmålene på vegne av borgerne.

Så til ukens hjertesukk: Fredrikstad kommune sliter med å få folk til å søke kommunens toppstillinger. Istedenfor å bruke penger på konsulenter som skal vurdere søkere som ikke melder seg, burde kommunen kanskje heller hyre inn noen til å vurdere hvorfor ikke flere melder seg til godt betalte toppjobber i «den lille verdensbyen».