I september skal det velges representanter til kommunestyrene rundt i fylket. De representantene blir ansvarlig for den velferd kommunene skal gi sine innbyggere. For Pensjonistforbundet i Østfold er det viktig at omsorg blir en viktig sak i valgkampen og ikke minst etter valget når politiske løfter skal bli praktisk politikk i kommunene.

Pensjonistforbundet i Østfold ønsker at det å legge til rette for lange, gode liv blir en av de viktigste oppgavene for kommunene de neste tiårene. Kommunene må sørge for at eldre får hjelp i tråd med den enkeltes ønsker og behov, og være bevisst på at både ønsker og behov kan være svært forskjellige fra person til person.

Eldre skal være sjef i eget liv. De aller fleste ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Derfor må det i legges til rette for at eldre kan bo trygt og lenger hjemme i egen bolig. De hjemmebaserte tjenestene må styrkes. I samråd med brukerne og deres pårørende bør det satses mer på bruk velferdsteknologi, uten at teknologien skal erstatte omsorgstjenestens varme hender.

For eldre, som verken får eller ønsker sykehjemsplass, men som av ulike årsaker ikke ønsker å bo hjemme på grunn av angst, ensomhet, funksjonshemninger og lignende må det opprettes alternative boformer som for eksempel bokollektiv, seniorboliger og «gamlehjem».

I dag må altfor mange vente på sykehjemsplass, og kvaliteten i tjenestene varierer for mye mellom kommunene. Derfor må det bli klare mål for kvalitet og et betydelig statlig bidrag for å styrke tilbudet til eldre over hele landet. Ansatte som skal gi hjelp og omsorg, må ha tid nok. Kommunene må skape gode lokale tilbud og må må ha tilstrekkelig bemanning, god og variert kompetanse og en god organisering av omsorgtjenestene.

Vi må sørge for at alle eldre får mulighet til å delta på kulturtilbud, på sosiale arenaer og i fellesskap. Sykehjemmene skal være et godt hjem for beboerne. De skal kunne ta del i opplevelser og de skal serveres god og næringsrik mat, tilberedt på eget kjøkken på sykehjemmet.

Pensjonistforbundet i Østfold oppfordrer de politiske partiene om å la omsorg bli en hovedsak i valgkampen og ikke minst i den politiske hverdagen etter valget.