– Jeg fatter ikke at dette går an. Nekter du å betale en parkeringsbot fra kommunen, kan du være sikker på at det offentlige aldri gir seg før pengene er drevet inn. I denne saken er det motsatt, sier styreleder i Fredrikstaddistriktets Barnehager (FDSB) Leif-Arne Karlsen til Fredriksstad Blad.

Slutt på tålmodigheten

Karlsen sier han nå er lei av å vente på at kommunen skal følge opp dommen i Høyesterett fra 18. januar i fjor.

Kommunen har siden den tid imidlertid gjort nye vedtak og utbetalt cirka 20 millioner kroner til de private barnehagene.

Totalt har kommunen avsatt 40 millioner kroner på fond for å dekke disse merutbetalingene. Nå venter altså de private barnehagene på ytterligere 20 millioner i tilskudd.

De private barnehagene får driftstilskudd fra kommunen per barnehageplass. Reglene sier at tilskuddet skal være like stort som det kommunen selv bruker på å drive sine egne barnehageplasser. Det skjer altså ikke i Fredrikstad, ifølge avgjørelsen.

– Hva skal dere videre foreta dere i denne saken, Karlsen?

– Vi har siden Høyesterettsdommen falt, hevdet at Fredrikstad kommune har fortsatt med å feilberegne tilskuddene. Denne påstanden har vi da også fått medhold i hos Statsforvalteren som på forsommeren i år ba kommunen utbetale restbeløpene uten ugrunnet opphold. Men intet har skjedd. Derfor er det vårt mål nå å få koblet på politikerne. De må bli orientert om administrasjonens svake fremdrift, sier Karlsen og fremholder:

– Jeg vil gå så langt som å kalle Fredrikstad en versting-kommune i denne sammenhengen. Ingen andre kommuner i landet kan vise til tilsvarende sendrektighet.

Holberg vil ha oversikt

Rita Holberg (H), leder av kommunens kontrollutvalg, mener den påståtte sendrektigheten hos Fredrikstad kommune er såpass alvorlig at hun nå vil bli orientert:

– Kontrollutvalgets mandat er i utgangspunktet å kontrollere bystyrets handlinger og vedtak. Men jeg mener forholdet mellom de private barnehagene og kommunen nå er blitt så spesielt at vi har fått et behov for å bli orientert. Jeg vil kort og godt vite hva grunnen er til at det skal ta så voldsomt langt tid før de private barnehagene får etterbetalt sine tilskudd, sier Holberg til FB.

Komplisert regelverk

Marianne Bekker, direktør for oppvekst og utdanning i Fredrikstad kommune, opplyser til FB at kommunen siden i sommer har kontrollert og godkjent resultatregnskapene for cirka 60 private barnehager.

– Dette har tatt tid, medgir hun og legger til:

– Fredrikstad kommune er ferdig med beregningen av tilskuddssats for 2023 og gjort vedtak innen fristen, som er fastsatt i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager, det vil si den 31. 10. 2022. Tilskuddsberegningene ble kontrollert og godkjent av kommunerevisjonen, redegjør hun.

– Det er viktig for oss og de private barnehagene at tilskuddssatsen for 2023 er vedtatt til fristen for at god budsjettering hos alle parter skal være mulig. Derfor har dette blitt prioritert, forklarer Bekker.

Vanskelig å anslå tid

Og fortsetter:

– Kommunen ønsker å starte tilskuddsberegningen av tidligere tilskuddsår så fort som mulig, sannsynligvis allerede i desember. Når alle tilskuddsårene vil bli ferdig behandlet fra vår side er derfor vanskelig å fastslå, men jeg antar i løpet første halvår 2023, opplyser direktøren.

Hva er grunnen til at denne konflikten ikke er ute av verden, med tanke på at det har vært en høyesterettsavgjørelse om temaet for en god stund siden?

– Grunnen er at regelverket for beregning av tilskudd til private barnehagene er komplisert og har rom for tolkning. At kommunen vant i både tingretten og lagmannsretten, men tapte i Høyesterett, illustrerer dette. Dommen i Høyesterett omhandlet hvordan kommunene skulle behandle kostnader og antall barn for tilrettelagte avdelinger i tre kommunale barnehager. Klagene fra PBL-barnehagene i etterkant av dommen har også omhandlet andre forhold i beregningen som ikke ble påklaget tidligere, poengterer Marianne Bekker.

Viktig å betale riktig

– Det er viktig for kommunen å beregne og utbetale riktig tilskuddsbeløp til de private barnehagene i tråd med regelverket, verken mer eller mindre. Vi håper nå at avklaringene fra Statsforvalteren vil bidra til å avslutte saken, legger hun til.

– FDSB-styreleder Leif A. Karlsen omtaler Fredrikstad som en versting i Kommune-Norge slik denne saken er håndtert. Hva sier du til det?

– Vi kjenner oss ikke igjen i den beskrivelsen. Regelverket har rom for tolkning, og vi har på den måten vært uenige, svarer Bekker.

– Hva er økonomien i dette? Med andre ord: Hvor mye penger skal de private barnehagene i Fredrikstad kommune ha tilbakebetalt?

– Hvor mye dette vil utgjøre i kroner er foreløpig ikke avklart, og kommunen har dermed stor interesse i å få beregnet dette snarest mulig. Vi håper å kunne starte dette arbeidet i desember. Vår oppgave er å forvalte innbyggernes skattepenger og tjenestetilbud på en best mulig måte innenfor rammebetingelsene.

Kontrollutvalget skal orienteres om saken 7. desember. Har du noen kommentarer i den forbindelse?

– Administrasjonen vil svare ut de spørsmål som eventuelt vil komme der, forteller oppvekst- og utdanningsdirektøren i Fredrikstad kommune, Marianne Bekker.